Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MECLİS-İ VALA MVL.651.97 651 97 Muhacirin-i Çerakise'den Kazahattıoglu Hacı Ali Bey'in Degirmen deresi civarında vaki İskanboz nam mahalde ve yahut Trabzon ile Yolunhan arasında olan arazide iskanları hakkında yazılan emirnameye cevaben Trabzon valisinin sukkası. (21. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.651.46 651 46 Bolu'da iskan eden muhacirin-i çerakisenin ümerasından Adil Giray Bey'in tahrir-i terekesi hakkında ne vechile muamele olunması istizanına dair Bolu kaymakamının sukkası. (21. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.651.13 651 13 Sivas eyaletine merbut Aziziye sancağı kazalarında meskün muhacirin-i çerakise ile Afşar aşireti beyninde tekevvün eden münakaşadan dolayı hasıl olan bürudetin def' ve izalesiyle beynlerinin islahı zımnında Kayseri ve Sivas mevkilerinde bulundurulmak üzere irsali isar kılınan asakir-i nizamiyenin sürat-i irsali lüzumu. (21. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.630.1 630 1 Muhacirin-i Çerakiseden Canbolat ve Adil Giray muini bulunan iki yüz haneyi Amasya veya Bozok sancaklarına ve Adil Giray Bey'in ise Kütahya Sancağı'nda aziz verilmesi. (16. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.550.62 550 62 Muhacirin-i Çerakiseden Ömer'in Mustafa'da cariye esmanından kusur kalan alacağının tahsili. (16. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.542.87 542 87 Ömer AĞa'nın Samsun'da muhacirin-i çerakiseye tercümanlık hizmetinde istihdamı. (14. istida)
MECLİS-İ VALA MVL.526.1 526 1 Trabzon sabık Valisi müteveffa Osman Pasa kerimesi Sakire Hanım'ın, Bafra kazasında tapusuz mutasarrıf olduğu çiftliği arazisine muhacirin-i Çerakise iskan ettirilmiş olmakla kaldırılması için mahalline emirname tasdiri talebi. (12. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.524.74 524 74 Taife-i Çerakiseden otuz iki kisinin, Hicaz'a gitmek üzere bulunduklarından şimdilik iskan olunacak bir mahal gösterilmesini müstedi arzuhal. (11. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.523.78 523 78 Muhacirin-i Çerakiseden ve Altıkesek kabilesinden Arslan Giray Bey'in kölelerinden Receboğlu Bekir'in düyun vakıası için rencide olunmamasını havi İzmid'e bir emirname tasdiri. (11. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.523.68 1283 29 Muhacirin-i Çerakise'den Hatık Kazı adlı kisinin arazileri idarelerini gayr-i kafi idüğünden tevsiini müstedi arzuhali. (11. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.522.60 522 60 Ladik kazasında meskun muhacirin-i Çerakiseden Vabuh kabilesinden Kanbolat Bey'in, İzmid Sabanca'da iskanı hakkında arzuhali. (11. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.515.36 515 36 Tahta kale sakinlerinden Todori, Yorgi ve istefan'ın, Edirne'de mutasarrıf oldukları arazilerini Çerakise zapt ettiğinden, Edirne Valiliği'ne emirname tastiri talebi. (10. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.514.62 514 62 Muhacirin-i Çerakiseden Gokog'un cariye davasına dair arzuhali. (10. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.514.46 514 46 Muhacirin-i Çerakise'den Murad'ın Gasa nam çarpasını Dersaadet'e götürmek istemişse de Trabzon valisi tevkif ettiğinden getirilmesi için emirname tastiri. (10. istida
MECLİS-İ VALA MVL.514.10 514 10 Muhacirin-i Çerakise imzalı arzuhalde Muhacirin-i Çerakise islerine bakan ötede beride sefalet çekmekte olanlardan bahsile hususat-ı vakaların Zabtiye'den alınarak devair-i saireye ihalesi talebi. (10. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.507.36 507 36 Muhacirin-i Çerakise'den Ömer'in Zekeriya Bey ile esir münazaalarına dair arzuhali. (8. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.506.125 506 125 Muhacirin-i Çerakise'den İsmail ve Peçimal isimli şahısların Cuma karyesinde hane verilmesi talebi. (8. İstida)
MECLİS-İ VALA MVL.506.122 506 122 Muhacirin-i Çerakise'den Kazi'nin elinde iken ahara füruhtunu murat etmiş olduğu cariyelerinin füruhtuna müsaade olunmasını istida eden arzuhali. (8. istida)
MECLİS-İ VALA MVL.456.41 456 41 Kömür madeni imtiyazına dair arzuhal. (23. istida)
MECLİS-İ VALA MVL.415.53 415 53 Muhacirin-i Çerakiseden Musa ve Davud Beylerin, Düzce vücudundan İbrahim ve Osman Efendiler tarafından zapt edilmiş olan Bolu'ya tabi Develi ve Mucurlu karyelerindeki tarla ve arazilerinin istirdadı veyahut yeterli miktarda arazi verilerek başka bir yere iskanları talebi. (16. İstida)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI