Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..4.16 4 16 Türkiye'ye göç etmek isteyen Çerkeslerin talepleri ile ilgili Rus Dısisleri Bakanlıgı'nın gönderdigi yazının takdimi ve içeriği ile ilgili malumat. (Dahiliye; Muhaceret
HATT-I HÜMEYUN 957 41055 Türkiye Rusya arasında Edirne Musalahasına tekaddüm eden harp harekatına dair havadisi havi Hocabey'de mukim Avusturya konsolosu tarafından gönderilen tahriratın hülasası. (Melfufları zuhur etmedi) a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 22 0 Türk-Rus anlaşmazlığının defi imkânsız olduğu, Şahin Giray'ın Kuban'a mukabil Kırım'ı Rusya'ya terkedeceği, Rusya'nın Türkiye ile harbedeceği, Rusların Avusturya ile müttefik oldukları, Fransa'nın Rusya ile Türkiye arasını bulacağı ümidi, Lehistan'daki Rus askerinin Boğdan veya Bucak'a taarruz edecekleri, Rusya ile Venedik arasında ticaret muahedesi yapıldığına dair Prusya mazlahatgüzannın verdiği takrir, a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.ASK.108.93 108 93 Türk ve Çerkeslerin Yenihan Hırıstiyanları'ndan gasb ettikleri mevaşi ve hayvanatın istirdadı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.10.66 10 66 Türk ve Çerkes soyundan olan Subayların Mısır Ordusundan tek tek ihrac edildiği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.43 56 43 Turhan'ın Hudeyde'nin Aris kazası Cinan nahiyesine bağlı Fersan-ı Kebir ve Fersan-ı Sagir adalarında bulunan petrol yağı imtiyazının kendisine ihalesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..18343 18343 Tunus'un fethinde metris, karavel ve sair hususta ait hizmetlerde külli hizmet eden 164 nefer gönüllüyan ve tüfenkçiyan ve Çerakise cemaatına ve Dergah-ı Ali kullarından Tunus muhafazasında kalan çavuşan, ulufeciyan, silahdaran ve gureba-yı yesar ve cebeciyan ve ebna-ı sipahiyan ocaklarına verilen terakkilerin ve onar akçe ile yeniden bölükler kaydedilen cemaat-ı muzkur evlatları esamisinin ve altışar bin akçe tımar verilenlerinin kayıtlarını muhtevi olan yeniçeri gönüllüleri defteridir. Defteridin bası noksan ve biraz daha haraptır. a.g.y.tt
CEVDET C..DH..24.1189 24 1189 Tunus beylerbeyisi pasa için mübayaa edilip gönderileceği zikredilen Çerkes ve Rum cinsinden on iki ve on beş yaşları arasında kız ve oğlan esirlere dair pusula. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.567.39470 567 39470 Tuna vilayetine gönderilen Abaza muhacirlerinin oraca yerleşdirilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.480.6 480 6 Tuna vilayetindeki Çerkez Muhacirleri'nin Bulgar Hristiyan ahaliye yaptıkları saldırılar ve Sırplar'ın da eşkiya fırkaları halinde karışıklık çıkarmak için hududdan gireceği, bununda Bulgar fesadına sebebiyet vereceğinden tedbir alınıp asayişin sağlanması.
SADARET A.}MKT.MHM.336.86 336 86 Tuna Vilayeti'ne yeteri kadar evrak-i sahiha ve sair varidat kayıt evrakı gönderilmesi. Tapu mal sandıklarında ıslahat yapılması. Tahrir-i nüfus için gerekli evrakın basılması. Çerkes muhacirleri için havale olunan paranın sevk usulü. Aşar, vergi ve bedelat-i askeriye varidatı ile ilgili mutalaa.
SADARET A.}MKT.MHM.323.59 323 59 Tuna Vilayeti dahilindeki bazı yerlerde vazifeli memurlar ile hayırseverlerin muhtaç Çerkes muhacirleri için yaptıkları yardımlardan memnuniyet duyulduğu.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2854.70 2854 70 Tuna vilayeti dahilinde bulunan Tulça'da meskun muhacirin-i Çerakiseden ve Marşan kabilesinden on iki nefer müteallikatının Dersaadet'e celbi hakkında Mehmed Salih imzasıyla verilen arzuhal. (İstida 1)
SADARET A.}AMD.4.49 4 49 Tuna sahillerinde halkı ifsad etmeye çalışan İskender Bey ve Çerkes Ahmed ile adamları hakkında tahkikat yapacak olan Raif Efendi'ye verilen talimat ve harcırah.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.316.25435 316 255435 Tuna nehri sevahili Duhan Gümrüğü maktuundan üsera-yı Çerakise ve sairenin salyanesini mübeyyin seneddir. a.g.tt
CEVDET C..AS..450.18770 450 18770 Tuna boyundaki Fethülislam kalesi mustahfız camaati ağası Haydar, abazan-ı evvel camaati agası Süleyman, farisan-ı evvel camaati ağası İsmail ağalar ile kethüdaları ve neferatının Vidin muhafızı Vezir Osman Pasa'dan bir senelik mevaciplerini tamamen aldıkları. g.tt
YILDIZ Y.PRK.ASK.23.53 23 53 Tüfekçilerden dört rütbeliye yaptırılan elbisenin paralarının verilmediği.
SADARET A.}MKT.NZD.151.71 151 71 Tüccardan Lazistanlı Mustafa ve Tahir Ağaların Çerkesdağı'ndan aldıkları çimsirden fazla gümrük alınmaması talepleri.
SADARET A.}DVN.124.72 124 72 Tüccardan Hacı Hasan'ın evini basıp Hursid namında bir Çerkes gulamını alıp başkasına veren Rize Müdürü Mehmed Bey'in bunun istirdadı veya nakten tahsil olunması talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI