Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Sadrazam tarafından kaytak Usumi Ahmed Han'a yazılan mektubun hakipa-yı padişahiye takdim edildiği ve Acem Rafızlarıyla olan muvaffakiyet ve hidematınınızın memnuniyet-i padişahiyi mucib olduğu ve bilcümle hanlar ile Şemhal Ahmed han'a müdafaa ve hizmetlerinin bais-i memnuniyet bulunduğu ve hanlara ataya-yı nakdiye-i seniyyenin gönderildiği ve Dağıstan asakiriyle hanların maiyyetleriyle İran Seraskeri Mehmed paşa'nın maiyyetine bir an evvel gitmeleri lüzumu tebliğ edilmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Şemhal hanı Ahmed Han'ın Kırkkilise'ye muvasalatını ve Has Polad'ın vaziyeti ve Dağıstan ahvalinin memleketine avdetinde tafsilatıyla bildireceğini muhtevidir.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Kırım Hanlığına Baht Giray Sultan tensib edilmekle serian orduya iltihakı için gönderilmesi.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Tiflis Hanı Ereğli Han'dan Çıldır valisine, Rusya'nın gemiler ve fenerlerle asker toplayarak Çerkeş beyleriyle birleşip İran'a hücum ettikleri Kırım Hanlığı'ndan haber alındığı söyleniyor. Bunların tezvirattan ibaret olduğu ve böyle bir şeyin aslı olmadığı yapılan tahkikattan anlaşıldığı ve her hususta kendisinin sadıkane malumat vereceğini bildiren mektup sureti, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Rusya'nın Tiflis hanı Ereğli Han ile birleşerek vaki vaki tecavüzüne karşı alınması lüzum gelen tedbirler hakkındaki sadaret'in işarı üzerine Ali Paşa tarafından yazılan ve Dağıstan hanlarından Usumi ve Şamhal hanların Ruslara karşı durmağa kadir olduklarından kendilerinin bu hususta istihdamlarının münasib olduğuna dair tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Açıkbaş Beyi Aleksandr Han'ın kusurlarının affedilip makamında ibka edildiğinin mucib-i memnuniyet olduğuna dair. Ahıska Valisi Yusuf Paşa'ya Erdelen Hakimi Hüdadat Han'ın mektubu, g.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Revan tarafından gelip Beyazıt sancağının Gürcü Bulak ve Surbuhan karyelerini basıp katl ve gasb-ı emval eden üçyüz kadar süvarinin tedibleri hakkında revan han'ı Hüseyin Ali Han'a ve bu maddenin tahkikiyle neticenin iş'arı zımmından Tebriz ve Hoy hanlarına yazılan mektuplar müsveddesi.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Kırım Giray Han'ın azledildiği ve Kırım Hanlığının Selim Giray Han'a tevcih olunduğuna dair Bender Muhafızı Köprülü Zade Ahmed paşa ya sadaret'ten yazılan mektuba, Ahmed Paşa tarafından gönderilen cevabi yazı.
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Azat Han'dan Çıldır Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan bu mektupta; Gürcistan ve Kafkasya ahvaline vakıf Ahter Han'ın İstanbul'a gönderilmesi bildirilmiştir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0 İran hududunda dağıstan ve Gürcistan havalisini gezerek İstanbul'a gönderilecek olan Hacı Ahter han'ın padişah huzurunda vereceği malumattan istifade olunmak üzere huzura çıkarılması hakkında sadrazama gönderilmiştir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Çerkeskirman Zabiti Danyele tarafmdan Rus hududunda bulunan Kabartaylılara veyahut Çeçenlere gelen kâğıt suretidir. Ele geçen beş nefer Osmanlı esiri iki devlet arasında sulh ve müveddet bulunduğuna mebni Portçuk nam kimse ile gönderilmiş olduğundan, tesellüm ilmühaberiyle geri gönderilmesi ve evvelce gönderilen adamlar da orada iseler onlarm da gönderilmesi Kazak Petro ve Kazak Oseb vesair yoldaşların da gönderilmesi ve bunları Kopan tarafından göndermeyip Kırım tarafı olan (Or) tarafmdan ve yanlarına muhafızlar katıp gönderilmeleri ve bu defa ve evvelce gönderilen adamların itmamı hizmetle acele iadeleri ve Rusya'ya gelen Devlet-i Aliyye adamlarına da tekayyütte bulunacağı hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Abdülcelil'in gönderdiği mektuplara, Kumuk Han'ı Sürhay zade Mehmed'in arz-ı sadaket ettiği, Moskoflann ahvalini yazı ile bildirdiği, Şemhal'de sadakat cevabmı vermiş olduğu, Avar Bey'i Nevsal'e Kardeşi Mehmed Sultan nezdinde iken arzettiklerini, Dağıstan ümerasına verilen mektup üzerine eşkiyanın takip ve itlafından memnun kalacaklarını ve başka bir diyecekleri olmadığını söylediklerine dairdir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Şirvan hanlarından Mehmed Bin şeki han'dan Çıldır valisi Hasan Paşa ya ; elçinizle mektubunuz geldi ve hatırınıza geldğim mesruriyeti mucib oldu. Moskof ve Gürcü tahmoras'tan sorulduğuda anlaşıldı. Tahmoras'ın Moskof'a gidip orada öldüğü ve Moskof'un kraliçelerinin de öldüğü ve yerine teyzesinin oğlunun geçeceği anlaşılmıştır. Dağıstan ahvaline gelince hamil mektubun anlatacağı veçhile cümlesi Sultan Mustafa han'ın hizmeti ile müftehirleridir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Avar Hanı Mehmed Nevsal Han'dan Ahısha Valisi Hasan Paşa'ya yazılan; Gürcü Tahmoras Han'ın öldüğü ve yerine oğlu geçtiği ve kendileri her sene harple meşgul olduklarından İslâm hükümetleri tarafından bir harp açıldıkta yardım edeceğine dair olan mektup. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Tiflis Hanı'nın ahvaline vukuf için Sürhay Han zade Mehmed Han'a ve Şemhal'e ve diğer yerlere haber gönderildiği , öteden beri Açıkbaş kadimi nizamı ihlal olunarak bazı hanzadelerle arada ihtilaf ve istimdat ettiğine tatyid ve teliflerine çalışıldığı ve Acara ahalisi arasında itaatsizlik mevcut olup beylerini teb'it ettikleri ve kan dökülmemek için tediplerinde tevakkuf edildiği ve mezkür sancaktan batum'a gelen eşkiyanın ahz u girifti için Gönye Mutasarrıfı Mehmed paşa ya işarat yapılması lazım geldiğine dair Çıldır valisi hasan paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Hudutları; şarkta hazar Denizi sahillerine garpta Tiflis ve Lazkiye'ye dayanan dağıstan beylerinden Hoy hakimi kaytak Ahmed han'ın müsveddesi. Çıldır valisi Süleynman paşa nın Dağıstan hanlarını celbe memur olduğu sıralarda dağıstan'ın en büyük beylik rütbesi olan Şemhallığın Ahmed Bey'e tevcih edilmesi üzerine bu tevcihin ananeye muhalefetinden bahsiyle Hoy hakimi Ahmed han'ın bu namesinde Şemhallığın veraseten Folat Han'a intikal ettiği ve Folat han,nadir Şah'ın tabiyetinden çıkıp Devlet-i Aliyye'ye tabi olduğuna binaen ortadaki mahzur kalkmakla Şemhallığın Folat Han'a ve ondan sonra kardeşi saadet Giray'a aidiyeti cihetiyle tevcihinin tashihi ricasına dair. Sabık Şemhal Folat Bey tarafından kardeşi Saadet Giray ve amcazedesi Nevsal Bey ve divan efendisi ile sadaret'e gönderilen müveddetname. Kendisinin nadir şah'ın rafiziyetinden kurtulup devlet-i Aliye ye hizmete hazır olduğunu ve ecdadından miras Şemhallığın kendine ve Kalgaylığın kardeşi saadet Giray'ı tevcihi ile beratlarının ihsan buyurulmasına dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Tiflis hanı Ereğli han tarafından gönderilen arazinin hülasası ; 1- Revan Hanının muvafık harekatının Çıldır valisi Süleyman Paşa ya yazıldığın. 2- Nadir şah2dan sonra katili kaçar Mehmed Han'ın İran2a musallat olduğuna ve Hüseyin Ali han'ın da bazı gadirlere saik olduğuna,Ereğli han babası ile kasr-ı hükümete avdet ettiklerine. 3- Bir aralık Azat han'ın da Revan üzerine musallat olmasına,bilmuhabere Ereğli Han tarafından tedib edildiğinden Revan Han'ı Hüseyin Ali han'ın unutmaması lazım gelmesine. 4- Azerbaycan hanlarından bazılarının Ereğli Hana hürmeten revan2a taarruz etmediklerine ve dağıstan eşirrasını tedib eylediklerine,revan muhaberatında Ereğli Han'ın kusuru olmadığına, 5- Hüseyin Ali Han devrinde hibaset ederek teşrifatı adem-i kabul ve gönderilen memuru meyus ettiğine 6- Ereğli Han'ın osmanlıya tebiyetten dolayı yerleri nin Revan Hanı tarafından taarruz ve tahrib edildiğine. 7- Ereğli Han'ın Revan hanını tedibte kusur etmediğine 8- Ereğli Han'ın Osmanlı Hükümetine bağlı ve gayyur olduğuna 9- Ereğli han'ın adamlarından Abdulkerim'in mebus gönderildiğine dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Kırım han'ın Selamet Giray zade Maksud giray'dan sadrazama gönderilen mektup.devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti arasında madde-i müsalemet neticesi münakit müterake esnasında maiyetindeki mirzayan ve Tatar askerlerinin avdetlerine müsaade edilmiş ve bir miktarı avdet ederek yerlerine iskan edilmiş isede Tuna civarında kalan ve avdet üzerine bulunanlarında zehair ve masariflerinin ve mahiyetlerinin bir an evvel gönderilmesi temenni edilmiştir.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI