Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Sefer vukuunda İran şahı ve Gürcistan hakimi ve Abaza vesaire Rusya ile ittifakları ve Rusya'nın o havalideki entrikalarına dair Çıldır Valisi Süleyman Paşa'dan Sadaret'e.
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Rusya'nın civar kabileleri elde ettiğinden Sohum Kalesi'nin muhafazası için erzak, top, cebhane gönderilmesine dair Sadaret'e (Sohum Muhafızı Mehmed imzasiyle.) a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 09 0 Kafkas ; Azerbaycan ve İran ahvaline dair Çıldır valisi Süleyman Paşa tarafından sadaret'e gönderilen arizaların tenkidine dair vesaike toptan şerh ile birer cevabı.
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 09 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Yirmiüç gün evvel havadis celbi için Kırım'a gönderilerek avdet eden tatar İbrahim'in takririrne müstenit raporuna nazaran,Şahin Giray Han'ın evvelce istifasını halkal istişare ve tekrar Kırım Hanlığı nı kabulden imtina ettiği ve bu istifası ile Kaynarca Musalahanamesi'ni kendilerine ita ve badema inzivada yaşayacağını ilan ettiğine ve yerine ahar bir hanın intihab edileceğine,bir rivayette Şahin Giray'ın Fizan'a han nesbedileceğine,Kırım'daki Rus generali'nin ahaliden zahire yetiştirilmesini talep ettiğini ve ahali vermeğe mecbur olmadıklarından bu talebi reddeylediklerine,Kırım'ın bahçelerinin her tarafında cem'an ellibin Rus askeri bulunduğuna ve alınacak havadisini başkaca bildirileceğine dair.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 General Potemki'nin carson (Kerson) dan Petersburg'a avdetinden sonra Rus ve veliahdı Pavl Petroviç'i öldürdüğü rivayetinin çıktığına ve veba bahanesiyle Rusya-Lehistan hududunun kapatıldığına ve Kırım'daki bazı ahalinin hicretine,Şahin Giray tarafından Rusya'nın tehcir tasavvuratından bahisle Yedisan ve canboyluk ahalisini hicrete teşvik eylediği halde Rusların buna mümanaatına dair Tombasar Voyvodası mehmed Efendi'nin mektubu.
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın; Tiflis ve Açıkbaş Hanları'nın Ruslara temayüllerine ve Rusların Dumanlılara taarruzları olmayıp İran ve Dağıstan için geleceklerine ve Bozcalı Han'ı Musa Han'a Ereğli Hanı'nm su-i muamelesine ve diğer Kafkas işlerine ait casusların haberlerine ve muhaberata müstenit malûmatı.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Çıldır valisi Süleyman paşa nın Tiflis ve Açıkbaş Hanlarının ruslara temayükllerine ve rusların dumanlılara taarruzları olmayıp İran ve daüıstan için geleceklerine ve Bozcalı Han'ı Musa Han'a Ereğli Hanı nın su-i muamelesine ve diğer kafkas işlerine ait casusların haberlerine ve muhaberata müstenit malümatı.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Çıldır valisi Süleyman Paşa'nın , Tiflis Hanı Ereğli Han'ın Ruslara yol açtırmak ve temeyül etmek suretiyle tezahüratından infial eden külliyetli Lezki taifesinin İslam gayreti gördüklerinden bahisle Çıldır tarafına geldiklerine ve bunlara meta ve ianat verilmekte olduğuna dair tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 10 0
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Tiflis Hanı ereğli Han ile ittifak ederek Rus hududundan Tiflis'e yol açmakla meşgul olan Rusya'nın maksadı civarda bulunan müslüman memleketlerini elde etmek olduğundan,buna karşı alaki-i dşnşyye münasebetiyle civar müslüman hanlarının bil-ittifak karşı gelmeleri lazım geleceğine dair Hoy hanı Ahmed Ali Han mühriyle ilticaname.a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Rusya'daki Çerkeş ve Mozdek taifelerinin Tiflis'e geleceklerine ve Ereğli Han ile Açıkbaş Hanı'nın kendilerine temayüllerine ve Çerkeslerin Anonim yolunu tevsie çalıştıklarına ve Tiflis Han'ın iş'arına göre Ruslarla sulh devam ettikçe Osmanlı mülküne taarruz etmeyeceklerine ve hareketlerinin İran ve Dağıstan ile görülecek işlere ait olduğuna ve İran hanlarına teb'iyet haberlerine casuslardan sıhhatli malûmat alınmadığına ve Tebriz ve Ereğli Han'ın Rusya'ya mutabea altında İslâm Lezkilerin Bağdat'a geldiklerine ve Mirhu sancağı beyinin fukaraya zulmüne ve adamlarının takibi üzerine Erzurum Valisi Timur Paşa'ya iltica ettiğine ve Hoy Hanı Ahmed Han'ın oğlu ile gönderdiği mektupta şifahî izahatına ve Tebriz Hanı Necef Kulu Han'ın Rus fesadının söndürülmesine amade olduğuna ve Feth Ali Han'm şehzade ile yakınlık ve taraftarlık göstereceğine ve İran ile dostluk tesisine aittir.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Erzurum valisi Timur Paşa nın ,Dağıstan emirinin adamı hacı İbrahim'in ifadatına ve tafsilatına mütaallik evrakların ve izahen yazdığı arizanın tatara teslimen takdim edildiğine dair Sadaret arizası.a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI