Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.320.99 320 99 Çerkez ahalisinden gönüllü olarak kurulan süvari alayının bir bölüğünün küsadı ve teferruatına dair evrakın leften gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 197 9928 Reayadan iki reisin kırlangıçları Donanma-yı Hümayun'dan Anapa'ya memur edilmiş ve orada batmış olduklarından ihsan rica ettiklerine dair. a.g.y.tt
CEVDET C..DH..199.9935 199 9935 Çerkes kabileleri Mecusi adetini terkle İslam dinini kabul ve devlete itaatı taahhüt etmekle halkı buna tergip ve teşvik eden Netokaç kabilesi ihtiyarlarından Sopas Hatokay kabilesi ulemasından Hüseyin, Şapsığ kabilesi Osman Abaza kabilesinden Seraskeroglu Mehmed Efendilere ve emsali fedakarlara Anapa gümrüğünden almak üzere maaş tahsisi hakkında ariza. g.tt
İRADE İ..DH..1265.99416 1265 99416 Kastamonu vilayeti Kalubcu karyesinde ki kömür madeninin fesh edilen imtiyazının tamimen ifası istidasını havi Mehmed ve Ragıb imzalı takdim olunan arzuhal.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1327.99518 1327 99518 Çerkes'de kain Bayındır nahiyesinde Hacıoğlu Hasan'in hanesinde muhterıh olan asar malından mısırın terkin-i kaydı.(Maliye)
CEVDET C..BH..214.9966 214 9966 İskenderiyeli Saki Mahmud'un insasına baslayıb bitmesi yakın olan 35 zira bir geminin terkolunmayıb Egriboz Muhafızı Çerkes Pasa'nın is‘arı veçhile tarafından bitirilmesi hakkında Rumeli Valisi Vezir Mehmed Pasa'ya hüküm.
HATT-I HÜMEYUN 198 9969 Babası Anapa mukabelecisi ve kendisi küçük iken ölmesi üzerine o vakit bir başkasına verilmiş olan vazifeyi ifa ede'cek yaşa geldiğinden kendine tevcih edilmesi hakkında verilmiş bir arzuhal, a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1330.99714 1330 99714 Balıkesir'e gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürt Mustafa'ya üçer kuruş yevmiye tahsisi. (Dahiliye)
İRADE İ..DH..1268.99727 1268 99727 Kastamonu vilayeti Kılancı karyesindeki kömür madeninin fesh-i imtiyazının tashihen ifası istidasını havi Mehmed Ragıb imzalı takdim olunan arzuhal.
HATT-I HÜMEYUN 198 9978 Kuban Hanı Baht Giray Han'a Tatar sultan ve askerleri ve sair masrafı için ordudan para gönderildiğine dair gelen tahriratın huzura arzolunduğu. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 198 9992 Kuban Hanı Baht Giray Sultan'a harp masarifi olarak İstanbul'dan para gönderilmesi hakkında sadrazamdan tahrirat geldiğine dair. a.g.y.tt
SADARET A.}DVN.MKL.58A.1 58 A1 Bagdad ve çevresinde elektrik tevziatı ve yine aynı mahalde bir tramvay şebekesi tesisi hususlarında kendisine imtiyaz verilen Sabender-zade Mahmud Bey'in taahhüdatını yerine getirebilmesi için kurulan Bagdad Elektrikli Tramvayı ve Tenvirat-ı Elektrikiye Osmanlı Anonim Sirketi'nin nizamname-i dahilisi ve mezkur nizamnamede yapılan tadilata dair varaka-i müseccele ile Ticaret ve Ziraat Nezareti'nin konuya dair tezkireleri.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509A 1016 HAT.1016.42509A Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkes kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI