Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Vaki talep ve ricaya binaen Kars ve ıldır Mutasarrıfı Ahmed paşa nın tertip ettiği iki yüz neferi talim içi Erzurum dan Miralay Salih bey le muktezi maiyetinin ve yüz tüfengin gönderildiğine ve müşarünileyhde istirhamı vechile asakirin bura iblağı mucip muhamuhassenat olacağına dair.
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Maktul Abu nam haişin mücevher hatimi memhur kutu ve Silahşör Süleyman efendi ile gönderildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Ahmed Paşa nın tahrir ettiği asakirin bir tabura iblağıyla Erzurum Alayı'na ilavesi fgermanı ayni keramet olduğuna ve taburun Erzurum'a irsaliye oradan taliminin Erzurum müdürü tarafından yapılmasına dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Havali-i mezkurede ber muceb-i iş'ar-ı sami asakir-i Mansuriye ye kayıda istekli olanlar toplu talim ve talimlerine mübaşeret edildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 308 0 Maiyyet-i Vekaletpehahi ile İstanbul'a gelerek ordu-yı hümayüna memur edilen Mirza Esad beyin Miralay olduğu 5. süvari alayına Arslan beyin kaymakam ve Mirza Bey ve Ahmed Can ağanın binbaşı nasbı tensib edilmekle , emirlerinin ısdarı ve nişanlarının itası Serasker ehmed Hüsrev Paşadan. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 322 0 Rusya elçisiyle akdolunan mükaleme meclisinin mazbatasıdır.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Tertip edilen Redif asakirinin elbise ve mahiyyelerini ödemeye Mansure Hazinesinin gücü yetmediğinden , yılda iki taksid ile verilmesi takarrür ve irade ile karara bağlandığı mezkur masarife karşılık ittihaz edilen ianei Cihadiyyenin tahsili Çıldır ve Kars eyaletlerince de takarrür ve kabul edildiğine ve tahsil edilerek gönderileceğine dair Kars Muhafızı Ahmed paşa dan tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Hüsni hizmetinden biraderi Hüseyin bey e Kapıcıbaşılık ihsaniyle ruusunun ısdar ve irsali istirhamına dair, Kars muhafızı Ahmed paşadan tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Emir gereği , kars kalesinde önceleri bulunan mülga atik topçuların miktarının bildirildiğine ve muayyen nanpareleri olmadığına ve elli nefer topçunun tahririne müsaade ile muallimlerin gönderilmesine ve maaşlarının Ziylanlı Aşireti tımarlarından verileceğine dair , Kars muhafızı Ahmed paşa nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Lüzumuna binaen bir tabura muktezi kafi topçu , top ve mühimmat temininin sadaret ten dair , Kars Muhafızı'ndan ariza.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Kars kalesine gereken topçuların tertibi ve muallimlerinin irsali ile Çıldır ve Kars daki çadır kürtlerinin iskanı hakkında emir irsali lüzumuna ve kaleye gereken cephane mühimmatın defterinin takdim edildiğine dair, Kars muhafızı Ahmed paşa dan tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Çadırlı olup , mal gasbına cüret eden Ziylanlı aşireti Ağası Hüseyin ağa ve akrabalarıyla Celali Aşiretinden ihtiyarları yakalayıp biraderi Hüseyin Bey'e teslimen erzurum valisi Esad paşaya gönderildiğine dair, kars muhafızı Ahmed paşanın arizası.
HATT-I HÜMEYUN 329 0 Redif asakirinin mahiyye ve elbise bedelatının tamamen Mansure hazinesinden edası kabil olmadığından,ittifakla ve irade-i seniyye ile senede iki taksitle tahsili takarrür eden iane-i cihadiyyenin tahammüllerine göre edası hakkında Çıldır valisi Ahmed Paşa dan tebliği edilen emr-i Hümayun'un mahkemece tescil ve cümlenin edaya müteahhid olduklarına dair.
HATT-I HÜMEYUN 345 0 Sabık Cidde Valisi Tosun Paşa merhum Hicaz'da iken dairesi halkına fıkdan arız ve hatta Mısır'a celbolundukda yanında iki fakir kölesi kalmakla, Rum canibine gönderilmiş iki Esirci, Anapa tarafından bir mikdar köle almış ise de dört neferi sağ kalmış ve bunlar İstanbul'a celb ile habsedilmiş ve mahdumu İbrahim Paşa'nın iki nefer köleleri de Çanakkale'de habsedilmesinin mümkün olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 356 0
HATT-I HÜMEYUN 369 0
HATT-I HÜMEYUN 369 0 Çıldır beğlerbeğisi ve Kara muhafızı Ahmed paşa ya oğlu Arslan Bey maiyetine iki bin askerle Sürmene eşkiyasını tedib eylediği ve bin nefer askeri Arslan Bey le maiyete gönderdiğinden Arslan bey e kapıcıbaşılık verilmesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 370 0 Devlet-i Aliyye nin Rusya ya borçlu olduğu tazminat-ı harbiyenin taksit zamanı geldiğinden muahede mucibince tediyesi ve taksidin mecmu'u hakkında. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 381 0 Çifteler Çiftliği'nde iskan edilen kırk kadar muhacirin iaşelerinin Elviye-i Erbaa'ya havalesi.
HATT-I HÜMEYUN 406 0 Gusinya mütesellimi Hasan Bey'in hüsn-i halinden ahalinin memnun oldukları.a.g.ytt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI