Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.MYD.4.28 4 28 Bulgar eksarhının Sarki Rumeli'deki Bulgarların padişaha sadık olduklarını, aleyhteki nümayisleri Çerkes muhacirlerinin yaptığını bildirdiği. Selanik'e tayin olunan ruhani reislerin beratlarının verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.MYD.2.77 2 77 Rusya'dan Dersaadet'e gelen Çerkez muhacirleri için icab eden yerlere sevk oluncaya kadar kendilerine daha geniş yerler temini.
YILDIZ Y.PRK.MYD.19.37 19 37 Süvari Miralayı Çerkez Mehmed'in takdim ettigi maruzatlar.
YILDIZ Y.PRK.MYD.17.22 17 22 Adapazarı, Kandıra ve İzmid civarındaki Ermeni çetesinin tahkik ve takibi hakkında.
YILDIZ Y.PRK.MYD.14.45 14 45 Amerkisi ve Brazi asiretlerinden Hamidiye Alayları teskilinin sakıncası. Hamidiye Alayları için ümera ve zabitan tayini meselesi.
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.34 1 34 İzmid, Bursa ve Bolu havalisindeki Çerkes muhacirlerinin durumu ve suret-i iskanlarında gösterilen lakayd ile bayağı propogandaya dair.
YILDIZ Y.PRK.MYD.1.12 1 12 Affedilen yaveranın isimleri. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.ML.26.123 26 123 Hidiviye Kumpanyası vapurları namına Dersaadet'te imtiyazlı bir kömür deposunun ayrılması için müsaade talebi. İngilizlere gümrük muafiyetinin kabul edilmediği. a.g.tt.
YILDIZ Y.PRK.M.3.45 3 45 Rusya'nın Kuban ve Hamar eyaletlerinden gelen Çerkes ve Tatar muhacirlerinin iskanları.
YILDIZ Y.PRK.M.2.6 2 6 Mecidiye ve Köstence ahalisinin iyi hizmet ettikleri. Maçin ve Tulca'daki Bulgarların isyan ettikleri. Çerkeslerin Kosova ve Mecidiye yolları üzerinde Kazaklarla muharebe ettikleri. Semli, Nikopali, Ruscuk ve Batum'a gönderilecek muhbirin ikametine mani olunmaması. (a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.HR..6.70 6 70 Çerkes Ahmed Bey'in Çerkes muteberanından Sultan Kerim'in padişaha gönderdiği atları götürmeye memur olduğu.
YILDIZ Y.PRK.HR..4.17 4 17 Rusya'nın Devlet-i Aliyye hakkında hasmane bir niyet beslemediği ve Rus askerlerinin işgal ettikleri Osmanlı topraklarından çekilmesi için derhal emir verildiği.
YILDIZ Y.PRK.HR..36.112 36 112 Berlin Muahedesi ile Devlet-i Aliyye ve İngiltere arasında tanzim olunan mukavelenin Hükümet-i Seniyyeye yüklediği ıslahatın gereği gibi icra edilmemesinin sebebini izah eden İngilizce bir varaka tercümesi. a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.HR..29.81 29 81 Almanya imparatorunun Sultanahmed'te insa ettirdigi çesmenin açılıs merasimi.
YILDIZ Y.PRK.HR..17.67 17 67 Avrupa'da çıkan bazı gazetelerde Çerkeslerle Dürziler arasında çatışma çıktığı ve daha bir çok asılsız haberlerin yer aldığı.
YILDIZ Y.PRK.HR..17.66 17 66 Journal de Geneve gazetesinde Çerkesler ile Dürzilerin mücadele ettiğine dair haber.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.9 1 9 Nis ve Aleksinac'da Sırplarla yapılan muharebede Osmanlı ordusu kumandanlarının durumu ve ordunun ahvali.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.77 1 77 1877-78 Osmanlı-Rus harbi esnasında Yesilagaç karyesinde Çerkeslerle Rusların mücadelesi. Osmanpazarı'nda muharebe olması ihtimali. Ruslar ile Osmanlı askerleri arasında vuku bulan Karakol muharebesi ile Plevne muharebesi. Rusların Kafkaslardaki faaliyetleri hakkında tafsilat ile İngiliz Atasesi Julien Lebaro'nun tifodan öldüğü. Rusçuk'tan Rusların tard edildiği. Sıpka'da yüzlerce çocuğun Ruslar tarafından idam olunduğu ve Rusların yenilgiye ugradığı.
YILDIZ Y.PRK.HH.11.46 11 46 Hazine-i Hassa imtiyazında olup, istifade edilemeyen Bağdat, Musul vilayetlerindeki petrol menbalarının isletilmesi.
YILDIZ Y.PRK.HH..7.4 7 4 Mihaliç çiftlikat-ı seniyye arazisinde Çerkes muhacirlerin toplu halde ev insasına kalkıstıkları, bunların ve diger muhacirlerin iskanı için memur-ı mahsus gönderilmesine dair Hüdavendigar valisinin telgrafının takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI