Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.10419 10419 Çavuş ve tatarların harcırah ve ücretleri, tüfenkçi ve peykan neferatına sitaiyye ve bahariye elbise bahası, Böğürdelen kadısına ve beylere atiyye, Mehterhane levazımı bahası, timar defterleri yoklamasına memur edilenlere harcırah, Sadaret ve aga kapısı odaları mefruşat bahası, Mekke ahalisi ve Medine müftüsüne Dersaadet'den avdet harcırahları, müslümanlığı kabul edenlere elbise, Enderun ağalarına hilat bahası, Istabl-ı amire ve Matbah-ı amire masarifatı, saraylara mahrukat mübayaası salyane, medar-ı maaş, tayinat, vazife, ve nafaka olarak verilen mebaliğ, navul-ı sefine, masarif-i tersane ve kalyon, bazı kaleler tamiratı, Nemçeli userasının istihlası için verilen bedeller, Barut imali için güherçile, kükürt ve kömür masrafları ve tabhiye ücreti, meşayiha, şürefaya ve zevat-ı saireye verilen hilat, çuka ve samur kürk mübayaatı, Şehremini'ndeki top arabası kışlasından Ayvansaray iskelesine nakl edilen arabaların bargir ücretleri, şeyhülislam hassının sehriyesi, her türlü zehair, ham demir, kereste, kirpas ve revgan-ı zeyt vesair levazım mübayaa bahası, Dağıstan'dan gelen hanın adamına ve esaretden istihlas edilen Çerkes ümerasından Mehmed Bey ve adamlarına hilat bahası, masar mevacibini getiren mühürdarın hane kirası, matbah ve mefruşat masrafları gibi eda, hazine ve mübayaa tezkireleri ve tahvilat, göç-i hümayun ve bazı kıla zehairi muamelerinin 1206 senesine ait kayıdlarını muhtevi kuyud-ı mühimmat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.11268 11268 Masarifat Muhasebesi tarafından varid olan ita suretleriyle 1285-1286 senelerine ve sinin-i sabıkaya ait alarak Şehremaneti ile atiyyelere, süyuf ve nişanlara, inşaat ve tamirata, mefruşata, kırtasiye bahalarına, vükela vesaire tayinatına, misafirin, bi kesan ve menfiler ailelerine, fukara ve talebe navl-ı sefainine, Çerkes ve Abaza muhacirin masraflarına Sisam ceziresi islahat-ı bedeliyesi masraflarına, zuhurata, takvim tabiyesi ile kağıt bahasına, mekatib tabiyesine odun ve kömür bahalarına bimarhaneler elbise ve erzak bahalarına Cemiyet-i Tıbbiye ve Mekteb-i Mülkiye-i Osmaniye masraflarına, Ermeni Mektebi ile Saray-ı Hümayun ve tekke tayinatına, ecza ve edviye bahalarına, deyn-i haricilere, esham-ı umumiye ve adiyeye, mukataat faizi ve kıstelyevmlerine, tımar ve zeamet bedellerine, evkaf kura bedelatına, düyun-ı gayr-ı muntazamaya, müstakrazat-ı muvakkataya, tahsisat-ı seniyyeye, ebniye-i seniyye masraflarına, evrak-ı sahiha ve tezakir-i mütenevvia tabiyelerine, techiz ve tekfin-i fukaraya, Bank Komisyonu'na, sikke-i haliseye, tebdil olunan akça fakrlarına, mübayaa olunan kambiyol iskontolarına, nakliye ve keşfiyelere, tereke esmanına mümteniat, tavizat ve redd-i tavizata, harcırahlara ait masrafların cins ve mikdarlarıyla numaralarını, tarihlerini ve Maliye ve bank muhasebeleri tarafından vaki olan tediyatın kayıt ve hesaplarıyla nakil ve mürur islerine ait serhleri, madde ve fasıl numaralarını muhtevi masarifat defteri. (Tediye).
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.11658 11658 Mülki ve askeri mütekaidlere ve bunların eytam ve eramiline, Enderun-ı Hümayun ve saraydan muhrec kisilere, Kırım Hanları sülalesinden bazılarına, bazı meşayih ile camii imamlarına; Kırım, Çerkes ve Dağıstan muhacirleri ile evlad ve zevcelerine, talebe-i ulumdan bazılarına tahsis edilen maaşatın miktarları, ashabının esami ve hüviyetleri, tarih tahsisi, yapılan zamlar ve 1292 ile 1293 senesi gayesine kadar yapılan tediyelerin miktar ve tarihleri mukayyed olup 1989 numaradan baslayan sıra numarasını ve atik defter numarasını havi ve izdivaç, vefat hasebiyle yapılan tenzilat veya maaşlara vaki zemaim meşruhatını istikraz-ı mecburi varak bahası tevkifatını 1293 senesinin Teşrin-i Evvel ve Sani, Kanun-ı Evvel ve Sani aylarının nısf olarak tediye edildiğini muhtevi maaş defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.12654 12654 Tahriri yapılmakta olan mahaller ve masrafları ve cedvellerine ve tahrir memurlarına Çarşamba'ya iskan edilen Çerkes muhacirleri emlakinin tahririne, zürra taifesinden temettu vergisi alınıp alınmayacağına, bin defalık alınacak fazla vergi tahsilatına, ihtiyac-ı sahiha yokken telgraf çekilmemesine, tahsilat cetvellerinin her üç ayda bir muntazaman irsaline, hulasa emlak ve musakkafat tahrirlerine ve icmalatına, vergi ve bedelat-ı askeriye tahsilatına dair vilayetlere yazılan muharrerat kayıtlarını muhtevi evrak kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.13655 13655 Masarifat-ı Hususiye şukkası ifadesiyle Maliye Nezareti'nden bil-cümle vilayat ve mülhakata tediyesi aher mahallere tebdil edilen maaş ve memur tayinlerine ait olmak üzere tamir ve tefrişat masrafları için ait olduğu vilayetlere müracaat edilmesine, Edirne'den Sinob'a sevk edilen Tatar ve Çerkes muhacirlerin temin-i iskanına, Ali Kemali Paşa'nın memuriyetine, muhassesat-ı zatiye mahlullerinin hiç bir mahalle verilmeyip hazine-mande kalmasına, nafaka-i beytülmal ile Hicaz'a fukara-yı hüccac gönderilmemesine, menfiyen Varna'da ikamet eden Garzan beylerinden Nuh Bey'in Urfa'ya sevkine, maaşat ve masarifat havalelerine ve emsali hususat-ı maliyeye dair yazılan telgraf ve tahrirat müsveddelerinin dosyasını havi müsvedde defteri. (Dosya)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.13996 13996 Konya Mahkeme-i Ticaret Reisi Murad Efendi'nin vefatına mebni mutasarrıf olduğu esham-ı cedidenin evlatlarına intikaline, istikraz-ı mecburi tahsilatından irsal olunan 135.000 guruş meyanında kalb çıkan birer adet yüzlük ve ellilik kaimelere, Medine sabık Kadısı Çerkes Şeyhzade Mehmed Tevfik Efendi ile sürekası üzerlerinde takarrur eden Ahmedciler merası bedeline ve saireye dair tahrirat kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.14199 14199 Tokad Kaymakamı Bekir Efendi'nin ita-yı maaşına, vilayet Meclis-i Temyiz Mümeyyizi Çerkes Muhaciri Hacı Mahmud Efendi'nin müterakim maaşlarının tediyesine, mülazım-ı sanilikten mütekaid müteveffa Ali Efendi'nin mahdumu Receb'in yirmi yasına vusulü sebebiyle babasından muhassas maaşının katına, yüzbaşılıkdan emekli Sorgun kazasından Ali Ağa'nın vefatıyla maaş kaydının terkinine, Sivas vilayetinin 94 senesi Nisan masarifat cetveline, redif bikes ailelerine şehriye otuzar guruş idhaline ve sair muhtelif islerin temin-i ifasına dair. Maliye'den vilayata yazılan tezkire ve evamirin kayıtlarını havi evrak kayıt defteri. (Evamir)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.14293 14293 İsimleri muharrer memurların zimmetleri miktarına, Yüzbaşı müteveffa Ali Ağa'nın validesi Ayşe Hanım'a maas tahsisine, kadın ve erkek muharrerül-esami ashab-ı maasın istihkaklarının itasına, Hüdaverdi ve Tımışvar çiftliklerinin öşrüne, Bereketlü ve Bulgardağı madenlerinin Hazine-i Hassa'dan görülen muhasebelerine, Konya'da iskan edilen Çerkes muhacirlerinin hane masraflarına ve sair muhtelif mali islerin ifasına dair devair-i saireden Maliye'ye vürud eden tezkire, müzekkire, ilmuhaber, mazbata, pusula ve istidaların kayıtlarını havi evrak kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.13740 13740 Yenipazar Sancağı ahali-i gayrı müslime zimmetlerindeki asar bakayasının tahsiline, İslimye sancağında iskan edilen Kırım ve Çerkes muhacirleri tayinatının mahsubuna, Tair vapurunun Selanik'ten Galos'a kadar masraflarının tesviyesine, Bosna eyaletindeki kiraların ödenmesine, Üsküb, Manastır'daki timar bedelatının tediyesine, İzvornik sancağındaki gümrük iskelelerinin tamirine, İstanköy duhan öşrü rüsumunun ihalesine, Selanik'in emtia gümrüğü emvalinden muhtacin maasının itasına, bazı memurinin tekaüde sevklerine, timar sahiplerinin baba adlarındaki mübayenetin izalesine ve sair muhtelif islerin temin-i husulüne dair Maliye'den Sadaret'e verilip istizan edilen takrirlerin kayıtlarını havi Rumeli takrir kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.20520 20520 Çerkes, Solak, Osman Efendi, Hatib mahalleleriyle Kara Süleyman, Morslu, Nakışlı, Doğanca ve sair köylerinde sakin ve mütemekkin nüfus-ı İslamiyenin doğan, ölen, gelen, gidenlerinin adedini ve kendilerinin isimleriyle yoklamalarını havi nüfus yoklama defteri. Defter eksiktir. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.22903 22903 Diyarbakır'da zuhur eden Kürd eşkiyalarına; Bilanlı Abdullah Bey'in isyanına; Anapa muhafazasına; Çerkes ve Abaza kabilelerinin muhaceretine; Rusya'dan firar eden Fransızlara; Antalya'da isyan eden Tekelioğlu İbrahim'e; İzmir'de Rus Konsolosu ve Tüccarı Don Doholistayn Ovayn'n Kudüs'ü ziyaretine; Kocaeli'nde kumarcı nam eşkiyaya ve boğazlardan harp gemileriyle elçilerin gelemiyeceğine dair kayıtları ihtiva eden ahkam defteri. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.23107 23107 Rus Devleti tebası iken terk-i tabiiyet edip, 5-8 Cemaziye'l-evvel 1277 tarihlerinde Samsun'a gelen Çerkes kabilelerinden Bizedönem ve Altıkesek kabilelerinin Ankara, İstanbul ve Amasya'ya gönderilenleri ile 29 Kanun-ı Evvel 1277 de yine Samsun'a gelen Nogay Canboylak kabilelerinden Konya'ya gönderilecek 829 nüfusun isim ve yaslarını gösterir iskan defteri. a.g.tt
HARİTALAR HRT.h.22 22 Avrupa-Kuzeybatı, Memalik-i Felemenk, Belçika Haritası. Yapan: Mülazım Yaver Çerkes. a.g.y.tt, EHT
MALİYE NEZARETİ ML.CRD.d.1849 1849 Mısır'dan Dersaadet'e gelip Osmanlı uyruğuna geçen Çerkes muhacirlerinden Mehmet Ağa'nın taahhütnamesi.
MALİYE NEZARETİ ML.CRD.d.1914 1914 Gülfice (?) karyesi Çerkeslerinin muavenelerinin bakiyyesinin miklarını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.2867 2867 Sergerde Çerkes Mehmed Ağa'nın ve maiyyetindeki piyade sekban askerinin dört aylık maaş defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.10443 10443 Sayda eyaletine tabi Kudüs sancağının Remle kazasında görevli Çerkes Hasan Ağa ve maiyetindeki asakirin maaş ve mahiye defteri. (1 ek)
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.10474 10474 Çerkes Hasan Ağa maiyetinde Kudüs, Gazze, Yalta, Sayda ve sair yerlerde müstahdem süvari neferatının günlük tayinatlarını belirtir hülasa defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.10537 10537 Kudüs'de müstahdem Çerkes Hasan Ağa ile refakatindeki askerlerin tayinat bahasıyla maaşlarını bildiren defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.13045 13045 Sayda eyaleti Hazinesi'nden Bab-ı Hükümet'te müstahdem Çerkes Hasan Ağa ile maiyyetindeki askerlerin maaş şöhret ve eşkallerini mübeyyin defter.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI