Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 499 39 ORJİNAL KAYIT NO : 223 Memalik-i şahaneye muhacirlerin girişine engel olunması.
HARİCİYE NEZARETİ 503 39 ORJİNAL KAYIT NO : 440 Dersaadet'te kurulan İane-i Muhacirin Cemayeti'ne en çok yardım eden ve taltif edilmesi gerekenlerin isimlerini havi defter.
HARİCİYE NEZARETİ 506 10 ORJİNAL KAYIT NO : 149 Diyarbakır'a tabi Mamuretülaziz kazası ahalisinden Kafkasya'ya hicret edenlere dair Mösyö Kor'un mütalaası.
HARİCİYE NEZARETİ 507 21 ORJİNAL KAYIT NO : 340 Samsun'da bulunan muhacirinin ahvaline dair Meclis-i Sıhhiye tarafından gönderilen evrak.
HARİCİYE NEZARETİ 507 34 ORJİNAL KAYIT NO : 340 Muhacirinin kesretinden dolayı Samsun'un duçar olduğu duruma dair Tabib Baroci'nin muharreratı.
HARİCİYE NEZARETİ 509 1 ORJİNAL KAYIT NO : 97 Çerkes muhacirlerinin nakli için yapılan mukaveleden dolayı Osmanlı Vapur Kumpanyası direktörünün protestonamesi.
HARİCİYE NEZARETİ 510 33 ORJİNAL KAYIT NO : 339 Çerkesler tarafından yapılmakta olan haydutluklara dair.
HARİCİYE NEZARETİ 510 51 ORJİNAL KAYIT NO : 339 Otuz dört Abazanm Rusya memalikinden firarları.
HARİCİYE NEZARETİ 520 9 ORJİNAL KAYIT NO : 439 Muhacirlerin vatanlarına iadesine dair Ohannes Efendi'nin Nelidof ile yaptığı görüşme.
HARİCİYE NEZARETİ 520 25 ORJİNAL KAYIT NO : 439 Dersaadet'te bulunan muhacirlerin hastalık ve vefatlarını mübeyyin raporlar.
HARİCİYE NEZARETİ 527 53 ORJİNAL KAYIT NO : 320 Trablus'a irsal olunacak Çerkes muhacirlere dair Trablusgarb vilayetinden telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 551 132 ORJİNAL KAYIT NO : 103 Çerkes İsmail'in esir gibi Süleyman Bey'e teslim edildiğine dair İnöz'de mukim İngiltere konsolos vekili tarafından sefarete keşide olunan telgraf
HARİCİYE NEZARETİ 508 62 ORJİNAL KAYIT NO : 285 Çeçen mollalarının isimleri.
HARİCİYE NEZARETİ 6 35 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 5/2-3 Rusya'da suç işleyen Osmanlı tebeası ile Osmanlı memleketlerinde suç işleyen Rusya tebeasından şahıslar hakkında takibat icrası.
HARİCİYE NEZARETİ 6 25 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 5/2-3 Bir cinayetten dolayı, Sohum kalesinde mahpus bulunan Henkam oğlu Ali'nin Rusya'dan İadesi.
HARİCİYE NEZARETİ 6 12 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 5/2-1 Zararlı neşriyattan dolayı Kafkasyalı Muhammed Hadi Efendi'nin hudut haricine çıkarılması.
HARİCİYE NEZARETİ 235 40 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 154 / 1 Rusya'da çıkan yeni pasaport nizamnamesine göre Rusya'da bulunan Osmanlı tebasmm ikamet tezkiresi alması gerektiği, g.a.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 213 6 ORJİNAL KAYIT NO : Rusya'nın Kafkasya üzerindeki siyasi emelleri ve halen devam etmekte olan harbin seyri.
HARİCİYE NEZARETİ 186 93 ORJİNAL KAYIT NO : T170 (48) Kafkasya ahalisinden Rusya Devleti tebasmdan Dersaadet'e gelerek müslüman olmak isteyen Osman adlı şahsın ihtida muamelesinin ikmali talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 186 86 ORJİNAL KAYIT NO : T169 (47) Vladi Kafkas ahalisinden Timir veled-i Salamgiri Polat adlı kişinin ihtida etmesine yaşının küçük olduğu iddiası kabul edilmeyeceği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI