Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.İD..85.31 85 31 Çerkes kazasına tabi Ovacık ve Bayındır nahiyelerinin bazı köylerinde meydana gelen heyelan sonucu sefil kalan bazı ahali için yardım yapmak gerekli ise de Masarıf-ı Gayr-ı Melhuze tertibinde fazla para olmadığından karşılanamayacağı.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'ın ve diğer Gürcistan hanlarının Rusya'yı istemedikleri ve cümlesinin Rusya'ya isyan edecekleri cihetle Türkiye tarafından yardım edilmesi için müracaatta bulundukları hakkında Erzurum Valisi Galip Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Bütün Gürcistan'ın ittifak ederek Rusya'dan kurtulmak için çalışacakları ve Devlet-i Aliyye tarafından yardım edilmesi ricasına dair Trabzon'da mukim Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'dan Erzurum Valisi Galip Paşa'ya gelen mektup.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 İran ordusunun Ruslar ve Gürcüler üzerine yürüdüğü ve Gürcistan halkının dahi harekete başladığı ve sair o taraf havadislerine dair Çıldır valisi Hakkı Paşa nın Galip paşa ya gönderdiği tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Fransa , İngiltere ve Rusya arasında AKD olunan muahedenin hülasası. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 851 38159 Ruz-ı Hazer ve Ruz-ı Kasım defterinin Babıali'ye takdimi Çıldır valisi Ahmed Tefik paşaya bildirildiği paşanın buyrultusundan anlaşılmış olmakla Acara ahalisinin hazeriyle hamile bin beş yüz ve iki yüz elli hizmet bedelinden bir şey vermedikleri.a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.851.79 851 79 Bartın kazasına tabi Amasra nahiyesi dahilinde imtiyazlı kömür madeni mevkiini keşif etmek üzere gönderilen Kastamonu Vilayeti Sermühendisi Bahtiyar Efendi ile Serkondöktör Cemil Efendi'ye alet edevat ve yol harcirahları ücretlerinin ödenmesi.
HATT-I HÜMEYUN 857 0 Soğuksu iskelesine gönderilen mühimmat ve cebhane. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.858.68764 858 68764 İstanbul Payesi tevcih olunan Çerkes Şeyhizade Tevfik Efendi'ye ikinci Mecidi nisanı tevcihi.
HARİCİYE NEZARETİ 86 72 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Muhacirinden Hamzazade Şeyh Veli Bey ile Murtaza Ali Bey'in familyalarından bazılarmm Memalik-i Mahrusa'ya hicret eylemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 86 3 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Merhum sefir paşanın zevcesi Felek Hanım'm Çerkesiztan'da bulunan akrabasının Memalik-i Şahane'ye hicreti.
HARİCİYE NEZARETİ 86 87 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
SADARET A.}MKT.DV.86.22 86 22 Çerkes Hatice Hanım'ı bırakıp geden kocası Arhova'lı Osman Yazıcı'nın buldurulması.
CEVDET C..EV..86.4285 86 4285 Babüssaade Ağası Çerkes Mehmed Ağa'nın İstanbul'da At Meydanı yanında kain türbesi vakfı tevliyet cihetinin ref ve tevcihi.
DAHİLİYE DH.EUM.MH..86.56 86 56 Kastamonu vilayeti dahilinde Çerkes kazasına tabi ... nahiyesinin adının Mecidiye'ye çevrildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO..86.46 86 46 Muhacirin-i Çerakise'den Koren Tuti isimli hatunun zevci hakkında vuku bulan istidasına dair Petersburg Sefareti'nin tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.86.86 86 86 Merhum sefir paşanın zevcesi Felek Hanım'ın Çerkesiztan'da bulunan akrabasının Memalik-i Sahane'ye hicreti.
İRADE İ.AS.86.6 86 6 Dördüncü avcı taburu ikinci bölük birinci onbaşısı Gostivarlı Süleyman b. Çerkes'in idamına karar verildiği. (1327C-06)
YILDIZ Y.MTV.86.26 86 26 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademeden Çerkes İsmail Bey'e iki kolagası arasında tekevvün eden davanın görülmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.86.87 86 87 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI