Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ŞURAY-I DEVLET ŞD.1000.3 1000 3 Çerkes Kazası Sandık Emini Rüşdü Efendi'nin altı nefer ailesine maaş tahsisi. (Tekaüd 6)
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Rusca yazı ve rakamları ve kırmızı mührü havi bir pusula olup neye dair olduğu hakkında hiçbir meşruhat olmadığına dair pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Sohum Muhafız-ı sabıkı Arslan Bey'den gelen kağıtların leffen takdim edildiği ve kendisine top ve cephane ile muavenet olunursa Çerkez kabaili ile beraber Rusya aleyhine çalışacağı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1001 0 Trabzon Mütesellimi Osman Ağa'dan gelen arıza olup,Gürcü Açık Baş hanı Ruslarla muharebe edip galib geldiği ve Rusları memleketlerine istemedikleri vebu tarafın askeri Batum'a cem olduğu onların da bir taraftan yardım edecekleri hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1002 0 Rusların Faş, Sohum, Kemhal, Anakara, Kabail-i Abaza, Açık Baş Ülkesi, Goril, Mekril vesair mahal ve mevazii tahliyeleri icab ederken yalnız Ahılkelek ve Faş kalelerini tahliye edip diğerlerini tahliye etmeyeceklerini bildirdiklerine dair Canik Muhassılı Süleyman Paşa'dan gelen kaimeden bahisle Sadrazam Hurşid Ahmed Paşa'dan kaymakama kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1002 0
HATT-I HÜMEYUN 1003 0 Ruslarla musalaha neticesi olarak usulen Rus murahhaslarına hediye verilecek mücevherat vesaire hakkında sadrazam Hurşid Ahmed paşa dan kaymakama kaiöe.
DAHİLİYE DH.MKT.1004.62 1004 62 Osmanlı Devleti tabiyetine girmek isteyen Müslüman muhacirlerin önceki tabi oldukları devletin tabiyetinden ihracım gerektiği ve bu yönde bir belge karşılığında kendisine Tezkire-i Osmani verilebileceği.
HATT-I HÜMEYUN 1004 0 Sohum Muhafızı Arslan Bey'den Sadaret'e gelen ariza olup, ileride Batum seraskerinin yanında beklediği halde Sohum'un tahlisi için top ve mühimmat vermediği ve Çerkeş beylerinden gelen kağıtları leffen gönderdiği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1004 0 Sabık Sohum Muhafızı Arslan Bey'in gönderdiği ariza olup, abhaz ve Çerkes beylerinden gelen mektupları gönderdiği ve Batum seraskerinden bir türlü top ve mühimmat alıp Sohum'u tahlise gidemeği hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1004 0 Çerkeş kabaili rüesasının Batum'da bulunan Arslan Bey'e gönderdiği mektup olup top ve mühimmat ile gelerek Sohum'u kurtarmaları ve hiç birinin Rusa tabi olmak istemediği hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1004 0
CEVDET C..AS..1004.43957 1004 43957 Müteveffa Ferruh Pasa adamlarından Abaza dilini bilen Arif'in Anapa Kalesi'nde kırk akça ile kullanılması hakkında hüküm.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118R 1004 42118R Sohum Muhafızı Arslan Bey'den Sadaret'e gelen ariza olup, ileride Batum seraskerinin yanında beklediği halde Sohum'un tahlisi için top ve mühimmat vermediği ve Çerkes beylerinden gelen kağıtları leffen gönderdiği hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118S 1004 42118S Sabık Sohum Muhafızı Arslan Bey'in gönderdiği ariza olup, Abaza ve Çerkes beylerinden gelen mektupları gönderdiği ve Batum seraskerinden bir türlü top ve mühimmat alıp Sohum'u tahlise gidemediği hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118Ş 1004 42118S Çerkes kabaili rüesasından Sohum sabık Muhafızı Arslan Bey'e gelen mektup. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.1004.42118T 1004 42118T Çerkes kabaili rüesasının Batum'da bulunan Arslan Bey'e gönderdiği mektup olup top ve mühimmat ile gelerek Sohum'u kurtarmaları ve hiç birinin Rusa tabi olmak istemediği hakkında. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1005 0 Havanın muhalefetinden Abaza sahillerine düşen bir Rus gemisi zabtedilip Soğucak'a götürüldüğüne ve Soğucak Muhafızı Hüseyin Paşa emrinde Çerkeş ve Abaza kabileleri Anapa'da muharebe ettiklerine ve İstanbul'dan mühimmat geldiğine dair birinin şifahi ifadesi.
HATT-I HÜMEYUN 1005 0
MECLİS-İ VALA MVL.1005.72 1005 72 Tekfur dağı sancağına sevk olunan muhacirin-i çerakisenin ekserisi uryan bulunmaları cihetiyle elbise verilip verilmemesi istizanına dair. (21. Rumeli)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI