Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.EUM.1.Sb.10.5 10 5 Konya ve Koçhisar'da bulunan bazı siyasi sürgünlerin Ferid Pasa, mazul Mülazım Celal Efendi, muhreç Polis Memuru Çerkes Mehmed Efendi ile Arnavut Merveret Pehlivan'a ait fotoğraflarının takdimi.
DAHİLİYE DH.EUM.2.Sb.10.80 10 80 Yozgat Hapishanesi'nde bulunan mahkumların harbe katılma taleplerini havi mahkumlar namına Çerkes Beyzade Halid'in gönderdiği telgraf.
HATT-I HÜMAYUN HAT.10.338 10 338 1- Sadrazam tatarlarından Ahmed'in Erzurum ve Ahısha'dan gönderdiği takrirdir. 2-Gürcistan ümerasından Seluman ile müttefik olup Loril Hanı altı yedi bin asker ile Sohum ve Anakare üzerinden Sahin Giray'ın imdadına azim olduğu haberinin Fas muhafızı olup Batum'da olan Vezir Halil Pasa'ya Fas Kalesi bina emininin adamlarıyle vasıl olduğuna. 3- Fas Kalesi muhafazası için Acara ve havalisinden beş altı bin nefer tahsis edilmiş ise de mezkur kalede tavattun edecek mahal ve zehair olmadığından mezkûr asakirin icabında sevk edilmek üzere tehirine. 4- Sohum Muhafızı Gülsen Bey'in Sahin Giray ile muharebe eden Çerakise imdat için yola çıktığına, Mukaddema Rusya'ya tabi iken adavet izharına baslayan Lezgi taifesi Rusya ile bilmuharebe mağlup olması üzerine Dağıstan'ın üst tarafına bir kaç kale ihdas ve iki general tayin ederek birinin Açık bas canibinde ve diğerinin Tiflis'te olduklarına. 5- Tiflis'te mukim ümera-yı Mısriyye'den birisinin biraderi dokuz nefer ile Çıldır havalisinde katledilerek üzerlerindeki on iki bin yaldıs altınının gasbolunduğundan meblağ-ı mezburu taleb eylemek üzere Tiflis Hanı Ereğli Han'ın elçisinin Çıldır Valisi Süleyman Pasa'ya müracaatına vesaireye dair.
DAHİLİYE DH.İ.UM.10.2.231 10 231 Düzce'de Abaza ve Orduluların meskûn bulundukları köylerin Türk köyleri şekline dönüştürülmesine müsaade edilmesi.
İBNÜLEMİN iE.HR..10.973 10 973 Kefe Gümrüğü malından almak üzere ihsan kılınan beş bin akçe salyane beratını zayii ettiğinden müceddeden berat talebini havi ümera-i Çerakise'den Murteza Mirza imzalı istida.
DAHİLİYE DH.MUİ.10.2.37 10 37 İstanbul, Selanik, Edirne, Manastır, Cezair-i Bahr-ı Sefid, Kosova ve Yanya Vilayetlerine baglı çesitli kazalara kaymakam tayini.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.10.1 10 1 Hacı Ali Bey, Çerkes ümerasından Abdullah Bey oğlu, 1273 Kafkasya doğumlu, Hazine-i Enderun-ı Hümayun serhademesi (HH.SAİD.d 5/131).
HATT-I HÜMAYUN HAT.10.333H 10 333H Rusya'daki Çerkes ve Mozdek taifelerinin Tiflis'e geleceklerine ve Ereğli Han ile Açıkbaş Hanı'nın kendilerine temayüllerine ve Çerkeslerin Anonim yolunu tevsir çalıştıklarına ve Tiflis Han'ın is'arına göre Ruslarla sulh devam ettikçe Osmanlı mülküne taarruz etmeyeceklerine ve hareketlerinin İran ve Dağıstan ile görülecek islere ait olduğuna ve İran hanlarına teb'iyet haberlerine casuslardan sıhhatli malûmat alınmadığına ve Tebriz ve Ereğli Han'ın Rusya'ya mutabea altında İslâm Lezkilerin Bağdat'a geldiklerine ve Mirhu sancağı beyinin fukaraya zulmüne ve adamlarının takibi üzerine Erzurum Valisi Timur Paşa'ya iltica ettiğine ve Hoy Hanı Ahmed Han'ın oğlu ile gönderdiği mektupta sifahî izahatına ve Tebriz Hanı Necef Kulu Han'ın Rus fesadının söndürülmesine amade olduğuna ve Feth Ali Han'ın şehzade ile yakınlık ve taraftarlık göstereceğine ve İran ile dostluk tesisine aittir.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.1 10 1 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.2 10 2 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.5 10 5 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.6 10 6 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.7 10 7 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.8 10 8 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.9 10 9 Hicretlerine müsaade edilmiş olan Yunan muhaciri ve Çerkes kabilelerinden bin hane içinde otuz bir hanenin isimlerinin kayda geçip geçmediği anlaşılamadığından, bunlar hakkında yapılacak muamelenin bildirilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.10 10 10 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.11 10 11 Kafkasya'nın Kuban İslam ahalisi ve Çerkes kabilelerinden olup hicretlerine izin verildiği halde gelmeyen otuz bir hanenin gelişlerinin sağlanması hususunda gereken muamelenin yapılması. (Dahiliye; Muhaceret)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.13 10 13 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.15 10 15 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.10.16 10 16 Osmanlı ülkesine hicret eden iki yüz Çerkes nüfusun iskan ettirilmesi için Osmanlı tabiyyetini kabul etmeleri, aksi takdirde geldikleri yere iade edilmeleri. (Dahiliye; Muhaceret)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI