Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Gürcistan üzerine yürünmesi hakkında Açıkbaş hanı ve Çürüksu'da bulunan Hüsrev Han tarafından yeniden vaki olacak müracaatın şimdilik yeri olmadığı hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Mazisinden ve Gürcistan tarafından gelen adamların tazallümünden bahisle Rusların elinden kurtarılmaları ricasını havi Açıkbaş hanzadesi Vantik Han tarafından gelen mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Çeçenler Ruslarla müsaleha'niyetinde olduklarından bir heyet ve Dağıstan ümerasından Mehmed Bey'in İstanbul'a hareket ettiği ve Natukaç ve diğer kabilelerin Ruslardan kurtarılmaları ricalarını havi ariza ve mahzurları hakkında olmak üzere Trabzon Valisi Osman Paşa tarafından gelen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Osmanlı Devleti ile barış yapıldığından Anapa ve Faş kaleleri ve diğer yerlerin Ruslara geçdiğinden bahisle itaat ve sadakat üzere olmaları ve saire hakkında Rus devlet müşaviri Rafail'den Sopakoy ve Kafkas dağlarındaki kabaile, beylere ve saireye mektub. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Himaye gösterilmesi ricası hakkında Şabsuğ kabilesi nezdindeki üç kadı tarafından gönderilen ilam.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Ruslara tebaiyet eden İslam Giray oğlu Mehmed Giray Sultan, Dağıstan hanlarından Hasan ve Ahmed Hanlar, Tophane'deki esirci taifesindeki bazı kimselerin Anapa tarafında sebebiyet verdikleri karışıklık ve Anapa kalesi civarındaki kabailin ahvali ve Rusların bazı askeri hareketleri ve saire hakkında olmak üzere Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan gelen tahrirattan bahseden telhis.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Çoban Giray neslinden İslam Giray oğlu Mehmed Giray'ın Ruslarla dostane münasebetler ederek bütün menkul ve emvali ile Kuban nehrinin öte tarafına geçdiği ve kabail arasına fesad sokmaya çalışdığı ve saire hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Ruslarla mücadele etmekte olan Dağıstan hanlarından Hasan Han'ın öldüğü ve askerinin dağıldığı Ahmed Hanın ise Avar dağına çekildiği ve Ceneral Yermolof un harekatı, Kuban nehrinin beri tarafındaki kabailin uygunsuz hareketleri Anapa kalesinin ahali ve askerce vaziyeti ve mevkiinin ehemmiyeti ve saire hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 İstanbul'da Tophane'de esirci Hacı Ahmed'e ve Hamza'nın ortaklarına haber göndererek Anapa'da bulunan mallarını sefer korkusuyla başka yere nakle kalkışmalarıyla kabail halkını telaşe verdikleri ve cezalandırılmaları hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Arslan Bey'e top, mühimmat ve askerce bulunulacak yardım ve Trabzon'un vaziyetinin gözönünde tutulması, Anapa ve Fas'a müretteb asker gönderilmesi ve saire hakkında Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Arslan Bey'in istediği yardımın aşırı olduğu Faş tabyası için gönderilen topların Trabzon'da alıkonulduğu, cebehane de mevcud fışengin azlığı ve saire hakkında Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Arslan Bey'in kardeşlerinin ahvalinden bahisle bunlardan Tayyar Bey'in Abaza içinden bu tarafa geldiği, Rusların bunu kendi taraflarına celbe çok çalışdıklarını anlattığı kral yanında mahbus olan kardeşi Hasan Bey'in kurtarılmasını Arslan Bey rica ettiğini ve saireyi havi Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusların Anakara kalesini Gürcülere verdikden başka Fas'ı dahi peşkeş çekdiklerinden bahisle bu kale muhafazasında tekasül gösteren Mehmed Bey'in tehdit ile vazifesi başına gönderilmesinin temini hakkında Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Çerkeş ve Abaza içinde vukua gelen keyfıyat ve ahvali arzeylediği, dileklerinin yerine getirilmesi ricasını havi Sohumlu Gülsen Beyzade Arslan Bey'den Sadaret'e mektub.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Çerkeş ve Abazalarla birleşmesine rağmen Ruslarla olan mücadelesinden Sohum kalesini alamadığından, Çerkeş taifesinin Devlet-i Aliyye'den yardım olmadıkça mücadeleye devam etmek istemediklerinden bahisle yardım edilmesi ve bunun şekli ve saire hakkında Sohumlu Arslan Bey'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusların tecavüzüne uğradıkları, Gürcülerin istemeyerek Ruslarla birlikte hareket ettikleri yardım edilirse haklarından gelineceği, Trabzon Mütesellimi Emin Efendi'den aldığı cevab, Çerkeş ve Abaza taifelerinin temin edilerek kendisinin Trabzon'a geldiği yardımın tehir edilmemesi ve kardeşinin kurtarılması ve saire hakkında Gülsen Beyzade Arslan Bey'den Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Yüz elli kantar barut ve sairenin alındığı ve adları yazılı diğer malzemenin gönderilmesi hakkında Sohum'da Gülsen Bey'den Trabzon valisine, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Ruslarla Dağıstanlılar arasındaki mücadelelerden, Adil, Ahmed, Hasan ve Serhay hanların ahvalinden bütünü Dağıstan'ın muvaffakiyetli muharebelerden sonra Ruslara karşı ittifak etmiş olduğundan ve saireden bahis Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusların Çeçenlere bir daha mağlup olduğu fakat tekrar taarruza hazırlandığı ve saire hakkında Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Rusyalı nezdinde Çeçenler hakkında iltimas gösterilmesi ricası ve Ruslarla İranlılar arasında vaki görüşmeler neticesinde beş sene mütareke akdedildiği ve Rusların tekrar Dağıstanlılarla muharebeye başladıkları Anapa Muhafızı Seyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI