Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1518.50 1518 50 Yozgat dahilindeki Hamamözü adlı mahalde iskan edilen Çerkes Muhacirlerin oluşturdukları köye, padişahın adının verilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.151.11318 151 11318 Yozgat dahilinde Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerinin oralarda iskan edilen Çerkes muhacirine dun-i kıymetle verilmesine karar verildiğinden, bu da mağduriyetlerini mucip olacağına dair karye-i mezkure muhtar ani tarafından verilen arzuhal. (Dahiliye; 11318)
SADARET A.}MKT.UM..397.50 397 50 Yozgat dahilinde iskan olunmak üzere azimet eden Çerkes muhacirlerinden Besni kabilesine mensup kişilerin iskan edilmeleri.
DAHİLİYE 103 26 Yozgad'm Kalahisar karyesi ahalisinin arazilerine muhacirlerin iskan edildiği şikayetinin tahkik edilmesi.
DAHİLİYE 25 28 Yozgad'ın Kalehisar karyesinde tapulu arazileri işgal ederek köy teşkil eden Kafkasya Muhacirlerine gerekli müdahalenin yapılması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.18 1 18 Yozgad'ın Boğazlıyan kazasındaki Rumdiken karyesi İslam ve Hıristiyan ahalisine ait davarların Çerkes süvarisi tarafından Aziziye cihetine geçirilmekte olduğu haber alındığından, Çerkeslerin gittikleri güzargaha süvari sevk olunduğu, Kayseriye'de ise asayişin berkemal olduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.177.4 177 4 Yozgad'da yerleşmek istedikleri mahalli tedkîk için giden Çerkes muhacirlerinin Besni Kabilesi'nden Ebubekir ve adamlarına yardımcı olunması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.38 1 38 Yozgad'da ulema ve muteberan vasıtasıyla Çerkes muhacirler ve kadim ahaliye gerekli tebligatın yapılarak teskin edildikleri ve asayişin berdevam olduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.1882.58 1882 58 Yozgad'da Kalehisar karyesinde sakin Çerkes muhacirlerinin yerli ahalinin arazisine müdahale ettiklerine dair yapılan şikayetin tahkiki.
DAHİLİYE DH.SFR.314.57 314 57 Yozgad'da Çerkes kıyafeti giydikleri görülen 15 kisinin yapılan takibatında mezkur şahısların hareketlerinde şüphe çekecek bir davranışın görülmediği. (Ankara)
SADARET A.}MKT.MHM.230.29 230 29 Yozgad'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Haspolad'ın Rusya'ya dönmek istemesi hakkında nasıl muamele yapılacağı.
SADARET A.}MKT.MHM.232.27 232 27 Yozgad'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Altıkesek Kabilesi Reisi Hacı Polat'ın Rusya'ya dönmesinin engellenerek istediği yerde iskanını sağlanması. Altıkesek Kabilesi'nden bir kısmının Kütahya'da iskan olunduğu diğerlerinin ise Sivas'a gönderildiği.
YILDIZ Y.PRK.DH..6.1 6 1 Yozgad'a bağlı Hüseyinabad Nahiyesi'nin Kalehisar Karyesi'nde oturan Çerkes muhacirleriyle yerli halk arasında vuku bulan arazi davasından dolayı derdest olunanların adliyeye teslimi.
DAHİLİYE DH.MKT.1954.21 1954 21 Yozgad sancağının Kalehisar karyesindeki arazilerine iskan ettirilmiş olan Çerkes muhacirlerinin köylünün tarlalarını dahi ziraat etmekte oldukları ve bu husus da köylünün hicretini icap ettirdiği hususunda muhtarların şikayetde bulunduğu.
İRADE İ.DH.996.78645 966 78645 Yozgad sancağındaki çiftlik arazisinde iskanları istidasını mutazammın Çerkes muhaciri Şabsığ Kabilesi tarafından takdim edilen istidaya dair.
DAHİLİYE 1384 53 Yozgad sancağında misafir olarak bulunan yüzellisekiz hane Çerkeş muhacirlerinin Amasya ve Yozgad sancaklarında süratle iskan edilmeleri isteği.
İRADE İ.DH.1092.85664 1092 85664 Yozgad sancağı dahilinde Çerkes muhacirlerinin kurdukları köye Hamidiye adının verilmesi.
DAHİLİYE DH.MUİ.20.2.7 20 7 Yolsuzluk iddiası üzerine Tirebolu Kaymakamı Salih Zeki Efendi'nin Vakf-ı Kebir Kaymakamı İbrahim Ethem Efendi ile becâyisi ve tahkikat neticesinde mevcut görevlerine asâleten tensikleri.
SADARET A.}MKT.MHM.319.80 319 80 Yolda bulunan Çerkes Muhacirler'in nakli için vapur irsali.
HATT-I HÜMEYUN 10 0 Yirmiüç gün evvel havadis celbi için Kırım'a gönderilerek avdet eden tatar İbrahim'in takririrne müstenit raporuna nazaran,Şahin Giray Han'ın evvelce istifasını halkal istişare ve tekrar Kırım Hanlığı nı kabulden imtina ettiği ve bu istifası ile Kaynarca Musalahanamesi'ni kendilerine ita ve badema inzivada yaşayacağını ilan ettiğine ve yerine ahar bir hanın intihab edileceğine,bir rivayette Şahin Giray'ın Fizan'a han nesbedileceğine,Kırım'daki Rus generali'nin ahaliden zahire yetiştirilmesini talep ettiğini ve ahali vermeğe mecbur olmadıklarından bu talebi reddeylediklerine,Kırım'ın bahçelerinin her tarafında cem'an ellibin Rus askeri bulunduğuna ve alınacak havadisini başkaca bildirileceğine dair.a.g.y.tt.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI