Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 66 12 ORJİNAL KAYIT NO : 17 Karamürsel'de ikamet ettikleri bildirilen Çerkes Prensi Seyyid Hasan ve kızı Fatma Hanım'a İsveç Sefareti'nden gönderilen hukuki evrakın tebliği. (Osm.-Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 76 38 ORJİNAL KAYIT NO : 8 Abazalar tarafından cebren Yunanistan'a götürülen Dere Şemseddin karyeli Ali oğlu Mehmed'in memleketine iadesi talebi. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 80 55 ORJİNAL KAYIT NO : 9 Sovyet yetkililerin smırdışı etmek istediği Kafkasya'da bulunan beşyüz kadar Suriyelinin İstanbul'da karaya çıkmasına izin verilemeyeceğine dair Fransa Komiserliği'ne bilgi verilmesi. (Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 81 57 ORJİNAL KAYIT NO : 10 Anadolu İhtilal Cemiyeti namı altında Çerkes Edhem ve biraderleri ile Çerkes Eşref ve rüfekası tarafından Midilli Adası merkez ittihaz olunarak Anadolu'ya çeteler ihraç edildiği, bu çeteleri Yunan hükümetinin himaye ettiğinin tesbit edildiği ve bu gibi harekata nihayet verilmek üzere Atina hükümetinin dikkatinin çekilmesi hususunda düvel-i itilafiye komiserleri nezdinde teşebbüste bulunulması. (Osm. Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 87 21 ORJİNAL KAYIT NO : 13 Edirne Harbi'nde kaybolan mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in Gümülcine'de olduğu bildirildiğinden hakikatte orada olup olmadığının Hilal-i Ahmerce tahkikinin istendiği. (Fr. Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 89 20 ORJİNAL KAYIT NO : 14 Düzce Adapazarı Abaza isyanında Soğuksulu Cemal tarafından Selanik'e götürülen Adapazarı Dere-i Zir köyünden İbrahim oğlu Ali'nin, eşkiya Cemal'in elinden kurtarılması ve Türkiye'ye dönüşü için teşekkür talebi. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 92 4 ORJİNAL KAYIT NO : 15 Edime Harbi'nde kaybolon mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in durumu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 93 17 ORJİNAL KAYIT NO : 15 Edime Harbi'nde kaybolan binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey hakkındaki tezkire cevabının süratle bildirilmesinin rica olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 93 39 ORJİNAL KAYIT NO : 16 Edime Harbi'nde kaybolan, binbaşılıktan mütekaid Çerkes İsmail Bey'in hayat ve mematı hakkındaki keyfiyetin, Atina'da Hilal-i Ahmer Murahhası Doktor Ömer Lütfi Bey'e yazıldığı, alınacak cevabın vürudunda arz-ı malumat edileceği. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 130 60 ORJİNAL KAYIT NO : 26 Sabık Şimal-i Kafkasya Meclis-i Mebusanı Reisi Vasan Giray Çabakol tarafmdan petrol meselesi hakkmda neşredilip gerek Musul'a giden beynelmilel komisyon gerek buradaki yabancı mahfiller tarafından şayan-ı dikkat görülen makalelerin leffen takdim kılındığı.
HARİCİYE NEZARETİ 133 12 ORJİNAL KAYIT NO : 28 Yunanlıların Çerkeslerden mürekkep bir çete teşkil ettikleri, reislerinin Mustafa namında biri olduğu ve mezkur çetenin Bulgar hududunda faaliyete geçeceğinin haber alınması üzerine bu babta Ankara'da bulunan Mösyö Radef e tebligat-ı lazimede bulunulması.
HARİCİYE NEZARETİ 172 88 ORJİNAL KAYIT NO : 39 Kafkasya'da parası gasbedilen İsmail Hakkı Efendi hakkında İngiltere Komiserliği ile mülga Hariciye Nezareti arasında cereyan eden muhaberata ait evrak ile İsmail Hakkı Efendi'nin istidası ve eklerinin takdimi.
HARİCİYE NEZARETİ 211 37 ORJİNAL KAYIT NO : 50 İstanbul Murahhaslığı memurlarından Musa Kazım oğlu Bekir Sıtkı Bey'in Romanya'nın Dobruca kıtasındaki Balçık kazası Tekke karyesinde büyük pederi Çerkes muhacirlerinden Hacı Maf Hüseyin b. Hacı Laş b. Hüseyin b. Şimaf namlarına mukayyet emval-i gayr-i ' menkuleye ait tapu kaydmm çıkarılması isteği.
HARİCİYE NEZARETİ 235 119 ORJİNAL KAYIT NO : 107 İstanbul'da bulunan Şimali Kafkas ve Kuban muhacirlerinden bazısının memleketlerine avdet etmek bazısının da Anadolu'ya hicret etmek istedikleri ve Kubanlı Ali Atiyek Namtiyon nam şahsın seyahatine müsaade olunup olunmadığı.
HARİCİYE NEZARETİ 238 110 ORJİNAL KAYIT NO : 107 On bin kadar Ermeni'yi Kafkasya'ya tehcir etmek vazifesiyle geldiği bildirilen Daniel Chahverdian nam şahsın tehcir edeceği Ermenilere vereceği vizenin makbul olup olmadığının bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 244 1 ORJİNAL KAYIT NO : 109 Rus ordusunda monarşi propagandası başladığı, Kafkasya isyanını bastırmak üzere General Palinin kumandasında sevk olunan ordunun kumandan ve zabitanmm monarşi taraftarı olduğu, kumandanlardan General Kozniyaçof un Gürcistan'da ahaliden kıyamlarının sebebinin Bolşeviklerin tedhiş-i siyaseti olduğuna dair mahzarlar aldığı, bu kıyamın Bolşeviklerin rejimine karşı olduğu ve Mösyö Heryo'nun Gürcistan kıyamı vesilesiyle Rusya hükümeti nezdinde tavassut teklifinde bulunduğunun Paris'ten istihbar olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 255 70 ORJİNAL KAYIT NO : DV 37 Binbaşı Osman Kamil b. Mehmed'in eşi Fatıma Hamm'a seri mahkemece tahsis edilen yardunm ödenmesinin Suriye hükümetince talep edilmesi. Nuremberg Bölge Mahkemesi celpnamesinin Michael Benmayor'e tebliği. İstanbul Karagümrük'te ikamet eden Niyazi b. Ali Haydar'm Şam'da babası Çerkes Süvari Alayı Kumandanı Ali Haydar'm yanma gitmesine müsaade edilmesi talebi. İskenderiye Türk Konsolosluğu'nun Fransızlardan aldığı vize ücretine itiraz. Maurice Louis Adolphe Boucoiran'm Bursa Fransız Konsolosluğu'na atanması. Galata Vergi Dairesi'nin Fransız Ticaret Odası'ndan temettü vergisi tahsiline itiraz. Laennec'in yüzüncü yıldönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenen seramoni programı. Hicaz demiryolları dokümanları, Fransız mandasındaki vilayetlerin vergi kayıtlan ve Suriye kadastro arşivlerinin iadesi meselesi. Haydarpaşa Meryem Ana rahiplerinden arazi ve emlak vergisi istenmesine itiraz. Rodos Limânı'na kayıtlı bir İtalyan balıkçıya ait kayığa elkonulması. Kudüs'te esir düşen Mülazım Derviş Eben Emine el-Boustane'nin akibeti hususunda Suriye Fransız Fevkalade Komiserliği tarafından malumat talebi. İstanbul'da ikamet edip Suriye vatandaşlığına geçmek isteyenler. Tire Türk Konsolosluğu'ndan vize alamayan Friedr Dom Siegle isimli Çekoslovak'ın şikayeti. Türkiye Beyrut Konsolosluğu'nun Fransız mandası ülkelerdeki yetki alanı hususunda Kral (Avusturya Sefiri) imzasıyla malumat talebi. Eski Kadı Muhammed Nassed'in emeklilik maaşı meselesi. Diplomatik ve diplomatik olmayan Amerikan Sefareti personel listesi. (Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ 90 59 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Hasan Dok Bey'in Sohum'da terk eylediği emlakinin kıymeti hakkında malumat istihsalini mübeyyin tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 90 48 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Hasan Dok Bey'in Sohum'daki arazisine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 90 44 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rusya'dan Memalik-i Şahane'ye hicret eden Çerkes muhacirlerine dair Rostof Şehbender Vekili'nden mevrud tahrirat suretinin leffen takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI