Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.93 59 93 Yunan Hükümeti'ni Trakya ve Adalar'dan topladığı kuvvetleri Dedeağaç'a sevk ederek Çerkes köyünde üç çete teşkil ettiği ve Hatt-ı Fasıl'ın garbında yeni karakollar inşa ederek tel örgü ve siperler vücuda getirdiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2293.23 2293 23 Yunan hududundaki Ustrunga Osmanlı Rüsumat İdaresi'nin, Koçkılan civarındaki Ceneralis mevkiine nakli dolayısıyla Yunan Rüsumat memurlarınında nakilleri istenmiş ise de Usturunga'da Yunan gümrüğü açıldığının bildirilmesi üzerine bu husustaki zıtlığın sebebinin sorulduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.117.84 117 84 Yunan Harbi münasebetiyle Anadolu'dan asker ve malzeme yüklüyle gelerek Kavak Limanı'na uğrayıp Tekfurdağı'na doğru hareket eden gemiler.
DAHİLİYE DH.KMS.52.3.62 52 62 Yunan askerlerinin Müslüman ahaliye yaptığı mezalim.
DAHİLİYE DH.SFR.104.154 104 154 Yunan askerî kıtalarının tarafsız mıntıkayı geçerek Çerkesköy cihetlerine yaptığı taarruz hakkında bilgi verilmesine dair Kalem-i Mahsus'dan Aydın Valiliği'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.MKT.1368.113 1368 113 Yozgat'taki Çerkes muhacirlerinin yerleşmek için istedikleri Hamamlıyeri adlı mevkiin, boş miri arazi olup olmadığının araştırılarak lazım gelen muamelatın icrası.
SADARET A.}MKT.NZD.362.72 362 72 Yozgat'ta bulunan ve Rusya'ya geri dönmek isteyen Altıkesek kabilesinin istedikleri yerde iskan edileceklerinin söylenmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3136.235168 3136 235168 Yozgat'ın Poyrazlı, Karabıçak, Kayapınar nam Çerkes köyleri ahalisinden ticaret için İzmir'e gidip gelen şahısların tedarik ettikleri gra tüfenklerini bindikleri tek atlı arabaları altına istif ederek Yozgat'a götürdükleri. (Dahiliye)
DAHİLİYE DH.MKT.1652.110 1652 110 Yozgat'ın Karahisar-ı Demirli Karyesi'nde boş arazi bulunmamasına rağmen bir grup Çerkes muhacirinin iskanına teşebbüs olunduğuna dair iddianın Vilayetçe tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.14.42 14 42 Yozgat'ın Kalehisar karyesi ahalisinin Çerkes muhacirler tarafından gasp edilip hükümet tarafından düşük bir fiyatla satın alınmasına karar verilen araziler ile ilgili karye halkının taleplerinin Ankara Vilayeti'nce değerlendirilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE 14 42 Yozgat'ın Kalehisar karyesi ahalisinin Çerkeş muhacirler tarafından gasb edilip hükümet tarafından düşük bir fiyatla satm alınmasına karar verilen araziler ile ilgili karye halkının taleplerinin Ankara Vilayeti'nce değerlendirilerek gereğinin yapılması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9466 127 9466 Yozgat'ın Hüseyinabad nahiyesine merbut Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes muhacirler tarafından müdahale edildiğinden şikayeti mutazammın karye-i mezkure imam ve muhtaranı tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Ankara; 9466)
DAHİLİYE DH.MKT.1947.90 1947 90 Yozgat'ın Hisar köyünde iskan olunan Çerkes muhacirler ile yerli halk arasındaki anlaşmazlığın çözümünde ahali vekili namıyla halkı dolandıran Ömer hakkında bilgi alınamadığı.
DAHİLİYE DH.MKT.1384.53 1384 53 Yozgat sancağında misafir olarak bulunan yüz elli sekiz hane Çerkes muhacirlerinin Amasya ve Yozgat sancaklarında süratle iskan edilmeleri isteği.
DAHİLİYE DH.MKT.1906.98 1906 98 Yozgat Sancağı'nın Kalehisar köyündeki Çerkes muhacirleri tarafından ahalinin tapulu arazisine müdahale edilmesi üzerine aralarında çıkan anlaşmazlığın giderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1988.127 1988 127 Yozgat Sancağı Hüseyinabad Nahiyesi Kalehisarı köyü ahalisi ile buraya iskan edilen Çerkez muhacirleri arasında vuku bulan arazi anlaşmazlığının bir memur gönderilerek bir hüsn-i surete bağlanması talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.1531.40 1531 40 Yozgat sancağı dahilindeki Hamamözü nam mahalde Çerkes muhacirlerinin teşkil ettikleri karyeye padişahın adının verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.255.82 255 82 Yozgat sancağı dahilinde Hüseyinabad nahiyesine tabi Kalehisar köyü civarında iskan edilen Çerkes muhacirlere tahsis edilen araziden iki yıl vergi alınmaması talebinin uygun görüldüü.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2356.176643 2356 176643 Yozgat Sancağı dahilinde Fuadiye karyesinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin tasarrufunda olan arazi hakkında olunacak muamele. (Defter-i Hakani, Dahiliye)
DAHİLİYE DH.EUM.2.Sb.10.80 10 80 Yozgat Hapishanesi'nde bulunan mahkumların harbe katılma taleplerini havi mahkumlar namına Çerkes Beyzade Halid'in gönderdiği telgraf.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI