Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 181 66 Kafkasya'daki bir yaralamadan dolayı Memalik-i Şahane'ye firar edip Bursa'da yakalanan Subaşıoğlu Aziz'in Rusya'ya iadesi talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 174 24 Memalik-i Osmaniye'ye hicret etmiş olan Kafkas Çerkeslerinden, muvakkaten Kafkasya'ya dönmek isteyenlerin, Dersaadet Rusya Konsolosluğunun müracaat etmeleri lüzumu.
HARİCİYE NEZARETİ 170 6 Rusya-İngiltere iade-i mücrimin mukavelesi.
HARİCİYE NEZARETİ 165 69 Sohum ahalisinden Gıdgumba'nın İzmit'te bulunan yakınlarının Sahom'a geri dönmelerine müsaade edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 162 84 Muhacirin iadesi için uygun şartların
HARİCİYE NEZARETİ 157 46 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 141/1 Müteveffa Kumandan Çerkes Hüseyin Paşa'nm tabiiyyeti.
HARİCİYE NEZARETİ 157 25 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 141/1 Batum Müslüman ahalisinin büyük bir bölümünün Türkiye'ye göçmek istemeleri.
HARİCİYE NEZARETİ 124 7 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 107/3 Rusya'nın güneydoğusunda Kazaklardan oluşan Terek, Kuban ve Don hükümetlerinin ortak hareket etmek amacıyla bir mukavele yaptıkları.
HARİCİYE NEZARETİ 114 4 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 98 / 4 Muhacir ve mültecilerin memalik-i müstevliyede bıraktıkları mal ve eşyalarınm tazmini.
HARİCİYE NEZARETİ 47 19 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 36/8 Rusya ile yapılan 1321 senesi Nisan ayındaki anlaşmadan önce, pasaport çıkartıp gelen daha sonra uyruk değiştiren muhacirler hakkında yapılacak muamele.
HARİCİYE NEZARETİ 47 17 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 36 / 8 Rus pasaportu ile gelen müslüman muhacirlerin, Osmanlı uyruğuna geçmelerine kolaylık göstermesi için Rusya Hükümeti nezdinde girişimde bulunulması.
HARİCİYE NEZARETİ 45 1 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 34 / 1 Sivastopol'dan İstanbul'a gelen muhacirlerin iskanı.
HARİCİYE NEZARETİ 44 23 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 33/4-1 Suriye'nin Kuneytara kazasmdaki Çerkez muhacirlerin kölelikle ilgili telgraf çekmeleri
HARİCİYE NEZARETİ 5 9 ESKİ DOSYA GÖMLEK NO : 83 / 1 Türk Tarih Encümeni tarafından neşredilen külliyat meyanında yaymlanacak olan "Türkiye'de Mülteciler Meselesi 1265-1267" adlı eser için Hazine-i Evrak'ta mevcut vesikaların Encümen Reisi Darülfünun Türkiye Tarihi Müderrisi Ahmed Refik Bey tarafından tedkikine müsaade olunduğu. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 16 111 ORJİNAL KAYIT NO : 87 Memleketlerine dönmek isteyen iki üz kadar Şimal-i Kafkasya muhacirinin Ankara Rus Sefareti'nden teminat almak istemeleri ve bazı Şimal-i Kafkas muhacirinin de Anadolu'ya hicret etmek istediği. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 16 157 ORJİNAL KAYIT NO : 87 Rus Hükümeti'nin Kuban arazisinde yurt tahsisi karan üzerine Ermeni muhacirlerin Kuban'a nakli için Kafkas Federasyonu Mümessili Makinistiyan ile Amerikalı yetkilinin Ermeni patriğine başvurması üzerine patriğin bu konuda Türk Hükümeti'nin görüşüne başvurması. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 19 102 ORJİNAL KAYIT NO : 88 Rum ve Çerkeslerin Midilli'ye sevk edilmesi meselesinin şiddetle protesto edildiği. (Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 48 45 ORJİNAL KAYIT NO : 76 / 1 İngilizler tarafından Maydos'a getirilen otuz beş Çerkes ve Ermeniden oluşan çete ile on beş bargirin General Gordon vapuruyla Midilli'ye şevkleri.
HARİCİYE NEZARETİ 61 38 ORJİNAL KAYIT NO : 1 Kirmastı kazası Yunanlılar tarafından işgal edildiğinde Yunanlılarla işbirliği yaparak kaza ahalisine zulüm yapan Yüzbaşı Ahmed Hamdi ile Çerkes Küçük İdris'in büyük oğlu Ömer ve küçük oğlu Şükrü hakkında kaza ahalisinin şikayeti. '
HARİCİYE NEZARETİ 62 0 ORJİNAL KAYIT NO : 2 İstanbul'da mülteci olarak bulunan iki bin Kalmukun Rusya'ya dönmesine yardımcı olunması talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI