Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.22 1 22 Mudanya ve Mihaliç altın ve gümüş madenleriyle, Malta tası ve kömür madenlerinin imtiyaz hakkının verilmesi hakkında Meclis-i Vükela kararı.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.2.22 2 22 Erzurum'a bağlı Tercan kazası Pulk köyündeki petrol ve neft madenleri imtiyazının Alman Sarl Rayzer'e ihalesine dair şartname ve petrol bölgesinin haritası.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.3.75 3 75 Keşan'da çıkan kömür madeninin imtiyazının ecnebilerce işletilmesinin sakıncalı olacağı. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.TKM.29.26 29 26 Karadeniz'de Ordu ve Dona sehirleri arasında çıkan Petrol imtiyazının kendisine verilmesi için Luis Sabuncunun istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.33.24 33 24 Rus Çarı'nın sihhi durumu nedeniyle Kırım'ın güney sahillerinde ikamet etmesinin faydalı olacağına dair tabiblerin kararı ile ilgili bendin tercümesi. Rusya'nın Bahr-i Sefid'deki donanmasına bir kömür ambarı ve diğer bazı mühim imtiyazlar almak için gayret sarf ettiği hususundaki gazete bendinin tercümesi. Afganistan emrinin ağırca rahatsız olduğu ihbarına dair gazete bendinin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.4.11 4 11 Ereğli kömür madeni imtiyazının tesviyesine muntazır olduğunu mübeyyin mösyö Minye'nin tahriratı tercümesi. Asya Kıtası
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.35 6 35 İzmir'de tramvaylara verilecek elektrik imtiyazına dair mukavele ve şartame. a.g. tt
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.38 6 38 Selanik'te tramvaylara verilecek elektrik imtiyazına dair mukavele ve şartname. a.g. tt
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.49 6 49 Smith Bartlett'e İzmir elektrik tenviratı imtiyazı veya İstanbul'da yeni bir tramvay inşası veya İstanbul elektrik tenviratı imtiyazlarından birisinin verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.TNF.8.36 8 36 Cide'deki kömür madeni imtiyazının Vitalis Paşa'nın veresesine verilmesi.
YILDIZ Y..PRK.MŞ..7.50 7 50 Rusya'nın Stavaropol kasabasında vefat eden ümera-yı Çerakise'den birinin varisleri olduklarını söyleyip dava açan şahısların ifadelerinin doğruluğunun tahkikatı.
YILDIZ Y..PRK.UM..68.8 68 8 Havran hududunda bulunan Zerka'da iskan edilen muhacirin-i Çerakise arasında bulunan Hacı Şeyh Adil'in Saltanat-ı Seniyye'ye aykırı hal ve hareketinden dolayı taht-ı tevkife alındığı.
YILDIZ Y.A.HUS.175.29 175 29 Çerkes muhacirlerinin acil olarak Samsun ve Yalova'da iskanları hususuna dair.
YILDIZ Y.A.HUS.175.112 175 112 Kazakistan'dan gelip Humbarahane'de muvakkatan ikamet ettirilen Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere sevkedildiklerine dair.
YILDIZ Y.A.HUS.195.59 195 59 Rusya'da bulunan Han Giray adındaki Çerkes Beyinin hemşirezadesi İzmir'de İshak Bey adında bir Çerkes'le evlendirileceği sebebiyle İzmir'de büyük bir düğün başlamış olduğundan büyük bir kalabalığın toplanmasını men için İzmir Mutasarrıflığı'na tebligat yapıldığı.
YILDIZ Y.A.HUS.234.60 234 60 Fao istihkamından bir İngiliz sefinesine ateş edilmesi hadisesi hakkında Lord Salisbury tarafından meclisde izahat verilebilmesi için taleb olunan malumatın İngiltere sefirine bildirilmesi ve Çerkeslerin Kafkasya'dan göçleri hususu.
YILDIZ Y.A.HUS.245.33 245 33 İngiltere Avam Kamarası'nda Mösyö Shwan'ın, Kürd ve Çerkes efradından bazı alayların teşkili hakkındaki sualine Hariciye Müsteşarı Sir James Ferguson tarafından verilen cevap.
YILDIZ Y.A.HUS.248.11 248 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaçırılan Alman ve Avusturya şimendifer memurlarının tahlisinden dolayı Alman hariciye nazırının sefarete gelerek teşekkür ettiği.
YILDIZ Y.A.HUS.249.11 249 11 Çerkesköy'de eşkıya tarafından dağa kaldırılan adamların kurtarılması için hükümetçe sarf olunan mesai hakkında Europischen Zeitung gazetesinde münderic bendin takdimi.
YILDIZ Y.A.HUS.259.54 259 54 Çerkes Süleyman imzasıyla İskeçe'den gönderilip hakaret dolu elfazı ihtiva eden mektup hakkında yapılan tetkikattan sonra Fizan'a nefyedilmesi mütalaası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI