Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
EVKAF EV.BRT.97.14 97 14 Tevcih, hitabet, berat, imamet, Mehmed ibn Mustafa, İbrahim ibn Mahmud, Cami-i Serif (Kocadere Karyesi), Çerkes Mehmed Ağa Türbesi Vakfı (İstanbul)
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
YILDIZ Y.MTV.97.9 97 9 Kumaytara'da Dürziler ile Çerkesler arasında çıkan kabileler arası harbin neticesi hakkında Beşinci Ordu Kumandanlığı ve Suriye Valiliği'nden gelen telgraflar.
SADARET A.}MKT.97.58 97 58 Çerkez Mehmed'in kerimesini amcasının borcuna mukabil elinde tutan Sekban oğlu Tahir'in elinden alınarak Dersaadet'e gönderilmesine dair Trabzon valisine yazılan sukka.
CEVDET C..AS..97.4431 97 4431 Vezir Osman Paşa'ya harçlık, bir adet tozluklu kubbe çadırı, beş adet sekban çerkesi, kubbe ve mehsa çadırı ve on adet öküz arabası verilmesi.
CEVDET C..AS..969.42186 969 42186 Anapa canibi seraskeri Hacı Hüseyin Pasa maiyetindeki Çerkes ve Abaza kabilelerine verilmek üzere Kedos ve amidde dokutulan kirpasın bahası hakkında hüküm. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 967 0 Sulha dair padişahtan alına yeni talimattan başmurahhasın münfeil olduğuna ve mükaleme meclisini tatil ettiğine,Birinci Murahhas İtalinski'nin İstanbul Sefaretin'de bulunması ve musalahadan sonra tekrar İstanbul'a tayin edilmesi ihtimali dolayısıyla hususi bir mülakata mütemayil şse de başmurahhasın buna da şnfşali görüldüğüne,hudut tashihatında görülen güçlüklere ve musalaha teferruatına dair.
HATT-I HÜMEYUN 967 0 Sulh tasdiknamelerinin hemen mübadelesinde iki gizli maddeyi Şamil sened hususuna ve sırplı maddesine dair.
HATT-I HÜMEYUN 966 0 On bin kadar bir kuvvetle Rus ordusunun Kuban Nehri'ni geçip Anapa Ordusu Nazırı Ahmed Efendi maiyetindeki ordu ve kabilelerle yaptığı büyük bir muharebede mağlup ve perişan olduğu, bir haylkelefat verdiği ve Cacana Kalesi halkından birinin çıkıp yirmi bin kadar kuvvetle Rusların bir kalesini basıp katliam ve yağma edip döndükleri.
HATT-I HÜMEYUN 966 0 Rusların musalaha teklifine Devlet-i Aliyye ile sulh akdine vabeste olduğu cevabının verildiğine, Gence ve Karabağ'da tahaşşüd eden Rus ordusu ile naibüssaltane Abbas Mirza Ordusu arasında yapılan muharebede düşmanın bozulup kaçtığına, diğer bir cihette Çerkeş ve Gürcülerin bir muvaffakiyet kazandıklarına dair gelen takrir tercümesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 966 41289 Bükreş'te musalaha için toplanan Rus murahhaslarına Devlet-i Aliyye murahhaslarına , tercüman ve katiplerin isimlerine,tertip olunan mücevher ve atiyyelerin cins ve bahalarına dair. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 966 41291 Devlet-i Aliyye'nin Anadolu tarafında hudut tashihatına müsaade edemeyeceği hakkındaki tahriratı aldığı, Galip Efendi'nin şifahi tebliğine muttali olduğu, Açıkbaş diyarının temellükünde Rusya'nın sarih bir hakkı olduğu.
HATT-I HÜMAYUN HAT.966.41286E 966 41286E Rusların musalaha teklifine Devlet-i Aliyye ile sulh akdine vabeste olduğu cevabının verildiğine, Gence ve Karabağ'da tahassüd eden Rus ordusu ile naibüssaltane Abbas Mirza Ordusu arasında yapılan muharebede düşmanın bozulup kaçtığına, diğer bir cihette Çerkes ve Gürcülerin bir muvaffakiyet kazandıklarına dair gelen takrir tercümesi. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.996.78645 966 78645 Yozgad sancağındaki çiftlik arazisinde iskanları istidasını mutazammın Çerkes muhaciri Şabsığ Kabilesi tarafından takdim edilen istidaya dair.
HATT-I HÜMEYUN 964 41259
MECLİS-İ VALA MVL.964.64 964 64 Muhacirin-i Çerakise'den Kobzik Zavir Bey'in köle maddesine dair komisyon reisinin tezkiresi. (17. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 963 41217 Hudutda sadaret kethüdası Galip Bey in Rus memurları ile icra ettiği mükameleye dair tafsilatı havi.
HATT-I HÜMEYUN 963 41226 Ruslarla musalaha hakkında Bükreş^'te yapılan mükaleme ve meclis mazbatalarının gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 963 41235 Kemhal ve Batum Devlet-i Aliyye arazisinden olduğundan Açıkbaşhanı Erzurum Valisi Emin Paşa yanında olup Rusyalıların iskanlarına donanmadan peksimed verilmesine, Canik sancağı iltizam bedellerinin bir müddet tehirine Sohum Muhafızı Keleşbeyoğlu Arslan Bey'in atiyyesine dair.
HATT-I HÜMEYUN 963 41240 Rusya Murahhası İtalinski'nin İngiltere elçisine yazdığı Fransızca mektubun tercümesinde, Rusya Devleti'nin insaflı, adil, tavrı doğru olduğundan ve Abaza ve Çerkeş kabilelerinin serbestilerinden bahsedildiğine ve Rusyalılarla sulh akdine dair rikab takriri ve hatt-ı hümayun suretleri, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI