Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1088 0 Zamanı vefıredenberi Dağistan ve Çeçen halkıyla Rusyalı arasında olan muharebenin devam ettirilmesine imkan bulamadıklarından ve saireye dair Dağistan hanlarından Nuh Han'ın verdiği takririn takdimine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hacı Hasan Paşa'dan Sadaret'e gönderilen ariza.
HATT-I HÜMEYUN 283 16857 Zanoğlu Bahadır Giray ve Arslan Giray ve Saadet Giray beylere üçyüz kuruş maaş verilmesi hakkında iradea.g.y.tt.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.771 9 771 Zanzade Mehmed Giray Bey'e ve Abaza beylerinin Şahin Giray Han'dan şikayetlerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1554.116517 1554 116517 Zaruret ve ihtiyacından dolayı Çerkes muhacirlerden Vasi Kadın'a atiyye-i seniy-ye tertibinden yüz kuruş verilmesinin uygun olduğu. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1559.116922 1559 116922 Zaruret ve sıkıntı içinde olduğundan bahsile kendisine bir miktar maaş tahsisine dair İskeçe'den Çerkes Süleyman'ın arzuhalini leffen gönderildiği. (Maliye)
HATT-I HÜMEYUN 197 9896 Zaruret-i halinden bahs ve ramazan münasebetiyle atiyye isteyen bahadır Giray'a bin beşyüz kuruş verilmesi a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.2503.87 2503 87 Zarurette olduğunu belirterek vilayet dahilinde bir memuriyete tayinini talep eden Doğanhisar sabık müdürü Çerkes İsmail Bey'in münasip bir iste istihdamının uygun bulunduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.10 254 10 Zaur adında birinin Divan-ı Harb Heyetine yollandığı mektupların suretleri.(y.a.g.tt)
HATT-I HÜMEYUN 246 13859 Zecriye Emini Ahmed'in muhasebesi görülerek, Anapa Kalesi'ne kalebend edilmesi ve yerine birinin tayini, a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.204.59 204 59 Zevcesi Köşerek Hatun'a pederiyle biraderlerinden intikal eden köle ve cariyelerin kendisine teslimi istidasında bulunan Yeniköy ahalisinden Çerkes Hüseyin imzasıyla verilen arzuhalin gereğinin yapılmak üzere irsali.
SADARET A.}MKT.121.88 121 88 Zevcesi Sıdıka Hanım ile çocuğunu Dersaadet'te bırakıp Vidin'e giden ve vali mühürdarı olan Çerkes Resid'in dört senelik nafakayı göndermesinin teminine dair Vidin valisine sukka.
DAHİLİYE DH.MKT.1966.48 1966 48 Zevcesinin Dersaadet'e kaçırılıp, Topal Zekeriya adlı sahsın evinde saklandığından bahisle Bafra'da oturan muhacirinden Ahmed'in mezburenin tarafına teslimi talebi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.170.12727 170 12727 Zevci Çerkes İbrahim Pasa uhdesinden münhal olup kendi uhdesine tefvizi mukteza-yi irade-i seniyeden olan nisf hanenin meblag-i mezbur tesviye olunduğundan dolayı ma'lume-i tefviziyesinin icra olunduğunu havi İbrahim Pasa zevcesi tarafından verilen arzuhal. (Maliye; 8273)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1158.86796 1158 86796 Zeytun'da sehiden vefat eden Çerkes muhacirlerinden Mehmed Bey'in ailesine maaş tahsisi. (Maliye; 83680)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.36.21 36 21 Zeytun'daki isyancıların Müslüman köylere karsı saldırısı. Sadrazamlığa namzet kisiler hakkında bir değerlendirme. Türkiye'de reformların uygulanması konusunda Alman İmparatoru Guillaume II'ye atfedilen sözlerin asılsız olduğunu Alman Hükümeti'nin Babıali'ye bildirmesi. Merzifon'daki Amerikan okulunun tahribi konusunda Mr. Newbery'nin açıklaması. Girit'te Vryses yakınlarındaki çatışmada yenilgiye uğrayan Türk birliklerinin geri çekildiği. Makedonya, Arnavutluk, Girit, Arabistan ve Suriye'de krizin yayılması. Balkan ülkelerindeki galeyanın sürdüğü. Anadolu'daki olaylar konusunda Rusya'nın Babıali'yi İngiltere'nin Hristiyanları himayesi. İngiltere'nin müdahalesinin Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getirecek bir savası doğurabileceği. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyanların imtiyazlı durumu. Osmanlı birliklerinin seferber edilmesi için yapılan harcamalar nedeniyle mali krizin büyüdüğü. Müslümanlarla Avrupalıların tehlikeyi uzaklaştırmaktan memnun olmaları. Reformlar yapılması gerekli Ermenilerin meskun olduğu altı vilayette karışıklıklar çıktığı. Sivas, Diyarbakır ve Malatya'da çıkan olaylar. Osmanlı birliklerinin Sivas karışıklıkları esnasında olaylara seyirci kaldığı. Mustafa Paşa'nın müdahalesi sayesinde Tokat'ta karışıklık çıkmadığı. Amasya'daki ilk karışıklıkta Bekir Paşa'nın Hristiyanları himaye ettiği. Merzifon'da karışıklık çıktığı. Türkiye'nin korkunç bir anarşi ve sefalete düstüğü. Rachaja ve Hasbaja yakınlarında Çerkesler, Bedeviler ve Dürziler arasında çatışmalar meydana geldiği. Girit'teki olayların Apokorone İhtilal Komitesi tarafından kışkırtıldığı. Gazi Muhtar Paşa'nın yüksek bir vazifeyle görevlendirilmek için İstanbul'a çağrıldığı iddiası. Osmanlı ve Aziziye savaş gemileri ile iki torpidonun karakol gemileri yanına demirlemesi. Girit'teki isyanın büyümesini önlemek için dört tabur gönderilmesi. Arnavutluk'da kargaşa olduğu iddiasının doğrulanmadığı. Girit'teki Düvel-i Muazzama konsoloslarının Girit olaylarından Genel Vali Karatodori Paşa'yı sorumlu tutmaları. İngiltere Dışisleri Bakanı Lord Salisbury'nin Westminster Dükü'nü Ermeni meselesi konusunda İngiltere kamuoyunu tahrik etmemeye davet etmesi. Bahri Paşa ve Trabzon kumandanı suikastçılarından ikisinin yakalanıp diğerinin takip edildiği ve Ermenilerin bu suikast ile ilişkileri olmadığını beyan etmeleri. Trabzon'da durumun gerginliği ve Rum ve Ermeni göçünün devam ettiği. Tevfik Paşa'nın büyükelçi olarak Berlin'e atanması sebebiyle ortaya çıkan sorun hakkında Journal de Geneve'nin yorumu gibi basında çıkan yazıların takdimi
DAHİLİYE DH.EUM.SSM.52.13 52 13 Zikredilen kisinin, Çerkesköy İstasyonu'ndaki iaşe hesabatını tevkiften sonra Çerkesköy'ünden Balkan trenine bineceği. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.2639.49 2639 49 Zile ve Merzifon kaymakamlıklarında bulunmuş olan Çerkes Süleyman Necib Bey'in ahaliye zulmettiği ve zimmetine para geçirdiği.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.113.40 113 40 Zile'de postaya taarruz edecekleri zannıyla üç nefer Çerkes'e silah çeken ve birini yaralayan jandarmalar hakkında kanunî muamele yapılması lüzumu.
SADARET A.}MKT.MHM.660.66 660 66 Zile'deki karışıklık ve telefat hakkında malumat verilmesi. Bünyan Hamid Kazası'nda yağmalama faaliyetinde bulunan Afşar, Çerkes ve Karapapakların sözkonusu tecavüzlerinin önlenmesi zımnında lazım gelen tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.11.58 11 58 Zile'nin Çayırözü karyesinden Çerkes İsmail ve ailesi hakkındaki tahrirat cevabının acilen bildirilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI