Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.TMIK.M.23.76 23 76 Zile'nin Minare Mahallesi ahalisinden ve Ermeni milletinden Bıçakçıoğlu Nikogos'un evine saklanan silahlı iki Çerkesin yakalanarak hırsızlık mallarıyla birlikte adliyeye tevdi edildiği.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.14654 14654 Zile, Turhal ve Kazabad kazalarında muhacir çerkeslerin, islerinin görülmesi için tayin olunan memurların taam ve beygir ücretlerinin miktarını mübeyyin defter. a.g. tt
HATT-I HÜMEYUN 222 0 Ziştovi ahidnamesininm icrası hususunda taahhüt olunan harekata dair. A.g.y.tt.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV.240.49 240 49 Zonguldak Kömür Ocakları'ndan birini isletme imtiyazına Sahib olan Yunan tebealı Kostantinos Kumpadi'nin uhdesindeki imtiyaz hukukunu Kostantin veled-i Yani'ye devir muamelesine müsaade edilmesi.
YILDIZ Y.EE.KP.32.3154 32 3154 Zonguldak Limanının inşa ve isletilmesine dair Yanko. Bey'e verilen imtiyazın Ereğli Kömür Medeni'nin Şirket-i Osman i unvanıyla teşekkül eden Fransız şirketine atılması veya devredilmesi hususunda yazışmalar ile satısı halinde sebep olacağı neticeler.
DAHİLİYE DH.MKT.2670.34 2670 34 Zonguldak'a yerleşen Çerkes Hasan'ın arazisi ile hanesine sabık seraskerin mühürdarı Cemal ve kardeşi Emin beyler tarafından el konulması ile ilgili dava hakkında Adliye Nezareti'nce gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2687.81 2687 81 Zonguldak'ta mukim Çerkes Hasan'a ait araziden dolayı adı geçenle eski seraskerin mühürdarı Cemal ve biraderi Emin beylerin validesi Fatma Zehra Hanım arasındaki davanın yalancı şahit ve nüfuz kullanılarak kazanıldığına dair iddiaların, zarar gören şahıs tarafından kanuna müracaatla dile getirilmesi gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2681.47 2681 47 Zonguldak'ta sened-i hakani ile mutasarrıf olduğu bahçesine Çerkes Hasan Aga tarafından tecavüzde bulunulduğunu bildiren Fatma Zehra'nın şikayeti üzerine Kastamonu Valiligince gerekli tahkikatın yapılmasının istendiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2796.65 2796 65 Zonguldak'ta tapu ile sahip olduğu evinin bahçesindeki tahta perdelerin Çerkes Hasan tarafından yıkıldığından bahisle eski haline geri getirtilmesi konusunda Fatma Zehra tarafından verilen arzuhalin gereği için Kastamonu Vilayeti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2749.74 2749 74 Zonguldak'ta yirmidört seneden beri tasarrufunda olan hane, dükkan ve bahçenin esbak serasker Rıza Pasa'nın mühürdarı Cemal ve biraderi Emin beyler tarafından nüfuz kullanılarak alınan ve yabancı şahitle ilam almalarıyla hasımlarında kalan emlakının iadesi talebinde bulunan Çerkes Hasan'ın talebi hakkında bir şey yapılamayacağı.
İRADE İ.DH.1122.87715 1122 87715 Zor Jandarma Taburu Dördüncü Süvari Bölüğü Mülazım-ı Sanisi Çerkes Zeki Efendi'ye nişan itası.
DAHİLİYE 74 11 Zor Mutasarrıfiığı'na bağlı Resülayn kazası Çeçen ahalisinin jandarma tabur komutanı hakkındaki şikâyetlerinin hakikat olmadığının mutasarrıflıkça bildirilmesi.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2867.12 2867 12 Zorla Çerkes muhacirlere verilen arazilerinin tahliye edilmesi talebine dair Tikveş kazası ahalisinden Abdülhamid'in arzuhal verdiği. (İstida 3
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI