Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 460 0 Vezir Seyyid Ahmed Paşa'nın, Rusya Murahhası Yarmaloh ile muhabere edip Çerkeslere ve Ruslara karşı hileli hareketlerde bulunarak her iki tarafı birbiriyle muharebeye sevkettiğine ve Rusların, Osmanlı topraklarında buluduklarına ve yapılması lâzım gelen tedabire dair.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.d...4478 4478 Vezir-i mükerrem, Çerkes Hasan Paşa'nın maiyyetinde bulunan asakir ve bunlara verilen tayinatı gösterir defter.
ŞURAY-I DEVLET SD.1812.2 1812 2 Vezirköprü kazasının Halilbaba karyesinde muhacirin-i Çerakiseye tahsis edilmiş olup, ahali tarafından tecavüz olunduğu iddia edilen arazi hakkındaki muamelenin beyanı. (Sivas 2)
YILDIZ Y.EE.134.29 134 29 Vezirköprü'de zulm ve tasaddisinden şikayet edilen Çerkes muhacirlerinden bir zabıta memuruna verilen arsa yüzünden Köprülü Mehmed Pasa Vakfı namazgah ve meydan çesmesinin kullanılmaması üzerine Şakir Pasa ile Amasya Mutasarrıfı Kemal Bey ve Vezirköprü Kaymakamı İbrahim Besim Efendi arasında cereyan eden muhaberat evrakı.
İRADE İ.DH.729.50807M. 729 50807M. Vidin fırkası refakatinde bulunan Çerkes asakir-i muavenesi sergerdelerinden Halid ve Musa Beylere muharebede gösterdikleri başarıdan dolayı rütbe ve nisan tevcihi.
CEVDET C..DH..12.579 12 579 Vidin kazalarında sakin Kırım ve Çerkes muhacirleri ile Belgrad'tan Nis'e hicret eden muhacirlerin iase masraflarına dair müzekkire. g.tt
CEVDET C..DH..274.13692 274 13692 Vidin muhafazasında bulunan Vezir Çerkes Mehmed Pasa'ya medar-ı maiset olmak üzere Aydın Muhassıllığı malından senevi on yük akçe has tayin olunmuş ise de kendisine Halep eyaleti tevcih olunduğundan has kaydının refi.
İRADE İ.DA.9.280 9 280 Vidin sancağında kain İvrace kazasına tabi Diruska köyünde sakin Çerkes muhacirininden Bikah veled-i Tazos'un öldürüldüğü.
HATT-I HÜMEYUN 1383 0 Vidin Seraskeri Hasan Paşa ile orduda bulunan Vezir Çerkeş Hasan Paşa'nın karşıya geçip Nemçeliden Lazarta'yı zabtettikleri, bir çok esir top vesaire aldıkları hakkında sadrazamın telhisi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1383.54703 1383 54703 Vidin Seraskeri Hasan Pasa ile orduda bulunan Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın karsıya geçip Nemçeliden Lazarta'yı zabtettikleri, bir çok esir top vesaire aldıkları hakkında sadrazamın telhisi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.263.17702 263 17702 Vidin serhaddindeki 1.000 kadar piyade askerinin Sebes önünde savaşmakta olan Çerkes Pasa maiyetine gönderilmesi hakkında Vidin Muhafızı ve Liva-i Serif Kaymakamı Hasan Pasa'ya hüküm.
CEVDET C..AS..277.11500 277 11500 Vidin tarafı Seraskeri ve Kaptan-ı Derya Hüseyin Pasa'ya gönderilecek beş yüz Sekban Çerkesiyle elli adet (on hazineli) çadırlar için cebehane mevcudundan elli kösele verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.342.45 342 45 Vidin ve sair mahallere sevk olunan Çerkes muhacirlere verilen ekmek bahasından ekmekçi esnafının vaki alacak talebi.
SADARET A.}MKT.MHM.449.5 449 5 Vidin'de Çerkes muhacirlerine verdikleri arazi karşılığında, Ayşe ve Fatma hanımlara tahsis olunan arazisinin tapuda fazla gözükmesinden dolayı bu durumun Divan-ı Ahkam-ı Adliye kararı doğrultusunda halledilmesi.
MECLİS-İ VALA MVL.1074.39 1074 39 Vidin'deki Çerkes muhacirlerinden Hacı Ali'nin dört evladı ile Adapazarı'nda iskanının mahzurlu olup olmadığının sorulduğu. (1. Tuna)
DAHİLİYE DH.MKT.1576.37 1576 37 Vilademir adlı Rus vapuruyla Trabzon'a uğramak üzere Dersaadet'e doğru hareket eden Çerkes muhacirlerinin mevsim nedeniyle doğu illerine gönderilmeyeceği bu yüzden Adana Vilayeti'ndeki boş ve uygun yerlerde iskanları için Dersaadet'e gelir gelmez Mersin üzerinden Adana'ya yollanacağı.
DAHİLİYE 1447 43 Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden olup Osmanlı ülkesine hicret etmek üzere Rusya Hükümetinden müsaade alanlar hakkında cereyan eden muameleye ve Artvin ile Batum'dan hicret eden müslümanların iadeleri ve Kupan dağlılarından dört bin kişinin hicret etmek üzere olduklarına dair muhaberatın Sadaret'e takdimi.
DAHİLİYE 1460 62 Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden olup Osmanlı ülkesine hicretlerine müsaade olunanların Sivas veya Mamuretülaziz vilayetlerinden uygun olan birine sevkleriyle muhacirlerin sevkedilmek üzere Samsun İskelesi'ne çıkarılmaları kararlaştırılmış olduğundan bu şekilde hareket olunması lüzumu.
DAHİLİYE 1464 26 Viladikafkas ve Koyan ahalisinden Osmanlı ülkesine göç etmek üzere üçbinbeşyüz seksenaltı kişilik dörtyüz ailenin, Batum'a doğru yola çıktıkları ve Rusya Hükümeti'nin bundan sonra göçü yasakladığı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.37 81 37 Vilayat-ı Selase umur-ı adliyesi Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet tramvayları Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet elektrik imtiyazının Tophane-i Amire'ye ihsan buyurulması. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI