Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 250 14169 Ülkay, Açıkbaş, Goril ve Abaza havalisinden on binden ziyade Rus askeri olduğu ve Rusya hududu tahliye etmediği hakkında, g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMMD.IV.40.4580 40 4580 Ulufeciyan-ı yeminden Çerkes İslam Can Bey'in Kefe avarız-ı malinden vazifesi hakkında hüccet-i zahriyye. a.g.tt
SADARET A.}MKT.MHM.178.47 178 47 Umera-yı Abaza'dan ve Mercan Kabilesi'nden Trabzon'a gelmiş olanların Trabzon ve Canik sancaklarında iskanları ve yevmiyelerinin itası.
İBNÜLEMİN iE.ML..21.1998 21 1998 Ümera-yı Çerakise Serdarı Mustafa Bey'in Serdar Süleyman Bey'den istikraz eylediği meblağa dair temessük.
İBNÜLEMİN iE.ML..69.6458 69 6458 Ümera-yı Çerakise'den Bey Mirza'nın salyanesinin Kefe mukataasından Kefe'ye tabi Akıntı Burnu'ndaki Yenikale pençik mukataasına tahviline dair yazılan arzuhal.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.619.46368 619 46368 Ümera-yı Çerakise'den Ebubekir Rahmi'nin haline münasip bir memuriyete tayini istidası. (Zabtiye; 46368)
İRADE İ..TAL.469.9 469 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Buzurka Bey'in üçüncü rütbeden Maarif Nisanı ile taltifi. (1329M-09)
DAHİLİYE DH.MKT.551.9 551 9 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Kanbolad'ın köle alışverişinden Lüleburgaz Kaymakamı Hüseyin Bey'den alacağı olan parayı istemesi üzerine kendisine başvurulan Kaymakam Hüseyin Bey'in adı geçen kişileri tanımadığı gibi bu tür alışverişten bir tarafa borcu olmadığını belirttiği.
ŞURAY-I DEVLET SD.1540.22 1540 22 Ümera-yı Çerakise'den Hacı Ömer Bey kabilesinin zapt olunan arazileri hakkında bazı ifade ve istidaları. (Hüdavendigar 1)
DAHİLİYE DH.MKT.1931.43 1931 43 Ümera-yı Çerakise'den İsmail Bey'in eski hizmetlerine ve zaruret-i haline binaen talib olduğu Orman İdaresinde istihdamı.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.183.14412 183 14412 Ümera-yı çerakiseden Aço Kalesi muhafazası şartıyla Aço Mutasarrıflığı tevcih edildiğine dair el Hac Abdülgaffar'a hüküm. a.g.tt
SADARET A.}MKT.UM..403.86 403 86 Ümera-yi Çerakiseden bir kısım şahıs Sivas'a giderek Uzunyayla'da iskan olunup olunamayacağına hususunda kesif yapacaklarından kendilerine yardımcı olunması ve Afşar Aşiretinin bunlara zarar vermelerinin önlenmesi.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3019.38 3019 38 Ümera-yı Çerakiseden Dilaver Efendi'nin Hüdavendigar vilayeti valisinden şikayeti havi arzuhali. (İstida 23)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1167.87519 1167 87519 Ümera-yı Çerakiseden Düzce kazasında sakin Hasan Duk Beye hizmetine mükafeten Hazine'ce maaş tahsisi. (Maliye; 85164)
SADARET A.}DVN.33.53 33 53 Ümera-yı Çerakiseden Edirne'de sakin Sefer'in, Hacı Süleyman ve Latif oğlu Hüseyin'e mal verdiğinden bahisle bu iki ortaktan Süleyman'ın diğerine itimat etmemesi dolayısıyla kendisinden yardım taleb ettiğine dair arzuhali.
CEVDET C..ML..11.500 11 500 Ümera-yı Çerakiseden Hacı Bey'in ikameti için isticar olunan hane kirasının verilmesi.
CEVDET C..ML..5.195 5 195 Ümera-yı Çerakiseden Mir Mustafa'ya muhassas maaş.
İBNÜLEMİN iE.DH.31.2729 31 2729 Ümera-yı Çerakiseden olup Kefe mukataası emvalinden almakta olduğu ulufesinin beratını zayi ettiğinden kaydına nazaran diğerinin itasına dair Ömer imzalı istida.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.550.41176 550 41176 Ümera-yı Çerakiseden pederi Hasan Bey'den münhal olan maaştan münasip miktarının kendisine tahsisi yahut Sohum'a avdetine müsaade olunması hakkında Kadir imzasıyla verilen telgrafın gönderildiği. (Maliye; 39941)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.533.39921 533 39921 Ümera-yı çerakiseden pederi Hasan Bey'in vefatı sebebiyle mahlul olan üç bin kuruş maaşın kendisine tahsisi istidasını havi Biril karyesi ümera-yı çerakisesinden Kadir Bey tarafından keside edilmiş olan telgrafnamenin gönderildiği. (Anadolu)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI