Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1947.90 1947 90 Yozgat'ın Hisar köyünde iskan olunan Çerkes muhacirler ile yerli halk arasındaki anlaşmazlığın çözümünde ahali vekili namıyla halkı dolandıran Ömer hakkında bilgi alınamadığı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.127.9466 127 9466 Yozgat'ın Hüseyinabad nahiyesine merbut Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerine Çerkes muhacirler tarafından müdahale edildiğinden şikayeti mutazammın karye-i mezkure imam ve muhtaranı tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Ankara; 9466)
DAHİLİYE 14 42 Yozgat'ın Kalehisar karyesi ahalisinin Çerkeş muhacirler tarafından gasb edilip hükümet tarafından düşük bir fiyatla satm alınmasına karar verilen araziler ile ilgili karye halkının taleplerinin Ankara Vilayeti'nce değerlendirilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.14.42 14 42 Yozgat'ın Kalehisar karyesi ahalisinin Çerkes muhacirler tarafından gasp edilip hükümet tarafından düşük bir fiyatla satın alınmasına karar verilen araziler ile ilgili karye halkının taleplerinin Ankara Vilayeti'nce değerlendirilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1652.110 1652 110 Yozgat'ın Karahisar-ı Demirli Karyesi'nde boş arazi bulunmamasına rağmen bir grup Çerkes muhacirinin iskanına teşebbüs olunduğuna dair iddianın Vilayetçe tahkiki.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3136.235168 3136 235168 Yozgat'ın Poyrazlı, Karabıçak, Kayapınar nam Çerkes köyleri ahalisinden ticaret için İzmir'e gidip gelen şahısların tedarik ettikleri gra tüfenklerini bindikleri tek atlı arabaları altına istif ederek Yozgat'a götürdükleri. (Dahiliye)
SADARET A.}MKT.NZD.362.72 362 72 Yozgat'ta bulunan ve Rusya'ya geri dönmek isteyen Altıkesek kabilesinin istedikleri yerde iskan edileceklerinin söylenmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1368.113 1368 113 Yozgat'taki Çerkes muhacirlerinin yerleşmek için istedikleri Hamamlıyeri adlı mevkiin, boş miri arazi olup olmadığının araştırılarak lazım gelen muamelatın icrası.
DAHİLİYE DH.SFR.104.154 104 154 Yunan askerî kıtalarının tarafsız mıntıkayı geçerek Çerkesköy cihetlerine yaptığı taarruz hakkında bilgi verilmesine dair Kalem-i Mahsus'dan Aydın Valiliği'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.KMS.52.3.62 52 62 Yunan askerlerinin Müslüman ahaliye yaptığı mezalim.
YILDIZ Y.PRK.ASK.117.84 117 84 Yunan Harbi münasebetiyle Anadolu'dan asker ve malzeme yüklüyle gelerek Kavak Limanı'na uğrayıp Tekfurdağı'na doğru hareket eden gemiler.
DAHİLİYE DH.MKT.2293.23 2293 23 Yunan hududundaki Ustrunga Osmanlı Rüsumat İdaresi'nin, Koçkılan civarındaki Ceneralis mevkiine nakli dolayısıyla Yunan Rüsumat memurlarınında nakilleri istenmiş ise de Usturunga'da Yunan gümrüğü açıldığının bildirilmesi üzerine bu husustaki zıtlığın sebebinin sorulduğu.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.59.93 59 93 Yunan Hükümeti'ni Trakya ve Adalar'dan topladığı kuvvetleri Dedeağaç'a sevk ederek Çerkes köyünde üç çete teşkil ettiği ve Hatt-ı Fasıl'ın garbında yeni karakollar inşa ederek tel örgü ve siperler vücuda getirdiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.51.22 51 22 Yunan memurlarının Çerkes köyünde, halka eziyet ettikleri Babaeski'de ise koyun gasp ettikleri.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.1.45 1 45 Yunan Muharebesi’nde şehit olan kardeşinin çocuklarına da bakmak zorunda kalan ve zor durumda olan Çerkes igor b. Çanmot'un yardım isteyen dilekçesi.
DAHİLİYE 61-1 35 Yunan Ordusuna iltica eden Çerkeş Ethem'in avenesinden Çerkeş Ragıp ve Hamdi Bey'in İstanbul'da çete teşkili faaliyetleri.
DAHİLİYE DH.KMS.61.1.35 61 35 Yunan Ordusuna iltica eden Çerkes Ethem'in avenesinden Çerkes Ragıp ve Hamdi Bey'in İstanbul'da çete teşkili faaliyetleri.
DAHİLİYE DH.SFR.174.77 174 77 Yunan sancağını hamil Elis Posta Vapuru'nun, içinde Romanyalılardan elli beş kisi ile Kale-i Sultaniye Jandarma yüzbaşılarından Çerkes Mehmed Bey de bulunduğu halde Behram İskelesi'nden hareket ettiğinden bahisle Beşikler'e gelerek orada asar-ı atika taharri edeceklerinin Bozcaada Kaymakamlığı'nın işarına atfen beyan olunduğu. (Cezair-i Bahr-i Sefid)
DAHİLİYE DH.EUM.SSM.46.30 46 30 Yunanistan'da yasları on sekiz ile otuz beş arasında olan Ermeni erkeklerinin silah altına alınmalarının patrikhane tarafından protesto edildiği, Çerkesköy ve Çorlu civarında Yunan askerlerinin Müslüman ahaliye işkence yaptığı ve ileri gelen şahısları Edirne'ye sevk ettiği ve Rum çetelerinin bölgedeki halka eziyet ettiğine dair Sinekli Emniyet Müfettişliği'nden gönderilen rapor.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.12.10 12 10 Yunanistan'ın kurtuluş yıl dönümüne tesadüf eden günde Edirne, Canik, Gelibolu ve Tekfurdağı'ndaki Rumlar'ın bazı nümayisler ve hadiseler vuka getirdikleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI