Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.DH..6.1 6 1 Yozgad'a bağlı Hüseyinabad Nahiyesi'nin Kalehisar Karyesi'nde oturan Çerkes muhacirleriyle yerli halk arasında vuku bulan arazi davasından dolayı derdest olunanların adliyeye teslimi.
SADARET A.}MKT.MHM.232.27 232 27 Yozgad'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Altıkesek Kabilesi Reisi Hacı Polat'ın Rusya'ya dönmesinin engellenerek istediği yerde iskanını sağlanması. Altıkesek Kabilesi'nden bir kısmının Kütahya'da iskan olunduğu diğerlerinin ise Sivas'a gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.230.29 230 29 Yozgad'da bulunan Çerkes muhacirlerinden Haspolad'ın Rusya'ya dönmek istemesi hakkında nasıl muamele yapılacağı.
DAHİLİYE DH.SFR.314.57 314 57 Yozgad'da Çerkes kıyafeti giydikleri görülen 15 kisinin yapılan takibatında mezkur şahısların hareketlerinde şüphe çekecek bir davranışın görülmediği. (Ankara)
DAHİLİYE DH.MKT.1882.58 1882 58 Yozgad'da Kalehisar karyesinde sakin Çerkes muhacirlerinin yerli ahalinin arazisine müdahale ettiklerine dair yapılan şikayetin tahkiki.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.38 1 38 Yozgad'da ulema ve muteberan vasıtasıyla Çerkes muhacirler ve kadim ahaliye gerekli tebligatın yapılarak teskin edildikleri ve asayişin berdevam olduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.177.4 177 4 Yozgad'da yerleşmek istedikleri mahalli tedkîk için giden Çerkes muhacirlerinin Besni Kabilesi'nden Ebubekir ve adamlarına yardımcı olunması.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.1.18 1 18 Yozgad'ın Boğazlıyan kazasındaki Rumdiken karyesi İslam ve Hıristiyan ahalisine ait davarların Çerkes süvarisi tarafından Aziziye cihetine geçirilmekte olduğu haber alındığından, Çerkeslerin gittikleri güzargaha süvari sevk olunduğu, Kayseriye'de ise asayişin berkemal olduğu.
DAHİLİYE 25 28 Yozgad'ın Kalehisar karyesinde tapulu arazileri işgal ederek köy teşkil eden Kafkasya Muhacirlerine gerekli müdahalenin yapılması.
DAHİLİYE 103 26 Yozgad'm Kalahisar karyesi ahalisinin arazilerine muhacirlerin iskan edildiği şikayetinin tahkik edilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..397.50 397 50 Yozgat dahilinde iskan olunmak üzere azimet eden Çerkes muhacirlerinden Besni kabilesine mensup kişilerin iskan edilmeleri.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.151.11318 151 11318 Yozgat dahilinde Kalehisar karyesinde mutasarrıf oldukları arazilerinin oralarda iskan edilen Çerkes muhacirine dun-i kıymetle verilmesine karar verildiğinden, bu da mağduriyetlerini mucip olacağına dair karye-i mezkure muhtar ani tarafından verilen arzuhal. (Dahiliye; 11318)
DAHİLİYE DH.MKT.1518.50 1518 50 Yozgat dahilindeki Hamamözü adlı mahalde iskan edilen Çerkes Muhacirlerin oluşturdukları köye, padişahın adının verilmesi.
DAHİLİYE DH.EUM.2.Sb.10.80 10 80 Yozgat Hapishanesi'nde bulunan mahkumların harbe katılma taleplerini havi mahkumlar namına Çerkes Beyzade Halid'in gönderdiği telgraf.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2356.176643 2356 176643 Yozgat Sancağı dahilinde Fuadiye karyesinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin tasarrufunda olan arazi hakkında olunacak muamele. (Defter-i Hakani, Dahiliye)
DAHİLİYE DH.MKT.255.82 255 82 Yozgat sancağı dahilinde Hüseyinabad nahiyesine tabi Kalehisar köyü civarında iskan edilen Çerkes muhacirlere tahsis edilen araziden iki yıl vergi alınmaması talebinin uygun görüldüü.
DAHİLİYE DH.MKT.1531.40 1531 40 Yozgat sancağı dahilindeki Hamamözü nam mahalde Çerkes muhacirlerinin teşkil ettikleri karyeye padişahın adının verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1988.127 1988 127 Yozgat Sancağı Hüseyinabad Nahiyesi Kalehisarı köyü ahalisi ile buraya iskan edilen Çerkez muhacirleri arasında vuku bulan arazi anlaşmazlığının bir memur gönderilerek bir hüsn-i surete bağlanması talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.1906.98 1906 98 Yozgat Sancağı'nın Kalehisar köyündeki Çerkes muhacirleri tarafından ahalinin tapulu arazisine müdahale edilmesi üzerine aralarında çıkan anlaşmazlığın giderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1384.53 1384 53 Yozgat sancağında misafir olarak bulunan yüz elli sekiz hane Çerkes muhacirlerinin Amasya ve Yozgat sancaklarında süratle iskan edilmeleri isteği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI