Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.870.65178 870 65178 Ümera-yı Çerakiseden Reşid Paşazade Osman Beye maaş tahsisi. (Maliye; 59401)
SADARET A.}MKT.MHM.405.63 405 63 Ümera-yı Çerakiseden Saferpaşazade İbrahim Beye ümeralık rütbesi verilmesi.
CEVDET C..ML..24.1104 24 1104 Ümera-yı çerakiseden Sefer Bey'e üç yüz yirmi beş kuruş has tayin edilmiş olmakla ilk taksitin tediyesi.
İBNÜLEMİN iE.ML..76.7085 76 7085 Ümera-yı Çerakiseden Şeyh Mehmet'in mahlul Kefe cizyesi akçesinden oğulları arasında taksim edilen nısfının üçüncü oğlu Abdülbaki'nin vefatına binaen hisseninin biraderleri arasında taksimine dair Saadet Giray'ın mührünü havi arz.
İBNÜLEMİN İE.MHH.2.86 2 86 Ümera-yı Mısır'dan Çerkes Mehmed'in şekavetine dair cereyan eden ahvalden bahis Mısır Valisi Abdullah Pasa tarafından Makam-ı Sadaret'e tahrir ve irsal olunan muameleli mektup.
SADARET A.}MKT.MHM.345.47 345 47 Ümera-yı muhacirin-i Çerakiseden Pers Hüseyin Bey'in Varna'da bulunan akrabasının Uzun Yayla'ya getirilmesi. Karesi'deki iskan memuru İsmail Efendi'nin azli.
İRADE İ.DH.754.61575 03 754 61575 03 Umum Balkan Kumandanı Süleyman Pasa fırkasına ilhak olunan on Çerkesden paşanın şikayeti.
DAHİLİYE DH.MKT.1444.32 1444 32 Umum Çerakese tercümanı Ahmed Bey'in teyzesi Cemal Hanım'ın yakalandığı hastalıktan kurtulması konusunda iyi hizmeti görülen Doktor Kanburoğlu'nun taltifi ile ilgili Sertabip Mavrini Paşa'nın teklifinin takdimi.
HATT-I HÜMEYUN 598 0 Umumi tevcihatta Trabzon eyaleti ve Fas kalesi muhafazasıyla Gönye sancağı, Canik muhassıllığı ve Anapa ve sair kalelerin muhafızlığı ve kabile ve kavimler nezareti uhdesinde ibka edilmesinden dolayı Hasan Paşa'nın teşekkürü.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3885.291356 3885 291356 Ünye kazasına tabi Meydan karyesindeki Kabataş Çerakisesi Mahallesi arazisi ile birlikte hareket ederek meskenleri göçmüş ve inşaya imkanları olmayanlara, haneler inşası için gerekli meblağın tesviyesi. (Maliye)
DAHİLİYE DH.EUM.5.Sb.27.39 27 39 Urfa'da mukim iken Bozkır'a sürülen Rusya tebeasından ve Kafkas Çerkeslerinden Yusuf oğlu Ahmed'in Konya'ya nakli talebi; Yusuf oğlu Ahmed'in sürgün sebebinin muhasım devlet tebeasından olması münasebetiyle olduğu.
DAHİLİYE DH.SFR.55A.26 55 26 Urfa'dan Ayntab'a gittikleri anlaşılan Halil Bey ile refiki Sirozlu Çerkes Ahmed'in, Ayntab'dan çıkarılarak İstanbul'a gönderilmelerine dair, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden, Haleb vilayetine çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.70.104 70 104 Urfa'ya gelen Çeçenlerle Çerkeslerin Antep'de iskanları kararlaştırıldığından, Halep'te nerelerde ve ne kadar Çerkes bulunduğu, boş hane miktarının ve bu husustaki mütalaanın bildirilmesine dair, Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Halep Vilayeti'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.70.106 70 106 Urfa'ya gelen Çeçenlerle Çerkeslerin Maraş'da iskanları kararlaştırıldığından Maraş'ta nerelerde ve ne kadar Çerkes bulunduğunun, boş hane miktarının ve bu husustaki mütalaanın bildirilmesine dair, Aşayir ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Maraş Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
MECLİS-İ VALA MVL.1080.7 1080 7 Ürgüp'ün Bresniçe-i Zir karyesinde Said tarafından yaralanan Fazlı ile olaya dair bazı evrakın gönderildigi. Radomir Kazası'na tabi Glogoviçe karyesi ahalisinden Veliçka veled-i Espasa'nın kosarasının Çerkes muhacirlerce soyulması üzerine yapılan istintak. (1. Tuna)
DAHİLİYE DH.KMS.53.2.106 53 106 Uşak'taki ahvalin karışıklığı ve buna sebebiyet verenlerin üzerine gidilerek bertaraf edilmesi için gayret sarf edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.189.21 189 21 Üsküb'ten memur ve ahali tarafından Çerkes ve Nogay muhacirlerine yardım olarak gönderilen paranın postaya verildiği.
MECLİS-İ VÜKELA MAZBATALARI MV..252.31 252 31 Üsküdar Hava Gazı Şirketi'ne verilen Anadolu sahili aydınlatma imtiyaz müddetinin elli seneye çıkarılması ve elektrik umumiyesi tevziatı imtiyazının ihalesi.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.3155.4 3155 4 Üsküdar mıntıkasında görevli iken kadro harici kalmış olan polis memurlarından Samsunlu Çerkes Mehmed bin Bekir Efendi'nin cevaz-ı istihdamı hakkında. (İstida 45)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1257.94229 1257 94229 Üsküdar ve Kadıköy cihetlerinde petrol gazıyla müteharrik tramvay hattı inşaası imtiyazının uhdelerine tevfizi istidasına dair Mehmed Münir ve Toroyano imzalarıyla verilen arzuhal. (Nafia)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI