Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.SFR.441.104 441 104 Tutuklu bulunan Çerkes eşraf ile Allahverdi'nin affedilmesiyle Derviş Bey maiyyetine gönderilmesi Van Vilayeti'nden bildirildiğine dair Bitlis Valisinin şifreli telgrafı. (Bitlis)
SADARET A.}DVN.100.25 100 25 Tutuklu sahsın tahliye edilmesi talebi.
CEVDET C..ML..96.4316 96 4316 Tütün gümrüğü emini sabık Osman Ağa'nın borcuna mukabil satılıp Hububat Nazırı Salih Efendi tarafından satın alınan üçü nemçeli ve biri çerkes dört cariye bedelinden mütebaki akçenin tahsili.
YILDIZ Y.A.RES.106.46 106 46 Tütün kaçakçılarından Çerkes Nart ve Köle Yakub hakkında yapılacak muâmeleye dair.
DAHİLİYE 1345 47 Tütün kaçakçılığı yaparken yakalanan Çerkesleri kurtarmak üzere Çerkeş atlılarının Boğazlıyan tarafından Arabsun'a gelecekleri haberinin asılsız olduğunun, ancak yine de tedbirli olunacağının Ankara Vilayeti'nden bildirildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1345.47 1345 47 Tütün kaçakçılığı yaparken yakalanan Çerkesleri kurtarmak üzere Çerkes atlılarının Boğazlıyan tarafından Arabsun'a gelecekleri haberinin asılsız olduğunun, ancak yine de tedbirli olunacağının Ankara Vilayeti'nden bildirildiği.
HATT-I HÜMEYUN 459 0 Tuzcuoğlunun Gönye sancağında çıkardığı ihtilalin defi için Kars muhafızı Ahmed Paşanın Acara tarafına memurşyeti hakkındaki emirnameyi müşarünileyhe gönderdiği gibi kendisinin de tertip eylediği asakirle SamsunDan Sivas'a hareket ettiğine vesaireye dair.
DAHİLİYE DH.SFR.117.87 117 87 Üç Ermeniyi katleden eşkıyanın Canik sancağında meskun Çerkes muhacirlerinden ve eşkiya-yı malumeden oldukları bildirildiğinden derdesti. (Sivas)
İBNÜLEMİN iE.AS..14.1326 14 1326 Üç seneden beri mesbukü'l-hıdme bulunan ümera-i Çerakise'nin ulufelerinin ihsanı hakkında Mirimiran-ı Çerakise Süleyman imzalı istida.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1653.10 1653 10 Üç tuğlu el-Hac Yusuf Ziya imzalı bu belge sureti Medine Kadısı Ali Pasazade Abdullah Efendi tarafından düzenlenmis olup, Çerkes asıllı Gülnaz Kalfa'nın müdebbirnamesidir. Pasa'nın vefatından sonra hürriyetini elde edeceğini ve iki yüz elli İstanbul altını çeyiz parası verilmesini hükme bağlamaktadır.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.311.24 311 24 Üç yüz Çerkes ailenin Urumiye tarafına iskan edildiği.
DAHİLİYE 4 90 Üç yüz sekiz senesinde Dersaadet'e gelen ve iskan edilmek üzere taşraya sevkolunan muhacirinin miktarı ile bu sene zarfında Muhacirin Komisyonunca vuku bulan muamelat ve muhasebatın adedini gösterir istatistik
YILDIZ Y..PRK.ZB.23.100 23 100 Üçüncü Alayın İkinci Tabur Binbaşısı Mustafa Bey'in askerlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunduğu.
HATT-I HÜMEYUN 147 6209 Üçüncü murahhas Dürri efendi ile Rus mükaleme Nazırı bed Burotko arasında musalayla ilgili olarak yapılan mükalemeye ve bu iş hakkındaki mütaalata dair.
İRADE İ.DH.848.68094 848 68094 Üçüncü Ordu mensubatından Mülazım Çerkes Ağaya nisan itası.
HATT-I HÜMEYUN 826 0 Uhdesindeki eyaletler emvalinden Anapa muhafızına tahsis olunan elli bin kuruşun Darphane'ye gönderildiğine dair Bağdad Valisi Davud Paşa'nın tahriratı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 146 6187 Uhdesine Koban Seraskerliğinin verilmesi üzerine tertibata başladığına, Battal Paşa maiyetindeki Trabzon ağavatından Köleoğlu Mehmed'in celbine çalışmaşsa da gelmeyip ihtilale başladığından tedibi için kethüdasını gönderdiğine dair. a.g.y.tt
CEVDET C..TZ..28.1380 28 1380 Uhdesine muhavvel Konya ve gayri sancaklarda vaki zuama ve erbab-ı timarın cebelü belediyesinin süratle gönderilmesi hakkında Karaman valisi Çerkes Hasan Paşa'ya.
HATT-I HÜMEYUN 1088 0 Uhdesine rütbe-i mirmirani tevcihiyle Anapa Kalesi muhafız kaymakamlığına tayini dolayısıyla teşekkürü havi Osman Paşa'dan Sadaret'e yazılan ariza.
SADARET A.}MKT.25.8 25 8 Ulemadan Çerkez Seyhzâde Seyyid Osman Efendinin kızı ile evli olan Ankaralı Selahaddin Aga'nın karısından boşanması sebebi ile mihir ve eşyaların iâdesine dair Ankara Mutasarrıfı Vasıf Pasa'ya yazı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI