Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.21.83 21 83 Uzunköprü, Saray, Gelibolu, Keşan ve Hayralbou civarında meydana gelen gasb, cerh, darp, katl, hayvan hırsızlığı ve adam kaçırma gibi hadiseleri muhtevî tahrirat.
SADARET A.}MKT.UM..475.75 475 75 Uzunyayla'da bulunan Çerkes muhacirlerinden 360 hanenin Maraş'ta iskanlarını talep ettiklerinden oraya gönderilmeleri ve geldiklerinden hüsni iskanları.
SADARET A.}MKT.MHM.269.96 269 96 Uzunyayla'da bulunan Çerkes muhacirlerini tahrik edenlerin tedib edilmeleri Meclis-i Vala tarafından uygun görüldüğünden bu konuda Muhacirin Komisyonu'nun görülerini bildirmesi.
SADARET A.}MKT.MVL.130.15 130 15 Uzunyayla'da Çerkes muhacirlerin iskan ve kazaya tebdilen Mesudiye tesmiye olunan,mahalle müdür olarak atanan Çerkes Ahmed Şakir Efendi, katip, mukayyet ve Zile Kazası Müdür Vekili Hasan Ağa'nın asaletlerinin tayin ve tahsis-i maaşlarının tasdiki.
DAHİLİYE 1309 69 Uzunyayla'da meskun Çerkeş muhacirlerinin ulema ve ümerası için tahsis olunan meblağdan zengin oldukları belirlenenenlere verilen kısmın kesilerek, diğer ihtiyacı olanlara verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1309.69 1309 69 Uzunyayla'da meskun Çerkes muhacirlerinin ulema ve ümerası için tahsis olunan meblağdan zengin oldukları belirlenenlere verilen kısmın kesilerek, diğer ihtiyacı olanlara verilmesi
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.4 7 4 Uzunyayla'da Zilan mahallinde Çerkes muhacirleri meskun oldugundan, Tiflis'in Hüseyin karyesi ailesinin burada ikamet taleplerinin uygun görülmedigi. (Dahiliye; Muhaceret)
SADARET A.}MKT.MHM.240.70 240 70 Uzunyayla'daki Çerkes muhacirlerine Afşar Aşireti'nin zulüm ve saldırılarının meni.
SADARET A.}MKT.UM..487.21 487 21 Uzunyaylalı Mahmud'un ugradığı zararın müsebbibleriyle mürafaa olunarak telafisi.
ŞURAY-I DEVLET SD.1254.27 1254 27 Vadilacem kazasında Yusuf Sayba ve şürekasının imtiyazını talep eyledikleri kömür madeni. (Ticaret ve Ziraat 2)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.12410 12410 Vahit Pasa hemşiresi Şerife Ayse Hanım ile Vasak Efendi, Bolu'da ikamete memur Prizrenli Mahmud Paşa, Sam Valisi Süleyman Bey, Gelbesure vücuhundan Hasan Ağa, Maraşlı Kadri Pasa, Mehmed Ağa, Hafız Ali Pasa, Selanik'de ikamete memur Sırrı Selim Pasa, Serbevvabin-i Dergah-ı Ali Emin Aga, Süleyman Bey, Çerkes muhacirlerinden Musa Aga zevcesi Hatice Hatun, Selanik'de ikamete memur Selim Sırrı Pasa ve sabık Demirhisar Voyvodası Emin Efendi, bey ve pasalara ait muhallefatın cins ve nevileriyle tereke bahalarını, bunları alan zevatın isimlerini ve satışından alınan rüsumat-ı mutade vesaire miktarını muhtevi muhallefat defteri.
HATT-I HÜMEYUN 192 9325 Vaiz İsmail Efendi'ye Anapa Gümrüğü malından mikdar-ı münasib vazife tayininin Soğucak Muhafızı İbikli-zade Mustafa Paşa tarafından istida olunduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 303 0 Vaki talep ve ricaya binaen Kars ve ıldır Mutasarrıfı Ahmed paşa nın tertip ettiği iki yüz neferi talim içi Erzurum dan Miralay Salih bey le muktezi maiyetinin ve yüz tüfengin gönderildiğine ve müşarünileyhde istirhamı vechile asakirin bura iblağı mucip muhamuhassenat olacağına dair.
HATT-I HÜMEYUN 34 0 Vakianmak için Ruslarla mükaleminin tehirine çalışmış ise de nihayet Rus sefiri kati haber gönderdiğinden işe İngiltere elçisinin tavassut edeceği cevabı verildiğine ve İngiltere sefirinin verilmesini münasip gördüğü senet suretinin takdim kılındığına ve bu senet de faide etmez ise tekrar mükaleme talep edileceğine dair arz olup üçüncü Selim in kaleme alınan senet ita olunsa ne suret iktiza eder ise icra olunup bir çaresi bulunsun hatt-ı hümayunu a.g.y.tt.
SADARET A.}MKT.UM..210.29 210 29 Vakıf arazi, çiftlik, bağ ve bahçeye yapılan müdahalenin men'i.
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.706.11 706 11 Vakıflar: Karatoprak Kulesi civarında Çerkes Mezarı denilen mahalde inşa edilen zeminlik dolayısı ile kesilen ağaç nedeniyle Osmanlı ile Emaret askerleri arasında yasanan olay hakkında yapılan tahkikat. (Ekte kroki var)
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.49.35 49 35 Vali Rahmi Bey'in çocuğunu kaçıran Çerkes Şevket Çetesi'nin takip edilmesi, çocuğun zarar görmeden kurtarılması için gerekenin yapılması.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.222.17588 222 17588 Valikdir? Muhafızı Abaza Mehmed Pasa vefat ettiğinden, yerine Ebubekir Paşa'nın tayini hakkında Bender Naibi Feyzullah'ın ilamı. a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.54 260 54 Van cihetindeki Ermeni fedailerinin bir ihtilale teşebbüs edecekleri haberi üzerine alınan tedbirler ve bazı askeri kumandanlıklara yapılan tayinler.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1729.129643 1729 129643 Van dahilinde Gürzün karyesi civarında çıkan neft ve petrol için imtiyaz istidasını havi tesrifat memurlarından Memduh tarafından verilen arzuhal. (Orman ve Maadin)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI