Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1010 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan gelen tahriratın hülasası olup, Çerkeş kabileleri, Anapa ahvali, Gürcistan ahvali ve Trabzon'a mühimmat gönderilmesi vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1011 0 Rusların Anapa'dan aldığı esirleri Kırım tarafına götürüp orada bekar ve evliyi tefrik ettikten sonra evlileri iki gemi isticar ederek Sinob tarafına gönderdiği ve daha iki gemi geleceği hakkında Trabzon Valisi Osman Paşa'dan Sadaret'e ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1011 0 Anapa muhafazasına bin beş yüz kuruş harçlık ve katık bahası kifayet etmeyip fazlasını vermeğe de halkının iktidarı olmadığından efradın sekiz yüze tenzili münasip olacağı hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1011 0 Anapa'daki askerin miktarı tenzil olunmak için yazdığı tahrirat kabul olunmadığı takdirde vilayetten alınan katık bahası kifayet etmeyeceğinden teyidi için bir ferman gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1012 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'ya Anapa Muhafızlığı tevcih olunduğundan sadır olan emrin Divan-ı Hümayun'dan derkenar edilmesi hakkında Sadaret buyruldusu. Derkenarlarda mevcuttur.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa'ya azimetinde yanında bin beş yüz nefer götüreceği ve bunları kendi vilayeti dahilinden tedarik edip oraya vardıktan sonra işin icabına göre hareket edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kaymakama tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 İstanbul'dan gelen Çerkeş beyleri ile beraber Anapa'ya azimet üzere olup icab eden şeyleri kapıkethüdasına tahrir edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Babıali'ye hitaben yazdığı evrakın oraya gönderilmesi hakkında Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına gelen tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Kars'dan Trabzon'a borçlu geldiği ve şimdi Anapa'ya memur edilip bir çok masraf ihtiyarı zaruri olduğu cihetle iane-i seferiye namıyla vilayetten beş yüz kese tahsil etmesine müsaade olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan kapıkethüdasına gelen mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa seferi masrafı için vilayetten beş yüz kese iane cemine müsaade olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Kendisi Anapa'ya azimetinde yerine bırakacağı mütesellimler vesaireye halkın itaat etmesi için kapıkethüdasına gönderdiği defter mucibince evamir ısdar olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anâpa'da kale yapılması gereken yerleri keşfedip haritasını çıkarmak için maiyyetine bir mühendis halifesi tayin olunması hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1013 0 Anapa'ya göndereceği ağaların memuriyetlerini müşir yazılacak fermanların yazılacağı zatların isimlerini havi ariza. «•
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI