Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.SFR.89.176 89 176 Manisa'nın Kasaba kazasına bağlı Ahmedli nahiyesinin Bandırmalı Çerkes Şevket Çetesi tarafından basılma hadisesinin mahiyet ve derecesinin bildirilmesine dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Aydın Vilayeti'ne çekilen telgraf.
İRADE İ.HB.89.27 89 27 İzmid Jandarma Taburu'ndan açıkda kalan Süvari Mülazım-ı Sanisi Çerkes Mustafa Efendi'nin icra-yı tekaüdü. (1329Ca107)
YILDIZ Y.MTV.89.142 89 142 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademe-i şahaneden Çerkes İsmail Bey'le Kolağası Ömer Efendi'nin mahkumiyetlerine dair.
SADARET A.}MKT.DV.89.60 89 60 Çerkez ahalisinden Koca'nın çocuklarının kaçırılmasıyla ilgili tahkikat yapılması ve bu gibi hadiselere mani olunması.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.889.66633 889 66633 Geyve'nin Fındıksuyu karyesindeki tarlalar hakkında Çerkes muhacirlerinden Hasan ve İsmail tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Anadolu)
DAHİLİYE DH.KMT.886.30 886 30 Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari'den Ferik Sadık El-Müeyyed Paşa'nın Çeçenistan'a gidiş-dönüşü için Dahiliye Tahsisatı'ndan harcırah verilmesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.883.66193 883 66193 Sura-yı Devlet azasından Sami Bey'in General Enterprise adlı İngiliz şirketinden istikraz eylemiş olduğu paranın temini için Pasabahçe'de kain petrol gazı depolarının uhdesinde bulunan imtiyazını mezkur şirkete terhin eylemiş olduğu. (Zabtiye)
CEVDET C..AS. 881.37839 881 378739 Karadeniz sahilinde bulunan Gelincik limanı, Abaza kavimlerinin etrafında toplandıkları lüzumlu bir mah olup kalesi harap olmakla, yeniden iki kale inşası ve müstahfızlar tayin edilmesi. (Soğucuk canibi Seraskeri Battal Hüseyin Pasa'ya)
HARİCİYE NEZARETİ 88 37 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Fevzi Efendi familyasının hicretine Kafkasya Hükümeti tarafından müsaade olunmadığı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 115 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Birçok Çerkeş'in Memalik-i Şahane'ye hicret etmek daiyesinde oldukları şüyuu vuku bulduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 88 82 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hüseyin ile Serakizade Yusuf un familyalarının hicretleri.
HARİCİYE NEZARETİ 88 81 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı Arslan Bey'in matlubatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 74 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Çerkes muhacirlerden Ali Mirza Bey hakkında vukua gelen sirkat maddesi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 70 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirlerden Hacı Ahad Efendi'nin işi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 69 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirlerden Mehmed Efendi isimli şahsın maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 67 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerden Hacı Ahad Efendi'nin davası.
HARİCİYE NEZARETİ 88 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı İslam Efendi'nin ailesinin hicretlerine yardımcı olmak için Kafkasya'ya gitmesine izin verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 40 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Hacı Ahmed Efendi'nin mesalihi.
HARİCİYE NEZARETİ 88 7 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinden Daniel Bey'in maslahatı.
HARİCİYE NEZARETİ 88 5 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rusya'ya avdet etmek arzusunda bulıman Çerkes muhacirlerin yardım talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI