Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.86.86 86 86 Merhum sefir paşanın zevcesi Felek Hanım'ın Çerkesiztan'da bulunan akrabasının Memalik-i Sahane'ye hicreti.
İRADE İ.AS.86.6 86 6 Dördüncü avcı taburu ikinci bölük birinci onbaşısı Gostivarlı Süleyman b. Çerkes'in idamına karar verildiği. (1327C-06)
YILDIZ Y.MTV.86.26 86 26 İtale-i lisan maddesinden dolayı hademeden Çerkes İsmail Bey'e iki kolagası arasında tekevvün eden davanın görülmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.86.87 86 87 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
İRADE İ.DH.858.68764 858 68764 İstanbul Payesi tevcih olunan Çerkes Şeyhizade Tevfik Efendi'ye ikinci Mecidi nisanı tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 857 0 Soğuksu iskelesine gönderilen mühimmat ve cebhane. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 851 38159 Ruz-ı Hazer ve Ruz-ı Kasım defterinin Babıali'ye takdimi Çıldır valisi Ahmed Tefik paşaya bildirildiği paşanın buyrultusundan anlaşılmış olmakla Acara ahalisinin hazeriyle hamile bin beş yüz ve iki yüz elli hizmet bedelinden bir şey vermedikleri.a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.851.79 851 79 Bartın kazasına tabi Amasra nahiyesi dahilinde imtiyazlı kömür madeni mevkiini keşif etmek üzere gönderilen Kastamonu Vilayeti Sermühendisi Bahtiyar Efendi ile Serkondöktör Cemil Efendi'ye alet edevat ve yol harcirahları ücretlerinin ödenmesi.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'ın ve diğer Gürcistan hanlarının Rusya'yı istemedikleri ve cümlesinin Rusya'ya isyan edecekleri cihetle Türkiye tarafından yardım edilmesi için müracaatta bulundukları hakkında Erzurum Valisi Galip Paşa'nın tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Bütün Gürcistan'ın ittifak ederek Rusya'dan kurtulmak için çalışacakları ve Devlet-i Aliyye tarafından yardım edilmesi ricasına dair Trabzon'da mukim Açıkbaş Hanzadesi Vantik Han'dan Erzurum Valisi Galip Paşa'ya gelen mektup.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 İran ordusunun Ruslar ve Gürcüler üzerine yürüdüğü ve Gürcistan halkının dahi harekete başladığı ve sair o taraf havadislerine dair Çıldır valisi Hakkı Paşa nın Galip paşa ya gönderdiği tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 850 0 Fransa , İngiltere ve Rusya arasında AKD olunan muahedenin hülasası. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 85 3485 Reisülkiittab tarafından Rus elçisine devletin müttefiki bulunan Rusya askerlerinin Osmanlı sahilinde tabya yapması ve Anapa Kalesi'ni işgal etmesi üzerine bu hareketlerin yasaklanması ve cesaretlilerinin yola getirilmesi hakkında takrir sureti.
SADARET A.}DVN.85.28 85 28 Sened-i Bahrî.
SADARET A.}DVN.85.35.1 85 35.1 Sened-i Bahrî isdarı.
DAHİLİYE DH.UMVM 85.48 85 48 istanbul'un çöplerini meccanen toplayıp bir fabrikada yakarak kömür ve gübre imal etmek üzere 40 senelik imtiyaz hakkı isteyen Avukat Panayot ve Mühendis Yorgiyadi'nin tekliflerinin reddiyle ileride şehremaneti namına böyle bir fabrika inşa edilinceye kadar çöplerin yine ihaleye verilerek denize döktürülmesinin daha uygun olacağı.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.85.37 85 37 Polislikte istihdam edilmek üzere Adana'ya gönderilen Çerkez Hamdi Efendi bin Ahmed'in İstanbul'daki görevi sırasında hakettiği maaşlarının ödendiği.
DAHİLİYE DH.İD..85.31 85 31 Çerkes kazasına tabi Ovacık ve Bayındır nahiyelerinin bazı köylerinde meydana gelen heyelan sonucu sefil kalan bazı ahali için yardım yapmak gerekli ise de Masarıf-ı Gayr-ı Melhuze tertibinde fazla para olmadığından karşılanamayacağı.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.848.63543 848 63543 Edirne'nin Şarköy kazasındaki kömür ve petrol madenleri taharri ve imtiyazı ihsan buyrulduğundan, emr-i alisi ba'de tasdik ve tasyir olunmak üzere muamele-i lazimenin ifa ve inbası. (Orman ve Meadin; 63543)
İRADE İ.DH.848.68094 848 68094 Üçüncü Ordu mensubatından Mülazım Çerkes Ağaya nisan itası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI