Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.91.87 91 87 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
HATT-I HÜMEYUN 907 39765 Çıldır eyaletinde kain Şeref Paşazade Said Bey'in katili Kars Muhafızı ve Çıldır Mutasarrıfı Ahmed paşa'nın biraderi Hüseyin bey'in nefyi için bir emir ısdarı.
DAHİLİYE DH.KMT.906.18 906 18 Eskişehir'deki Çifteler Çiftliği'ne tabi Atik Çerkeş Karyesi ahalisi'nin aşar ile icar ve otlakiye bedellerini vermekten imtina ettikleri bu durumun teşvik ve tahrikçileri hakkında kanuni tahkikatın sürdürüldüğü.
MAARİF NEZARETİ MF.MKT.906.65 906 65 Muhacirin Komisyonu tarafından Haleb'e sevk edilen Çerkez çocukları idadi ve Sanayi mekteblerine kaydedildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.900.67432 900 67432 Amasra'da uhdesinde bulunan arazide çıkan kömür madenin imtiyazı kendisine verilmiş ise de daha sonra istirdad edildiğinden bahisle bazı ifadeyi havi Mehmed Tevfik mührüyle verilen arzuhalin gönderildiği. (Orman ve Maadin; 67432)
İRADE İ.DH.900.71553 900 71553 Çerkes muhacirlerinin Antakya taraflarında iskanları.
İRADE İ.DH.900.71561 900 71561 Hakkari Zabtiye Tabur Ağalığı'na Çerkes Ahmed'in tayini.
HARİCİYE NEZARETİ 90 59 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Hasan Dok Bey'in Sohum'da terk eylediği emlakinin kıymeti hakkında malumat istihsalini mübeyyin tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 90 48 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Hasan Dok Bey'in Sohum'daki arazisine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 90 44 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rusya'dan Memalik-i Şahane'ye hicret eden Çerkes muhacirlerine dair Rostof Şehbender Vekili'nden mevrud tahrirat suretinin leffen takdimi.
HARİCİYE NEZARETİ 90 15 ORJİNAL KAYIT NO : 76 Kafkasya üzerinden nakl olunan eşyadan alınan transit resminin lağv olunduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 90 83 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Rauf Paşa'mn tahriratla Rusya'dan hicretlerine müsaade taleb olunması hakkındaki Çerkes familyalarına dair talimat talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 90 138 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'dan hicret etmek isteyen aileler.
HARİCİYE NEZARETİ 90 134 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirleri.
SADARET A.}DVN.90.15 90 15 1- Şeyh Şamil'in Çar Kalesine yapacağı askeri hareket. 2-Çerkes ahalisinin kıyam hareketleri. 3-Rusya Postası'nın soyulması. 4-Bazergan Mehmed'in muhakemesi.
DAHİLİYE DH.SFR.90.113 90 113 İstihdamlarına lüzum gösterilen Çerkes süvarileri hakkında tebligata göre muamele yapılmasına dair Umum Jandarma Kumandanlığı'ndan Ankara Vilayeti'ne çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.UMVM.90.68 90 68 Şehremaneti Heyet-i Tahririye Tercüme Kalemi'nde iken kanunsuz olarak açığa alındığını belirtip arzuhal veren merhum Çerkes Yaver Pasa ahfadından Nureddin hakkında ne gibi bir muamele yapıldığının sorulması.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.90.44 90 44 Rusya'dan Memalik-i Şahane'ye hicret eden Çerkes muhacirlerine dair Rostof Şehbender Vekili'nden mevrud tahrirat suretinin leffen takdimi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.90.83 90 83 Rauf Paşa'nın tahriratla Rusya'dan hicretlerine müsaade taleb olunması hakkındaki Çerkes familyalarına dair talimat talebi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.90.87 90 87 Çerkes muhtacinine dair Rusya eyaletine talimat ita olunduğuna dair telgrafnameye cevab.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI