Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.918.39971 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmaya çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
İRADE İ.DH.917.72766 917 72766 Çerkes ümerasından el-Hacc İbrahim Bey'in taallukatı ile beraber Suriye vilayetinde iskan edilmesi.
İRADE İ.DH.911.72384 911 72384 Çerkes Abdi Paşa'nın kızına maaş tahsisi.
HARİCİYE NEZARETİ 91 35 ORJİNAL KAYIT NO : Ordu merkezine ulaşıldığı haberinin alındığı ve girişilen teşebbüsattan memnunluk duyulduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 91 88 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kabartay kabilesinden on iki hane halkının Memalik-i Şahane'ye hicretleri için Rusya Hükumeti'nden istihsal-i müsaade olunmasını müstedi Harun isimli kimsenin arzuhalini havi olan tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 87 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 77 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Samsun'a muvasalat eden iki muhacir kafilesine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirlerinden Mehmed isimli şahsm akraba ve taalukatmı Memalik-i Şahane'ye getirmek üzere memleketine azimetine müsade olurmıası istidasmı havi takdim eylediği arzuhal.
DAHİLİYE 91 15 Kuneytra'da oturan Çerkesler'den gönüllü olarak hizmet için vilayet merkezine gelenlerin ordu kumandanlığına gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.HMS.İSO. 91.3 91 3 Şeyh Said'in Yemen'in Taiz sancağına bağlı Babü'l-mendeb civarındaki kömür madeni imtiyazı.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.91.9075 91 9075 Azak Kalesi muhafazası ve Kırım hanlarıyla sefere katılmaları şartıyla mahsulatı öşürleri kendilerine inam olunan Cezire-i Taman'da Beçukay karyesinde sakin sipahiyan-ı Çerakise'den Çifud ve Sefer Ali sipahilerin vefatları üzerine aynı hakların oğulları Döğücü ve Ali'ye tevcihi.
SADARET A.}MKT.UM.91.55 91 55 Rüsumat bedelinden dolayı alacak tahsili.
CEVDET C..DH..91.4538 91 4538 Çerkes beylerinin ve sair kimselerin celb-i kulubleri için evvelce tahsis edilenlerden başka daha bazı kimselere inhası vechile maaş tahsis olunduğuna dair Soğucuk Muhafızı Ali Pasa'ya hüküm.
CEVDET C..DH..91.4541 91 4541 Anapa canibinde vaki Abaza ve Çerkes aklamı derununda sakin selatin-i Cengiziye ve ümera-yı çerakeseden hizmetleri görünenlere dağıtılmak üzere ataya ve eşya gönderilmiş olmakla bittevzi defterinin irsali lüzumu.
CEVDET C..HR..91.4523 91 4523 Erdil ve Çerkes elçileriyle Kirim hani, sultan ve hademelerine verilen ziyafetlerde yapılan masraflar.
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.91.15 91 15 Kuneytra'da oturan Çerkesler'den gönüllü olarak hizmet için vilayet merkezine gelenlerin ordu kumandanlığına gönderildiği.
CEVDET C..ZB.. 91.4513 91 4513 Levent eşkıyasının tenkiline, levent namının kaldırılmasına ve sair hususata dair Karaman Valisi Çerkes Hasan Pasa ile diğer vilayet ve livalara hüküm. g.tt
DAHİLİYE DH.MUİ.91.1.19 91 19 Kabasakal'da İshak Pasa Mahallesi'nde Karahisar-ı Sarki Mutasarrıf-ı sabıkı Cavid Pasa'nın idaresi altında ibtidai ve rüsdiye derecesinde mekteb açılması.
DAHİLİYE DH.SFR.91.206 91 206 Düzce Eşkiya Takip Bölüğü Kumandanlığı'nca katledilen Kazakzade Çerkes Enver hakkındaki tahkikat neticesinin bildirilmesine dair Umum Jandarma Kumandanlığı'ndan Bolu Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.
DAHİLİYE DH.SFR.97.97 91 97 Çerkes Ömer Ağaoğlu Ahmed'in refiki Deli Hasanoğlu Ahmed'in af edilmesinin beklendiğine dair İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti'nden Aydın Vilayeti'ne çekilen telgraf.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI