Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET 83 0 Bosna taraflarından alınarak İstanbul'a getirilir iken Mahmudpaşa kazası mezraası dahilinde hücum edilerek ikibin koyunun almdığma ve iki adamın ve dört çobanm katlolunduğuna dair Koban Hanı Baht Giray Han'ın tahririne atfen yapılan muameleyi havi talorir. g.tt
SADARET A.}DVN.MKL.83.7 83 7 Petrol gazı için Dersaadet'te Kireç Burnu'nda bir mahzen insa etmek hususunda kendisine imtiyaz verilen İngiliz Mösyö Dowle ile yapılan mukavelename müsveddesi. a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.DV.83.23 83 23 Gönye'li Mustafa Hamdi'nin kardeşi Ömer'i katleden Hacı Saidoğlu Ömer'in muhakeme edilmesi.
CEVDET C..DH..83.4135 83 4135 Amasya ve Samsun havalisinde iskan edilmiş olan Çerkes muhacirlerinin Mansure Hazine'sinden mazbut çifteler çiftliğine nakilleri.
CEVDET C..DH..83.4150 83 4150 Çerkes ve Kabartay ahalisinin takım takım Samsun'a hicretleri ve Anadolu'da iskanları. g.tt
HARİTALAR HR.MKT.83.83 83 83 Davalı iki tarafın gadirden korunarak meselenin mahallinde tesviyesi.
DAHİLİYE DH.SFR.83.196 83 196 Çeçen Ali namındaki Çerkes'in Konya'ya gidip gitmediğinin ve gitmiş ise kimlerle görüştüğünün tahkik ve inbasına dair Şifre Kalemi'nden Konya Valisi Muammer Bey'e çekilen telgraf.
İRADE İ.HR.83.4057 83 4057 Çerkes Selim Ağa'nın Ruslar tarafından zabt olunan sefine ve eşyasının bahasının tahkiki.
MECLİS-İ VALA MVL.829.95 829 95 Darülfünun'da sakin bilcümle Çerkeslerin arzuhali. (9. Dersaadet)
İRADE İ.DH.828.66700 828 66700 Kosova vilayeti dahilindeki İhsaniye-i Bala karyesinde meskun Çerkes muhacirlerinden Devlet Mirza'ya nisan verilmesi.
İRADE İ.DH.828.66700 828 66700 Kosova vilayeti dahilindeki İhsaniye-i Bala karyesinde meskun Çerkes muhacirlerinden Devlet Mirza'ya nisan verilmesi.
İRADE İ.DH.827.66629 827 66629 Yaveran-ı Padişahi'den Çerkes Ahmed Bey'e nisan verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 826 0
HATT-I HÜMEYUN 826 0 Uhdesindeki eyaletler emvalinden Anapa muhafızına tahsis olunan elli bin kuruşun Darphane'ye gönderildiğine dair Bağdad Valisi Davud Paşa'nın tahriratı, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 825 37408
İRADE İ.DH.825.66490 825 66490 Çarsamba kazasında sakin Çerkes muhacirlerinden Osman Bey'den münhal maaşın evladına tahsisi.
HATT-I HÜMEYUN 824 37403 Trabzon'a gelen Kürdistan hanlarından Keyhüsrev Han'ın geliş sebebi ile İstanbul'a azimetine müsaade edilip edilmeyeceği istizanı, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri, Trabzon'dan asker tedarik ve irsali mümkün olamadığından Rize'den talep edildiği ve Ahısha'da olan Gürcü hanzadelerin talep ve istirhamlarına dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 824 0 Gülsen Beyzade Arslan Bey Çerkeş tarafına firar etmiş ise de külliyetli Çerkeş askeriyle yine avdet edeceğinin tevatüren söylendiği, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri ve Trabzon'dan Fas'a asker izamı mümkün olmadığından Rize'den talep olunduğuna dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.
HATT-I HÜMEYUN 824 0 Arslan Bey'e mektup gönderilip cevabının beklendiğine dair Faş Muhafızı Mehmed Bey'in gönderdiği varaka, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 824 0 Hudud için asker gönderilmesi ve Rusların askeri tedarikatta bulunduklarına dair Faş Muhafızı Ahmed Bey'in tahriratı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI