Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.90.4 90 4 Karamanyan Kumpanyası vapuruyla getirilen ve içerisinde Fişenk, tüfenk ve tabanca bulunan sandıkların Baruthane'ye nakillerinin tamamlanamadığı.
SADARET A.}MKT.MHM.90.81 90 81 Dersaadet'e gelip giden Çerkez ümerasının vapur ücretinin tesviyesi.
CEVDET C..ADL.90.5403 90 5403 Varna kazasında 3 çerkezi öldüren Fisan'ın idamı.
DAHİLİYE 9 6 Muhacir ve muhacir sıfatiyle kabul olunan mültecilerin askerlik muamelelerinin nasıl yapılacağı.
DAHİLİYE 9 68 Ailesiz olarak gelmiş olan erkeklerin, Fukara-yi Muhacirin'den sayılmıyacağı cihetle, iskan olunamıyacakları.
DAHİLİYE 9 39 Rusyadan hicretle Osmanlı tabiiyetine geçenlerin, geri döndüklerinde Sibirya'ya sürüldüklerinden, ilgililere keyfiyetin bildirilmesi.
CEVDET 9 0 Faş Kalesi'nden Sohum Kalesi'ne gitmek ve gelmek için müceddeden menzil vaz'ı.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.812 9 812 Hama'da ahalinin Urban Seyhi Mehmed ile taaddiyatta bulunduklarından sürgünleri, timar ve zeamette yapılan iltimas ile Çerkes Hasan Paşa'nın mansıbına ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
SADARET A.}MKT.MVL.9.50 9 50 Hacı Osman Efendi'nin esinin odasından para çalan Çerkes Kamer adlı cariye hakkında yapılan tahkikata ve onunla ilişkili olan Yusuf ve İbrahim'in cezalandırılmalarına dair Meclis-i Vala mazbatası.
SADARET A.}MKT.UM..9.100 9 100 Eski Akka Valisi Abdullah Paşa'nın azadlısı olup vefat eden Çerkes Mehmed Ağa'nın metrukesinin satılıp, bedelinin verilecek olduğu yerlere dair Sayda Valisi'ne şukka.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.9.771 9 771 Zanzade Mehmed Giray Bey'e ve Abaza beylerinin Şahin Giray Han'dan şikayetlerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I...9.835 9 835 Abaza ve Çerkes beylerinin Kırım sevahiline hücum ettiklerine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
DAHİLİYE DH.EUM.MH..9.56 9 56 Musul Divan-ı Harb-i Örfisi'nce aranmakta olan Çerkes Nuri Efendi'nin halen Halep Vilayeti İkinci Komiserliği'nde istihdam edilmekte olduğu.
DAHİLİYE DH.EUM.SSM.9.46 9 46 Dersaadet'ten Çerkesköy'e gidecek olan İbrahim Efendi 'ye verilen seyahat varakası.
CEVDET C..SM..9.442 9 442 Maa sütun on hazineli kubbe çadır, iki kıta sekban çerkesi ve bir kıta açık memşanın sergi halifesi efendi ile, Ruznamçe-i Hümayun için, içi kırmızı ve dışı cengari on iki hazineli maa sütun iki kıta Abdi Pasa biçimi çadır Mehterhane mevcudundan ita edilmek üzere Başmuhasebe'ye kayıt buyrulması.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.9.88 9 88 İbrahim, Abaza
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.9.12 9 12 Aydın, Bergama ve Gördes havalisinde yapılan takibat sonucunda köylü eşkıyadan ve asker firarisi eşkıyalardan yakalananlar olduğu.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.9.24 9 24 Davar mübayaası için Çumra'ya gitmekte olan Davar taciri Mehmet'i öldürüp soyan Konyalı Ali ve Çerkes Osman ile tartışma neticesi Ilgız'dan Benderli Hasan'ı öldüren Balıkesirli Mehmed'in yakalandığı.
DAHİLİYE DH.TMIK.M.9.14 9 14 Bitlis Jandarma Yüzbaşısı Sultan Ağa ile Çerkes Mehmed Beyleri öldüren Kasım b. Molla Cafer, Ömer b. Bird ve Arif b. Derviş'in Haydaranlı Hüseyin Pasa tarafından yakalandığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI