Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 515 0 Kars kazası saliyenisi olan meblağın ale'l-müfredat kaydı. G.tt.
HATT-I HÜMEYUN 536 0 Dağıstanlı,Buharalı, Efganlı ve sair kabailin İstanbul'a gelip gitmeleri iki devlet beyninde münakit şuruta muğayir olduğundan bunlar haklarında yapılacak muameleye dair.
HATT-I HÜMEYUN 550 0 Ahıska valisi iken Kars muhafazasına tayin edilip halefi gelinceye kadar Ahıska'da oturması emir olunan Ahmed paşa bu defa Şam valiliğine tayin olunarak acele gitmesi emir olunmakta. Ahıska'ya Abdullah Bey mütesellim tayin ederek hemen hareket ettiği ve halkın kendisinden hoşnud olduğu.
HATT-I HÜMEYUN 598 0 Cöril Derobal'in iltiması üzerine ısdar olunan fermanı Kaş'a gönderdiğine ve oradaki muhafız vekili tarafından Derobal'e teslim ve merasimle okunduğu ve Gürcistan ahvaline dair Trabzon valisi ve Anapa muhafızı ve Serasker Hasan Paşa'nın tahriratları.
HATT-I HÜMEYUN 598 0
HATT-I HÜMEYUN 598 0 Mimıiran Abdullah Paşa'nın şark canibi seraskeri Galib Paşa maiyyetine gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 598 0 Umumi tevcihatta Trabzon eyaleti ve Fas kalesi muhafazasıyla Gönye sancağı, Canik muhassıllığı ve Anapa ve sair kalelerin muhafızlığı ve kabile ve kavimler nezareti uhdesinde ibka edilmesinden dolayı Hasan Paşa'nın teşekkürü.
HATT-I HÜMEYUN 598 0
HATT-I HÜMEYUN 598 0 David Han'a Görillik fermanının verlimesinden cümlenin memnun olduklarına ve Devlet-i Aliyye'ye yardım edeceklerine dair Görgi ve Zavor beyler ve Aznavurlar tarafından tertib olunmuş mahzarın tercemesi. A.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 598 0
HATT-I HÜMEYUN 601 0 Anapa kalesi civarındaki kabile beylerinden ve eşrafından bazı eşhasın isimleri, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 635 0 Dağıstan Hanlarından Mahmud Han hükümete dehalet edip Erzurum'da ikamet üzere ise de medar-ı maişeti olmadığından , hükümetten bir maaş tahsisi hakkında Erzurum vlisi ve Şark Seraskeri Salih Paşa mührüyle sadaret'e.
HATT-I HÜMEYUN 639 0 Rus generalinin hudut kabaili üzerine hücum ederek mağlûp olduğu, Kabartay'dan birkaç yüz hanenin bu tarafa geçtiği ve Şark tarafında Haris namında bir şahıs zuhur edip Rusya ile harbetmekte olduğunun haber alındığı ve Rus generaline gönderdiği mektubun cevabı vürudunde bildireceği hakkında Trabzon Valisi Hasan'dan Sadaret'e.
HATT-I HÜMEYUN 639 0 Rusya Generali Amilof Abzek kabilesine hücum etmiş ise de mukabele görüp mağlûben firar ettiği ve şark tarafından İmam Haris isminde bir kişi zuhur edip, Rusya'dan birkaç'kale aldığı şayi olmakla tahkiki hal için adamlar gönderdiği hakkında Anapa Kaymakamı Abdullah Paşa'dan Hasan Paşa'ya.
HATT-I HÜMEYUN 658 0 Dergâh-ı Âli Turnacılarından Mehmed Ağa aşair ve kabail ile güzel geçinip çok hizmeti sebkettiğinden ve tarikinden memnun olmadığından, hassa silahşorluk verilmesi ricasına dair Anapa Muhafızı Ahmed Paşa mühriyle Sadaret'e.
HATT-I HÜMEYUN 659 0 Çıldır'da Vaki İbrahim Hanzade Vakfı'nın Çıldır valisi Ahmöed Paşa ya ihalesini ahalinin rica etmekte olduğuna dair Evkafı kadısı Hafız Yusuf imzasıyle g.tt.
HATT-I HÜMEYUN 659 0 Çıldır beylerbeyisi Ahmed paşa mütedeyyin ve munsif olupi bildirildiği gibi olmadığı ve Livanalı Ali Bey müfsid ve zalim bir adam olup, cümle halk ondan müşteki olduğu hakkında Trabzon valisi Osman Paşa dan kapı kethüdasına.
HATT-I HÜMEYUN 662 0
HATT-I HÜMEYUN 675 0 Çıldır'a tabi Ohom kazası masraf defterlerinin İstanbul'a takdim olunup salyane ve saire namiyle zammiyat yapılmadığı hakkında Ohom Naibi Hasan imzasiyle.a.g.tt.
HATT-I HÜMEYUN 677 0 Çıldır valisi el-hac Salih Paşa vefat edip,eşyası mühürlendiği ve halkın ilam ve mahzarı ile vali gelinceye kadar kthüdasının mütesellim tayin olunduğu ve badehu Acaralı Ahmed Bey'in mütesellim olması için dahi ilam ve mahzar geldiği ve hepsi leffen takdim edildiği hakkında Erzurum valisi rauf paşa mühriyle sadaret'e.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI