Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.88.13 88 13 Çerkez Hüseyin Aga'nın gulamı bahriye musikası neferlerinden Ali'yi Devlet'e sattığına dair Rumeli kazaskerince hazırlanan ilamını takdimi hususunda kapdan paşaya yazılan tezkire.
CEVDET C..AS..878.37713 878 37713 Sohum Muhafızı Arslan Ali Bey'in evvelce arz olunan ahvali, halkın mahzarlarına müpteni olup mumaileyhin Abaza gailesindeki hareketi ve bizzat meşhur olan hali ile mahzarın mahz-ı tezvirden ibaret olduğunun anlaşıldığı.
DAHİLİYE 876 44 ORJİNAL KAYIT NO : 30091 Suriye'nin muhtelif yerlerinde iskan edilen Çerkeş muhacirleri için tesis edilen mekteblerdeki muallimlerin maaşlarının tesviyesi.
DAHİLİYE DH.KMT.876.44 876 44 Suriye'nin muhtelif yerlerinde iskan edilen Çerkeş muhacirleri için tesis edilen mekteblerdeki muallimlerin maaşlarının tesviyesi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.870.65178 870 65178 Ümera-yı Çerakiseden Reşid Paşazade Osman Beye maaş tahsisi. (Maliye; 59401)
HARİCİYE NEZARETİ 87 3 ORJİNAL KAYIT NO : 94 Sohumkale Şehbender Vekili Tomacyan Efendi'nin beraati.
HARİCİYE NEZARETİ 87 21 ORJİNAL KAYIT NO : 13 Edirne Harbi'nde kaybolan mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in Gümülcine'de olduğu bildirildiğinden hakikatte orada olup olmadığının Hilal-i Ahmerce tahkikinin istendiği. (Fr. Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ 87 100 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Çerkes muhacirleri'nin Kafkas hududundan mürurları.
HARİCİYE NEZARETİ 87 47 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Sohumkale'de mukim teba-i Devlet-i Aliyye'den Fenzin oğlu Hacı Hüseyin isimli şahsın borcu.
HARİCİYE NEZARETİ 87 36 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Muhacirin-i Çerakise'den Mehmed Loka isimli şahıs.
HARİCİYE NEZARETİ 87 15 ORJİNAL KAYIT NO : 415 Çerkez muhacirlerinden Osman ve Ali Efendi'nin familyalarının hicretleri.
HARİCİYE NEZARETİ 87 6 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Kabatay muhacirininden Mehmed Ganimed bin Hacı Ömer isimli şahsın Memalik-i Mahrusa'ya hicreti talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 87 58 ORJİNAL KAYIT NO : Bomonde ve tebeasının Sevahil-i Çerakisiye götürmelerinde beis olmadığı.
HARİCİYE NEZARETİ 87 62 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Bazı Çerkes mahacirlerinin memleketlerinde bulunan familyalarının madde-i muhacereti hakkında tahrirat.
SADARET A.}AMD.87.79 87 79 Çerkes muhacirlerinden ve Kabarta hanedanından Hacı Bekir'e mesele-i sabıkadaki hizmetinden dolayı yevmiye tahsisi.
SADARET A.}MKT.DV.87.24 87 24 1- Hapiste olan Tersane-i Amire esnafından Kayseri'li Ali'nin tahliye talebiyle ilgili arzuhalinin gönderildiği. 2- Çerkes Tüccarlarından Mustafa Ağa'nın oğlu Mahmud'un Mekteb-i Harbiye'ye kabulüyle ilgili arzuhalinin gönderildiği.
CEVDET C..ZB..87.4301 87 4301 Cezalarının tertibi emrolunan Kılıçlı eşkıyasından bazılarının Tacirli eşkıyasının mestaları olan Çukurova'ya iltica eyledikleri haber alındığından ahz ve izalelerine dair Adana Valisi Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya hüküm. g.tt
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO..87.36 87 36 Muhacirin-i Çerakise'den Mehmed Loka isimli şahıs.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM.87.21 87 21 Edirne Harbi'nde kaybolan mütekaid Binbaşı Çerkes İsmail'in Gümülcine'de olduğu bildirildiğinden hakikatte orada olup olmadığının Hilal-i Ahmerce tahkikinin istendiği. (Fr. Osm.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.87.33 87 33 Bir takım Çerkes familyalarının hicretleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI