Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.89 9 89 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.93 9 93 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.95 9 95 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.97 9 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.99 9 99 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.100 9 100 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.101 9 101 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.102 9 102 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
İRADE İ.HUS.9.46 9 46 Niğde'de teşkil olunan Çerkes muhacirleri karyesine Orhaniye ve Nevşehir kazasında ihsan-ı sahane ile vücuda gelen mahalleye Osmaniye adı verilmesi. (1310S-050)
İBNÜLEMİN İE.HR.9.946 9 946 Kırım hanının obası ve Kalgay Sultan Çerkesinin tefrisatı için alınan Selanik keçesi, Bursa yastık ve minderi ile Mardin perdesine sarf olunan meblağa dair ruznamçe sureti.
İRADE İ.DA.9.215 9 215 Ruscuk'da Çerkes Şaban'ın katili Molla Mehmed Ali'nin katili.
İRADE İ.DA.9.280 9 280 Vidin sancağında kain İvrace kazasına tabi Diruska köyünde sakin Çerkes muhacirininden Bikah veled-i Tazos'un öldürüldüğü.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.820 9 820 Siroz'da Ayşe Hatun Mahallesi Çerkes ahalisinden bir sahsın, matlubunun tahsiline dair emir verilmesini talep eden istidası.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.9.863 9 863 Salih ve Rıza Beylerle beraber ortak arazilerini zabt eden Çerkeslerin yakalanması için Siroz Defter-i Hakani Memuru Nuri Efendi'nin telgrafı.
YILDIZ Y.EE.KP.9.850 9 850 Tokat'ta vefat eden Çerkes Ahmed Bey ile müteveffa Musa Pasa'nın müşterek tasarruflarında bulunan Kazabad'daki arazi hakkında haber verilmemesine dair.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.9.24 9 24 Binbaşılıktan tard edilen Çerkes İsmail'in vazifesine iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.3 9 3 Çerkeslerin tecavüzlerinin engellenmesi.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.5 9 5 Çerkes süvarilerinin Müslüman ve Hristiyan ahalinin davarlarını çaldığı.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.8 9 8 Bünyan Hamid (Bünyan) Kazası'nın Gemerek Karyesi'ne musallat olan Karapapak Karyesi ahalisinden ve Hamidiye Alayı yüzbaşılarından Asker Aga ve maiyyetindeki oniki silahlı adamının, yanlarındaki magsup eşya, nühas ve senedatla birlikte tabur agası tarafından yakalanarak Kayseri'ye getirildikleri.
YILDIZ Y.PRK.MYD.9.57 9 57 Alemdağ civarında Çerkes ve Gürcü tütün kaçakçıları ile reji tütün memurları arasında müsadere çıktığı, kaçakçıların takibi için asker sevk edildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI