Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
CEVDET C..DH..195.9704 195 9704 Çerkes diyarından gelip Taman civarında iskan olunan Jana taifesinin üç yüz yetmiş bir sapanı olup bir sapan için ellişer dönümden verilen arazinin tapu akçalarını vermelerine dair arz. g.tt
HARİCİYE NEZARETİ 333 97 ORJİNAL KAYIT NO : TS 54 Yüz üç hane Çerkes muhacirinin İngiliz vapurlarıyla Dersaadet'e müteveccihen hareket eyledikleri.
HARİCİYE NEZARETİ 339 97 ORJİNAL KAYIT NO : 452 iki yüz hane Çerkes muhacirinden mürekkep bir kafilenin Memalik-i Şahane'ye hicret edeceklerinden bunlar için biı vapur yada bir tüccar vapuru kiralanmasmm mümkün olup olmayacağı hakkmda malumat talebi.
SADARET A.}MKT.NZD.283.97 283 97 Dersaadet'e gelmiş olan Togay ve Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere vapurla Varna'ya gönderilmeleri.
SADARET A.}MKT.NZD.300.97 300 97 İmam Hafız Mehmed Efendi'nin Samsun'a gelen Çerkes taifesinden kayın validesi ve kayınının yol ücretlerini ödeyeceğinden bunlara izin verilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.308.97 308 97 1276 senesi muhacirin tayinatının verilmesi ve nisan ayına kadar İzmit'te iskan edilmeleri hususunda Çerkes muhacirlerinin isteğinin icrası.
SADARET A.}MKT.NZD.315.97 315 97 Kerç İskelesinden Rusya sefinesiyle Dersaadet'e gelen Çerkesler'in Darülfünun'da iskan edilmeleri.
SADARET A.}MKT.NZD.326.97 326 97 Trabzon'da kalmış olan muhacirinin Hasan kale yerine Sivas'a sevk edilmesi.
YILDIZ Y.PRK.BSK.16.97 16 97 Beyoğlu ve Beşiktaş gaz ve elektrik imtiyazında bir takım entrikalar olduğunu iddia eden Mehmed Rauf'un şikayeti üzerine Süreyya Paşa'nın bu hususta cevabi açıklaması.
SADARET A.}MKT.NZD.396.97 396 97 Çerkezistan'dan gönderilen çocukların, yaslıların, kadınların köle olarak alınıp satılmasının men'i ve köle alım-satımının şartları.
SADARET A.}MKT.UM..542.97 542 97 Çerkes esirlerinin yirmi beş-otuz yaşlarında bulunanlardan başkasının satılmaması emrine uyulacağı.
SADARET A.}MKT.MHM.222.97 222 97 Muhacirlerinden Abaza Bey ve Anzavur Efendi Kabilelerinin ne şekilde yerleştirilecekler.
MECLİS-İ VALA MVL.651.97 651 97 Muhacirin-i Çerakise'den Kazahattıoglu Hacı Ali Bey'in Degirmen deresi civarında vaki İskanboz nam mahalde ve yahut Trabzon ile Yolunhan arasında olan arazide iskanları hakkında yazılan emirnameye cevaben Trabzon valisinin sukkası. (21. Anadolu)
MECLİS-İ VALA MVL.840.97 840 97 Muhacirin-i çerakiseden Aslan Bey'in elinden Rus parasını çalarak kaçan yahudi Nesim'in tedibi. (2. Mühimme)
DAHİLİYE DH.MKT.1725.97 1725 97 Biga'nın Tevfikiye karyesinde iskan edilen Çerkes muhacirlerinin çift hayvanlarından bazıları öldüğünden arazilerini teminat göstererek Ziraat Bankası'ndan borç para taleb ettiklerinden olunacak muamelenin bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2355.97 2355 97 Singer Kumpanyası kiracılarını soyduğu iddiasıyla tutuklanarak yapılan tahkikat neticesinde tahliyesine karar verilen Arabsun kazasından Çerkes Hacı Ömer'in biran önce serbest bırakılması gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.2475.97 2475 97 Maras Fransa Konsolosu Kavvası Çerkes Ahmed'in adamlarıyla Maras'ta bir haneye girerek cinayet işlediği ile ilgili şikayetin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1873.97 1873 97 Dersaadet'de kefalet altına alınmış olan Çerkes Zekeriya'nın Trabzon'a dönmesinde ne şekilde bir mahzur olduğunun bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2669.97 2669 97 Musul Vilayeti Merkezine getirtilen Seyh Said ve arkadaslarının Haleb veya Dersaadet'te ikamete mecbur tutulmalarının kanunen mümkün olmadıgının Musul Valiligi'ne bildirildigi.
DAHİLİYE DH.MKT..2798.97 2798 97 Tahsil memurları tarafından haksız vergi tarh ve tahsil ile Çerkes atlılarının bargirlerini ahz ve gasbettiklerinden bahseden Cebel-i Bereket çiftçilerinden Karataneyan Begos ve on arkadaşının gönderdiği arzuhal tahkik edilerek gereğinin yapılması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI