Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ 7 0 Rusya'da çıkan kolera salgmmm ülkeye sıçramaması için alınacak sıhhi tedbirlere dair komisyon kararı, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Rusya'dan Trabzon'a karadan gelecek yolcular için yapılan karantinaya tayin edilen doktorun maiyyetiyle geldiği ve Rusya'dan Romanya'ya gidenlere de Romanya Hükümeti'nin karantina uyguladığı.
YILDIZ 4 0 Rustov, Aydın, Mekke, İskenderiye, Medine, Napoli, Cidde, İzmir, Basra, İbrail ve Boğazköy'de görülen koleradan dolayı ölenlerin miktarı.
YILDIZ 4 0 Rusya'daki kolera hastalığı dolayısıyla, oradan ülkeye giren gemilerin karantinada bekletilmesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44575A 1103 44575 A İstanbul'da bulunan Rus elçisi tarafından gönderilen mahremane talimnamenin tercümesi olup Sabzug kabilesinden Sefer Bey'in Çerkes kabilelerini Rusya aleyhine tahrik ettiğinden mumaileyhin tedip edilmesi hakkında. a.g.y.tt
DAHİLİYE DH.MKT.2624.105 2624 105 Kafkasya Çerkes muhacirlerinden Cemil oğlu İsmail ile kızkardeşi Lütfiye'den alınan hükümetten muavenet ve muafiyet istemeyeceklerine dair senede memleketlerine dönmeyecekleri cümlesini de eklemeleri gerektiği.
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.26.34 26 İskilip postasına taarruz eden eşkıyadan yakalananlar, gasp edilen malzemeler, çeteyi idare eden şahıs hakkında malumat istendiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.229.12758 229 Çerkes ve Abaza kabailinden gelen adamların getirdikleri arz ve mahzarların arz edildiği ve iktizasına göre hareket edilmek üzere gelen yirmi kisinin bir konak isticarı ile iskan ve mihmandar tayin olunduğu.
HATT-I HÜMAYUN HAT.251.14246 25 Boğdan'ın Devlet-i Aliyye'de kalması, Anadolu'da Rusya'nın zabtettiği kalelerin iade olunması, Abaza ve Çerkesistan'ın Devlet-i Aliyye'de kalması ve hududun Prut'tan kesilmesi Şartları ile Rusya ile müsalaha olunduğunun ve İran Devleti ile müsalaha olunması hakkında bir madde bulunduğunun ümera-yı İran'a bildirilmesi.
İRADE İ.DH.1124.87854 1124 Adana Zabtiye Alayı İkinci Kozan Taburu Piyade Birinci Bölük Jurnal Eminliği'ne Dersaadet Jandarma Alayı Üçüncü Tabur Çavuşu Çerkes Hurşid'in tayini.
İRADE İ.DH.757.61782 757 Kunaytara kazasına iskan edilmiş olan Çerkes ve Dağıstan muhacirlerinin öküz ve tohumluk masraflarının mahsubu.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9241 Konya, Isparta, Kerkük, Trabzon gibi çeşitli mahaller postahanelerinde postalara tevdien irsal kılınan muharreratın ücretlerini, Medine-i Münevvere ve ebniye-i aliyesi için İncir köyünde imal olunan çinilerin masraflarını, Dersaadet'e gelip iskan mahallerine izam kılınan Çerkes ve Nogay muhacirlerine verilen elbise ve sairenin müfredatını, Garb Kapısı'nda insa edilmekte olan büyük havuzun tevsii işlerini, muhtelif mahallerde bulunan kala, kışla, türbe, liman, karakolhane, hükümet konağı, kaldırım ve sairenin tamir ve tathirlerini, İstanbul'a gelen Tunus ümerasından Hayrettin Pasa için tanzim olunan mefruşatın müfredatını, Medine'de Harem-i Nebevi'nin hakk edilecek hudud-ı kadimenin usul ve eşkal-i tersimiyyesini ve bu hususta Hattat Zühtü Efendi'nin mütealalarını ve bunlarla alakalı diğer mali umur ve hususata mütedair bir takım ilmuhaber kayıtlarını ihtiva eden ilmuhaber kayıt defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17482 Samsun kasabasında toplanan Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin isim ve yaşlarıyla kefen masraflarını gösterir defter.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI