Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.SYS.1529.91 1529 91 Suriye: Suriye'de Çerkesler ile Dürziler arasında mücadele olduğu ve Umur-ı İdarenin vaziyeti hakkında olumsuz bir bendin "Times" gazetinde derc edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.55.91 55 91 Çerkes muhacirlerinin iskanına sarf olunmak üzere İngiltere ve Fransa'dan borç alınması. g.tt.
YILDIZ Y.A.HUS.493.91 493 91 Çerkes İnguşlar ile Kazaklar arasında müsademeler.
YILDIZ Y.PRK.BSK.35.91 35 91 Rusya'nın Koban Vilayeti ahalisinden ve çerkes kabilelerinden olanların Ankara'nın Bağazlıyan ve Maden kazalarıyla Kırşehir'de iskanları.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.82.91 82 91 Adapazarı'ndan Sam'a gönderilen Çerkes Mas Bey ve ailesinin yol masraflarının Üsküdar Mutasarrıflıgı'na ödenmesi.
İRADE İ..HUS.48.91 48 91 Rumeli-i Şarki ve Bulgaristan'da bulunan komitelerin Çerkes elbise ve kalpaklarını giydiklerinin sefaret-i seniyyeye haber verilmesi. (1314S-07)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1213.90965 1213 90965 Bağdad vilayeti dahilinde petrol ve neft madenlerinin taharrisi ve işlettirilmesi imtiyazının Hazine-i Hassa-i Şahane'ye itası. (Hazine-i Hassa; 90965)
İRADE İ.DH.1162.90856 1162 90856 Düzce'de sakin Abaza muhacirlerinden Koca Bey'e nişan itasına dair.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.135.9083 135 9083 Fethülislam'a memur Vezir Çerkes Hasan Paşa'nın, ilm-i lağımda maharetli olan lağımcıyandan Mustafa Cevher'in maiyyetine memur buyurulması talebi.
ALİ EMİRİ AE.SAMD.III.91.9075 91 9075 Azak Kalesi muhafazası ve Kırım hanlarıyla sefere katılmaları şartıyla mahsulatı öşürleri kendilerine inam olunan Cezire-i Taman'da Beçukay karyesinde sakin sipahiyan-ı Çerakise'den Çifud ve Sefer Ali sipahilerin vefatları üzerine aynı hakların oğulları Döğücü ve Ali'ye tevcihi.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1208.90590 1208 90590 Şarköy ve Mürefte kazaları dahilinde kain petrol ve kömür madeni imtiyazı.(Orman ve Maadin;90590)
HATT-I HÜMEYUN 189 9055 Sekbanbaşı Çelebi Ağa'ya Yayabeyliği ve Yaya Beyi Yeğen Ağa'ya mirmiranlık insanıyla Anapa'ya memur kılınması hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 189 9052 Anapa defterdarının istediği hil'atlerin gönderilmesine dair irade, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 189 9051 Anapa canibinde Şomok zade Özdemir Mirza'nın yevmiyesinin bir kese akçe olması hakkında irade. a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1156.90361 1156 90361 Çerkes İsmail Paşa'nın İzmid Değirmenderesi ahalisine ettiği mezalimin tahkiki hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 189 9010
HATT-I HÜMEYUN 189 9009 Anapa Seraskeri Battal Paşa'nın Sivas vilayetine tayini ve Memiş Efendi'nin Kapıkethüdası nasbi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 189 9008 Anapa'da vukubulan muharebede Özdemir Mirza 2 Rus zabitini esir edip getirdiğinden kendine biraz akçe verilmesi ve o tarafta münasib bir vazifeye konması. a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 340 90 ORJİNAL KAYIT NO : 452 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek üzere Batum'a gelmiş olan iki yüz kırk muhacirin hangi iskeleye çıkanlacaklarmm tayini talebi.
DAHİLİYE 4 90 Üç yüz sekiz senesinde Dersaadet'e gelen ve iskan edilmek üzere taşraya sevkolunan muhacirinin miktarı ile bu sene zarfında Muhacirin Komisyonunca vuku bulan muamelat ve muhasebatın adedini gösterir istatistik
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI