Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1234.92505 1234 92505 Çerkes ümerasından Temlikizade İbrahim Lütfü Bey'e Rusya muharebesinde bulunmasından dolayı verilen dördüncü rütbe Mecidiye Nisanı'nın her nasılsa o vakit verilmemiş olan beratının verilmesi. (Harbiye)
HATT-I HÜMEYUN 191 9245 Çiftliğinde sakin Kırım Giray Han zade Kaplan Giray Sultan civarında olan kazalardan askerini ve İsmail'e varınca olan askerleri Şumnu ve Prevadi askerlerini alıp Kuban Hanı biraderi Baht Giray'ın yanma İsmail'e gitmesi vesaire hakkında kaymakam paşaya hitaben, a-g-y.tt
İRADE İ.MVL.251.9218 251 9218 Çerkes muhacirlerinden Dersaadet'e gelmiş olanların Bursa'ya izamiyle iskanlarına başlanması.
HATT-I HÜMEYUN 191 9202 Anapa'dan gelen tahriratın bir nüshası alınarak huzura iade olunacağı. a.g.y.tt
DAHİLİYE 1451 92 Bazı garazkarların kandırmalarıyla memurlar aleyhine tanzim ettirilen muhzırlarm tahkiki için Sivas vilayetine gönderilen memurların ahaliyi taciz ettiklerine dair Çerkeş ümerasından Macarzade Ahmed ve arkadaşlarının şikayetlerinin tahkiki ve gerekenin yapılması isteği.
DAHİLİYE 1458 92 Memalik-i Şahane'ye hicret etmek üzere Batum'a gelen ikiyüz kırk muhacirin Kahta kazası ile Hısn-ı Mansur'daki devlet arazilerine yerleştirilmek üzere Samsun İskelesi'ne nakilleri ile masraflarının kendilerinden ve ahali yardımlarıyla karşılanması.
DAHİLİYE 1497 92 Bayburd sabık Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nm Şu^an'da sakin Çerkeş Muhacirlerinden alıp daha sonra iadeye çalıştığı cariyeyi nikahlaması gerektiği.
SADARET A.}MKT.DV.20.92 20 92 Hasan'ın Çerkes kazası müdürüne emaneten verdiği paranın tahsiline dair Kengiri kaymakamına, Mürekkepçiler Kethüdası Hasan Aga ile Talas sakinlerinden Bedos arasındaki ahır davasına dair Kayseri mutasarrıfına sukka.
SADARET A.}MKT.DV.160.92 160 92 Çerkes muhacirlerinden ve Altıkesek Kabilesi'nden Firdevs Hatun'un, Peder ve validesinden intikal edip, kardeşi İshak tarafından zabtedilen mal, köle ve cariyelerinin istirdadı.
SADARET A.}MKT.MHM.135.92 135 92 Esirci Çerkes Yakup ve Abdullah'ın kaimelerini çalan yankesicilerin, yakalanıp gönderilmesi. Mezkür evrakın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.175.92 175 92 İçel sancağının Silifke ve Mut kazalarında Çerkes muhacirlerinin iskanına elverişli yer olduğu haberini havi tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.MHM.244.92 244 92 Müteveffa Çerkes Sefer Paşa'dan münhal maaşın kerimesi Fitnat ve zevcesi Melekhan ile oğlu İbrahim Bey'e tahsisi.
SADARET A.}MKT.NZD.352.92 352 92 İskan edilmek için Bolu'ya gönderilen Çerkes ve Nogaylardan isteyenlerin Uzunyayla'ya nakli hususunun Sivas Mutasarrıflığı'na bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.359.92 359 92 Çerkezistan muhacirlerinin Çepni köyünde iskan ettirilmeleri.
SADARET A.}MKT.NZD.382.92 382 92 Çerkes muhacirlerinden bu kere gelenlerin Sivas'ta yerleştirilmeleri ile ilgili olarak tayin edilen memurlar hakkında görüş bildirilmesi.
SADARET A.}MKT.NZD.395.92 395 92 Muhacirin-i Çerakise'den Erzurum tarafına gönderilen yüz elli hanenin hudutta bulunan mahallere iskan ettirilmesini mahzurlu olacağı.
SADARET A.}MKT.UM..413.92 413 92 Çerkes ve Nogay muhacirleri elinde bulunan esirlerin hürriyet ve esaret davalarının emrolunduğu gibi eyalet meclisinde halledileceği.
SADARET A.}MKT.UM..545.92 545 92 Çerkes muhacirlerinden Veysi Kabilesi ümerasından Adil giray Bey'in kabilesinin Kütahya'da, Canbolat Kabilesinin de Amasya veyahut Bozok'da iskanları ve bunlara ziraat etmeleri için teçhizat geçimleri için de ekmek verilmesi.
SADARET A.}MKT.UM..555.92 555 92 Veray kazasından geçen Çerkes muhacirleri için verilen araba ücreti ve ekmek bedelinin ahalinin rızasıyla Hazine-i Celile'ye bağışlandığı.
SADARET A.}DVN.94.92 94 92 Sened-i Bahri verilmesi isteği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI