Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.SFR.97.97 91 97 Çerkes Ömer Ağaoğlu Ahmed'in refiki Deli Hasanoğlu Ahmed'in af edilmesinin beklendiğine dair İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti'nden Aydın Vilayeti'ne çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.8.97 8 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.97 9 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.97 7 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.333.97 333 97 Yüz üç hane Çerkes muhacirinin İngiliz vapurlarıyla Dersaadet'e müteveccihen hareket eyledikleri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.339.97 339 97 iki yüz hane Çerkes muhacirinden mürekkep bir kafilenin Memalik-i Şahane'ye hicret edeceklerinden bunlar için bir vapur yada bir tüccar vapuru kiralanmasının mümkün olup olmayacağı hakkında malumat talebi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.18.97 18 97 Niksik ve diğer mevkilere iskan olunacak muhacirlere Karadağlılardan gelebilecek tahrikata karsı askeri tedbir alınması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.194.97 194 97 Sark şimendifer yolunun muhafazası için Küçükçekmece istasyonuna asker sevki.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.97.9692 97 9692 Pristineli müteveffa Saban'dan alacağına mukabil, tarlasının haczini isteyen, Çerkes Şakir'in istidası üzerine yapılan araştırmada tarlanın Şaban'a ait olmadığının anlaşılmasına dair Bidayet Mahkemesi Reis-i Evveli Ali Himmet Bey'in yazısı. (Adı geçen istida bulunamamıştır)
HATT-I HÜMEYUN 195 9691 İstanbul'dan ismail ve kili'ye memur bayraklar efradının kaçtıklarına,serasker paşaya ve kaplan giray'a barışık oldu haberi gelip askerin dağılmakta oldukları.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1292.96873 1292 96873 Yenişehir kazasında medfun Ceddi Şeyh Mustafa Efendi zaviyesine mevkuf akaratın kendisine teslimi ile Çerkes Mehmed Ali'nin men-i müdahalesi hakkında mahalli mahkeme-i Şeriyesi'nden verilen ilamların müddet-i temyizleri mürur ettiği halde meclis-i tetkikat-ı Seriye'den muhakemenin yeniden icrası hakkında karar verildiği Mehmed Arif Efendi tarafından istida olunduğu. (Mesihat)
İRADE İ.DH.1233.96536 1233 96536 Hüdevendigar vilayeti zabtiye alayının merkez tabur ağası Çerkes Ahmed Bey ve saireye dair malumat.
HATT-I HÜMEYUN 194 9648 Gönaslı Mehmed Bey ve Kabartay mahzarcılariyle Anapa'dan Boğaz'a gelen Kalgay Mehmed Giray Sultan'ın bil-muvacehe istintakları hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 194 9637 Sohum Kalesi muhafazası için Faş Muhafızı Şahin Paşa biraderi Mehmed Bey ve Faş sabık Muhafızı İbrahim Paşa biraderi Rüstem Bey maiyetindeki askerlerin ve kendilerinin atiyyeleri olarak 70 kese akçeye ihtiyaç olduğu, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 194 9626 Tiflis Hanı Ereğli Han'ın zahiren Devlet-i Aliyye'ye meylederse de, hakikatte Moskoflu ile müttedid bulunduğunu Çıldır Valisi Süleyman paşa nın yazdığına dair.a.g.y.tt.
DAHİLİYE 1324 96 Rum Patrikhanesi'nin Karasi ve Bayramiç taraflarındaki Rum köylerine Çerkeslerin verdikleri rahatsızlıktan dolayı Rumların göç ettiklerinden bahisle asayişin temini talebi üzerine, gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE 1340 96 Rusya'dan Sivas taraflarına hicret eden Çerkeş muhacirlerinin getirmiş oldukları hayvanlardan tüccar malı addolunarak gümrük resmi alındığı, sözkonusu verginin iadesinin talep olunduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.175.96 175 96 Hüdavendigar eyaletine gönderilen Çerkes muhacirler için Kütahya'da insa olunan köylerde mescid yaptırılacağından defterinin tanzimiyle irsali.
SADARET A.}MKT.MHM.222.96 222 96 Altıkesek Kabilesi'nde olup Sorgun'un köylerinde iskan olunmak için gönderilen Çerkes muhacirlerin yerleştirilerek ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olunduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.233.96 233 96 İskan için Filibe'ye gönderilen Çerkes muhacirlerinden ellerinde fakir pusulası bulunanlara nan-ı aziz veya bedelinin itası ve asayişin temini.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI