Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.14654 14654 Zile, Turhal ve Kazabad kazalarında muhacir çerkeslerin, islerinin görülmesi için tayin olunan memurların taam ve beygir ücretlerinin miktarını mübeyyin defter. a.g. tt
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.16633 16633 Sivas sancağında iskan olunmak üzere vürud eden Çerkes muhacirlere verilen yevmiye ve tayinatları gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.16636 16636 Sivas sancağı kazalarında iskan olunmak üzere gelen Çerkes muhacirlerine verilen ev, öküz ile zahire bahalarını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.16838 16838 Sivas sancağı kazalarının bazı mahallerinde iskan olunan Çerkes muhacirlerine verilen nan-ı aziz ve saire tahsisat bahalarının mikdarını, yerleştirilen kabilelerin isimlerini ve saireyi belirtir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17110 17110 Samsun kasabası derununda ve sahil civarında müsafereten iskan olunan Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin defni için yapılan masarıfatın mikdarını mübeyyin defterdir.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17287 17287 Trabzon'dan Samsun'a sandallar ile nakl olunan ve sahil Çerkeslerinden sandallarla doğruca Giresun'a gelenlere verilen ekmek tayinatını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17438 17438 Tokat kazası Koman nahiyesi Sataa köyünde iskan edilen Çerkes muhacirlere verilen ta'yinat bedellerini gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17459 17459 Batum kazası ve civarı mahallere iskan ettirilen Çerkes muhacirlerinden çiçek hastalığıyla ölen erkek, kadın ve çocukların techiz ve tekfin masarıfatıyla ölenlerin esamisini gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17470 17470 Çarsamba kazasında vefat eden Çerkes muhacirlerinin isim, künye, kabile adları ve tekfin masraflarını gösterir defteri.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17482 Samsun kasabasında toplanan Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin isim ve yaşlarıyla kefen masraflarını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17483 17483 Harput kazasına gelmiş olan ve burada misafir olarak iskan olunan Çerkes muhacirlerinin isimlerini, i'ta olunan yevmiye miktarını mübeyyin defterdir.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17494 17494 Samsun ve mülhakatı kazalarında iskan olunmak üzere misafir olarak ikamet eden Çerkes muhacirlerinin ta'yinat bahaları ile hastalananların çeşitli hizmetleri ve tedavilerine memur hademe, etıbba vs. görevlilerin maaşlarının miktarını ve yapılan sair masarıfatın miktarını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17506 17506 Derbent mevkiinde toplanan Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin isimlerini ve kefen masraflarını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17526 17526 Samsun'da Derbend mevkiinde toplanan Çerkes muhacirinden sekiz gün içinde vefat edenlerin sarfedilen kefenlik miktarını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17534 17534 Kazabad kazasında iskan edilen Çerkes muhacirlerinden Abazha Kabilesi'nin ta'yinat bedelleri ile kayıtlarını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17541 17541 Çerkes muhacirlerinden Abaza Kabilesi Canbolat takımından Kazaabad kazasına gelenlerin beherine verilen nan-ı aziz baha ve miktarını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17592 17592 Havza kazasının karyelerinde iskan olunan Çerkes muhacirlerine ta'yin olunan dakik miktarı ile bahalarının miktarını mübeyyin defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17753 17753 Kumcagaz mevkiinde toplanan Çerkes muhacirlerden vefat edenlere Bafra kazasınca sarf olunan sabun ve kefen bezinin miktarını ve bahasını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17781 17781 İvrace kazasında Çerkes muhacirleri için satın alınan öküzlerin bahaları ve kimlerden alındığını gösterir defter.
MALİYE NEZARETİ ML.MSF.d.17801 17801 Bafra kazası, Dereköy mevkiinde vefat eden Çerkes muhacirlerin kefen bezi masraflarını havi defter.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI