Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MVL.128.96 128 96 Tire kazasına yerleştirilecek Çerkez muhacirlerine verilmesi istenen yevmiye, tohumluk,hınta, sair, araba, öküz gibi şeyler verilmeyip yalnız fakir olanlara nan-ı aziz verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.427.96 427 96 Çerkes muhacirlerinden ve Kadiri Tarikatı seyhlerinden Abdullah Efendi'ye ita olunacak araziye mukabil aylık yüz kuruş maaş tahsisi.
SADARET A.}MKT.MHM.269.96 269 96 Uzunyayla'da bulunan Çerkes muhacirlerini tahrik edenlerin tedib edilmeleri Meclis-i Vala tarafından uygun görüldüğünden bu konuda Muhacirin Komisyonu'nun görülerini bildirmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.298.96 298 96 Beyrut'tan tamir için gelen Eser-i Cedid Vapuru'nun Çerkes muhacirlerinin nakli bittiği zaman geri gönderileceği.
DAHİLİYE DH.MKT.1679.96 1679 96 İzmir Rıhtımı'ndaki gazino vs. yerlerde kullanılan elektrik lambalarının ve taşıyıcıların telgraf hatlarına zarar vermemesi için ziya imtiyazı talebinde bulunanların Telgraf Nezareti'ne müracaata mecbur tutulduğu.
SADARET A.}MKT.NZD.367.96 367 96 Çerkes taifesinden Köza Nuhaşguy'un zevcesi ve kerimesini çalıp satan Hırsız Barhoh ogğlu Hüseyin ile muhakemelerinin icrası için Bab-ı Fetvapenahi'ye gönderilmeleri.
YILDIZ Y.EE. 94.96 94 96 Ereğli Kömür Madeni'ne ait gönderilen imtiyazın Fransızca nüshasının da gönderilmesi ve bu imtiyaza talip olanların hangi devlet tebaasından olduğunun bildirilmesi isteği.
SADARET A.}MKT.UM..215.96 215 96 Kangal'ın Mancılık karyesi'nde bulunan manastırdan ve evlerden çalınan eşyanın istirdadı ile suçluların cezalandırılmaları.
SADARET A.}MKT.UM..400.96 400 96 Ankara'daki kabileleri ile birleştirilerek İzmit'te iskan olunacak Çerkes muhacirlerine yardımcı olunması ve yevmiyelerinin itası.
SADARET A.}MKT.UM..413.96 413 96 Aydın'in Tire kazasında iskan edilmek üzere gönderilen çerkes muhacirlerinin mahalline gönderilerek iskan edildikleri.
SADARET A.}MKT.UM..556.96 556 96 Çerkes muhacirlerden Çorum'da misafireten bulunan Canbolat ve Adil Giray Beylerin Bozok ve Amasya'da iskanları ile tayinat itası.
SADARET A.}MKT.UM..570.96 570 96 Amasya'da iskan olunan Çerkes muhacirlerinden Hasan Efendi'nin Sivas'ta iskan olunan Kaparta Kabilesi'yle olan davasının görülmesi.
SADARET A.}MKT.177.96 177 96 Gürcü İbrahim'in Abaza tarafında olan annesi ve bacısının İstanbul'a gelmelerine izin verilmesine dair Trabzon valisine şukka.
DAHİLİYE DH.MKT.1324.96 1324 96 Rum Patrikhanesi'nin Karasi ve Bayramiç taraflarındaki Rum köylerine Çerkeslerin verdikleri rahatsızlıktan dolayı Rumların göç ettiklerinden bahisle asayişin temini talebi üzerine, gereken tedbirlerin alınması.
DAHİLİYE DH.MKT.1340.96 1340 96 Rusya'dan Sivas taraflarına hicret eden Çerkes muhacirlerinin getirmiş oldukları hayvanlardan tüccar malı addolunarak gümrük resmi alındığı, söz konusu verginin iadesinin talep olunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.1628.96 1628 96 Düzce'nin Sadiye karyesinde iskan edilen Gürcü muhacirlerinin orada ikamet eden Çerkes muhacirlerinin hududuna tecavüz ettiği bildirilerek gerekenin yapılması talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.2659.96 2659 96 Siran Kaymakamı Halid Bey'in ahaliyi dolandırdığı ihbarı üzerine hakikatın haber verilmesinin Trabzon Vilayeti'ne tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.2046.96 2046 96 Otuz bir nüfus Kafkasya muhacirinin Konya'ya gönderildiği ve Çerkes muhacirlerinin Adana'da akrabalarının yanında istihdam edilmesi.
DAHİLİYE DH.SFR.131.96 131 96 Çerkeslerden Hacı İsak Efendi'nin düğün vesilesi ile büyük bir cemiyet cemine muktedir olmadığı. (Kastamonu)
DAHİLİYE DH.SFR.311.96 311 96 Boğazlıyan kazasında Tahsildar Halid Efendi'nin Ermeniler tarafından darp edilmesi olayının mütecasirlerinin derdestinden ve Çerkes kıyafeti giyen bir takım Ermeni atlılarının da görüldüğünden bahisle bu Ermenilerin civar vilayetlere de geçmeleri melhuz bulunduğundan takayyüdat ifası. (Ankara)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI