Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
EVKAF EV.d.20671 20671 Kayseri sancağı dahilinde bulunan İshak Efendi Evkafı, Hüseyin Bey Evkafı, Çerkes Bey Evkafı, Kara Mustafa Pasa Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların musakkafat ve müstegallatının ferağ ve intikalat hasılatı ile kağıt baha ve kalemiye miktarı.
EVKAF EV.d.20772 20772 Halep vilayeti dahilinde bulunan Abdullah Çerkesî Evkafı, Mehmed Dursun Evkafı, Şemseddîn b. Nasreddîn Muhammed b. Mübarek el-Minkar Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların bedelat ve hasılat yekünü.
EVKAF EV.d.37042 37042 Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı'na ait Evci Korusu'nda, Hamidiye ve Sofu Tepe köylerinde iskan edilen, Çerkes muhacirlerin mülklerinin vakıfname-i icareye rabtı defteri.
FOTOĞRAFLAR FTG.f.626 626 Firari Damat Mahmud Paşa'nın oğlu Muhiddin Bey'in kaynı Çerkes Sivaslı Cevdet.
FOTOĞRAFLAR FTG.f.712 712 Alt kısmında "Ümera-yı çerakeseden Ahid Bey, Saki-i Meşhur Molla Yolcu, Çerkes Mustafa Ağa, Ahmed Ağa" notu bulunan silahlı dört kisinin fotoğrafı.
FOTOĞRAFLAR FTG.f.1238 1238 Çerkes kıyafetli bir grup insan.
FOTOĞRAFLAR FTG.f.1718 1718 Eskişehir-Konya demiryolunda Akkaya mevkiini basan Çerkes Pehlivan Ahmed ve Arnavud Beytullah'ın Eskişehir'e getirilmeleri.
FOTOĞRAFLAR FTG.f.1912 1912 Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın oğlu Kaymakam Muzaffer Bey, Rusyalı Çerkes Hacı İsmail Bey'in oğlu Hademe Binbaşısı Sefer Bey, Topçu Mülazımı İlyas Bey ve Semsi Paşa'nın oğlu Piyade Yüzbaşısı Müfid Bey.
KAMİL KEPECİ KK.d.6600 6600 Mirliva Süleyman Bey'in orduya gelen Çerkes ümerasının isimleri (Yeniçeri Efendisi).
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.96 96 Pir ve mariz oldukları için seferi hümayuna iktidarı olmayan Konya, Beyşehri, Aksaray, Niğde, İçel livalarında tezkiresiz timara mutasarrıf bulunan ve Karaman vilayetinin muhafazası için Kayseri'de oturmaları uygun görülen birinci defasında beş yüz otuz dört ikinci defasında iki yüz elli nefer sipahinin Adana Sancağı Beyi Piri Paşa'nın defteri mucebince timarlarıyla isimlerini havi ve Konya muhafazasında bulunan Çerkez Bey'in defterini camidir. Kayseri'de toplanacak cemaat-ı sipahi için Adana livası Miralayı Hasan Bey marifetiyle Adana livası sipahilerinin yoklamasına ve terfilerine ve Kayseri livası muhafazasında mevcut olan sipahilerin esamisiyle timarlarına dair meşruhatı havi Kayseri'de kalacak olan sipahilerin yoklama defteridir. Defterin 12 ve 16. sahifelerinde Adana Beyi Piri Paşa'nın "Ezaf-ül-ibad Piri bin Ramazan ya hafiyye el-taf neccina mimma nehag ela la tahzenahval el beliyye felirrahmani eltafun hafiyye" yazısı 26. sahifesinde çok köseli "bende-i huda Çerkes İsa" ibaresini havi bir mührü kezalik defterin 28 inci sahifesinde "Ezaf ül-ibad İbrahim el-hakir" imzasını ve zahrında da "dih nüh lütf şüdde-i bagi naim nuh ateş-i duzah takka-i ezel rahim hem bi hakkı anki sakiya gufte-i an İbrahim la vah Halim" ibaresini havi mührü görülmektedir.a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.3263 3263 İstanbul Kaymakamı Vezir Çerkes Mehmed Pasa zamanında İsakçı, Bergoz, Kavala ve Balçık iskelelerinden İstanbul tarikiyle Eğriboz, Limni, Midilli ve Bozcaada'ya ve yine Çandarlı, Silivri, Ereğli, Küçükçekmece, İnöz iskelelerinden mezkur mahallere Rus sefineleri vasıtasıyla naklettirilen miri zahirenin navl bahasına müteallik hesabı ihtiva eden Rus sefinelerinin navl defteri. g.a.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.3918 3918 Muhtelif karhanelerde ordu ve donanma kadırgaları ihtiyacı için top ve yuvarlak döktürülmesine, sefer-i hümayun için çadır diktirilmesine, Tersane-i Amire'de inşa olunan kalyonlara, peksimet tabhına, Maktulzade Ali, sabık Selanik Muhafızı el-Hac Mehmed, sabık İstanköy Muhafızı Çerkes Mehmed, Hüdavendigar Mutasarrıfı Halil Paşalar'ın ve sair zevatın muhallefatına müteallik hususatla Tophane, Cebehane, Mehterhane-i Hayme, Tersane, Matbah-ı Amire, Istabl-ı Mamure, Harc-ı Hassa, İstanbul Ağalığı; Hatab, Nüzül, Kağıt Biruni, Kassaban-ı Hassa Emanetleri; Fodula, Hazine-i Biruni ve Beytülmal İstanbul Nazırlığı kuyudatını, meşruhat ve ahkamı havi Muhasebe-i Evvel Kalemi'ne tabi mühimmat defteri. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.5950 5950 Dergah-ı Ali müteferrikalarından İbrahim Ağa memuriyetiyle tahrir ve tasmimine sadır olan Ferman-ı Ali mucibince Kefe vilayeti mukataatından vazife alan Kefe camii, mescidi, medreseleri ve kale camileri hademelerinin isimleriyle ulufelerini ve muhtelif senelere ait mevaciblerini ve sefere gitmek şartıyla bazı Çerkes beylerine tahsis olunan salyanelerini ve bazı ebna-y sipahiyan cemaati mütekaidleriyle saireye Kefe İskelesi hasılatından verilen mebaliği ve Kırım Hanı Cam Bey'in kendi salyanesinin tezyidi talebini muhtevi Kefe vilayeti hayrat hademesinin vazife defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.6787 6787 Mısır'da maktul ve firar eden ümera ile Çerkes Mehmed Bey'in Hilvan kurasındaki 1135 ve 1136 seneleri mukataat ve sair emvalinden Hazine matlubatının nakid olarak ve Anbar-ı Amire'ye de buğday halinde ulufe ve mevacibatın tediyesi için tahsili esbabının istikmalini ve vukuu zaruri olan bazı masrafların teminine dair izahatı ve merkumun hangi vilayet dahilindeki köyleri deruhde ettiğini, bakayasını ve sair bazı malumatı ihtiva eden muhasebenin varidat ve mesarifat defteri. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.7064 7064 Rumeli ve Anadolu eyaletlerinede bulunan Hıristiyanlarla Yahudilerin İstanbul ve tevabi Cizyedarı Hisarı Osman Ağa ile Çerkes Yusuf Ağa, mütekait Mehmed Pasa eski Bostancıbası Hacı Sinan Ağa, Bosna Defterdarı Mehmed Efendi, Eğriboz Cizyedarı Hasan Aga, Tokad Voyvodası Yeğen Mehmed Ağa gibi muhtelif eşhasın mübaseretiyle tevzi kılınan cizyeler umur ve hususatını ihtiva eden tevzi-i cizye defteri. a.g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.7505 7505 Sadrazam ve Serdar-ı ekrem Çerkes Mehmed Pasa kumandasındaki Bağdad seferi münasebetiyle şıkk-ı evvel ve ordu defterdarı Vezir Abdülbaki Pasa ile ruznamçeci Hüseyin'in zamanında muhtelif vilayet ve livalarla kazaların bedel-i nüzul, bedel-i sürsat, bedel-i mekkari vesaireden ibaret mukataa müteahhidlerinin ve tahsilat yapan kadıların tahvilinden ordu hazinesine 21 Saban 1033'den 4 Safer 1034 tarihine kadar vaki olan günlük irad ile mezkur hazineden yapılan masarifat-ı muhtelifenin miktar ve müfredatını muhtevi muhasebenin irad ve masraf defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.7685 7685 Maliye Nezareti'nden Hüdavendigar, İzmir, Kastamonu eyaletleri dahilindeki vilayetlere ve mutasarrıflıklarla kaymakamlıklara memurin-i maliyenin azil ve tayinine, vergilerin tahsiline ve asarın hüsn-i suretle idaresine, agnam rüsumunun cibayetine, kavaim-i nakdiyenin tevziine bazı muhassesata mahsuben gönderilen havalenin vusulüne, bazı hususatın istilamına, muhacir Çerkeslerin yevmiyelerine ve bazı mesailin tahkik ve işarına vesaireye dair muhtelif tarihlerde yazılan emirlerin hülasa-i kayıtlarını muhtevi hülasa-i evamir defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9241 Konya, Isparta, Kerkük, Trabzon gibi çeşitli mahaller postahanelerinde postalara tevdien irsal kılınan muharreratın ücretlerini, Medine-i Münevvere ve ebniye-i aliyesi için İncir köyünde imal olunan çinilerin masraflarını, Dersaadet'e gelip iskan mahallerine izam kılınan Çerkes ve Nogay muhacirlerine verilen elbise ve sairenin müfredatını, Garb Kapısı'nda insa edilmekte olan büyük havuzun tevsii işlerini, muhtelif mahallerde bulunan kala, kışla, türbe, liman, karakolhane, hükümet konağı, kaldırım ve sairenin tamir ve tathirlerini, İstanbul'a gelen Tunus ümerasından Hayrettin Pasa için tanzim olunan mefruşatın müfredatını, Medine'de Harem-i Nebevi'nin hakk edilecek hudud-ı kadimenin usul ve eşkal-i tersimiyyesini ve bu hususta Hattat Zühtü Efendi'nin mütealalarını ve bunlarla alakalı diğer mali umur ve hususata mütedair bir takım ilmuhaber kayıtlarını ihtiva eden ilmuhaber kayıt defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9484 9484 Hama, Humus ve Maaratülnuman'da iskan edilen Yeniil, Türkmen, Koçili asiretleriyle Hama'da Gınolu, Çerkes oğulları, Döker, Elçi Ramazan, Atlıhan, Elçi, Kızıali, Karagözlü ve saire aşiretlerinin iskanlarını gösteren alel-esami müfredatlı defter Hamalu Türkmen Kabilesi'nden Bozok sancağı kuralarında iskan olunan ailelerin bedel-i avarız ve nüzul mukabili maktularını muntazaman ödemeleri ve oturdukları köylerindeki derbend mahallerinin kıta-i tarik ve haramzade şerrinden hıfz ve haraset ve inayesiyle mürur ve uburu temin etmeleri gerektiği ve saire hakkındaki kayıtları ihtiva eden tahrir-i cedid defteri. (Bas Muhasebe) g.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9741 9741 Başmuhasebe umur ve muamelatıyla alakalı olmak üzere muhtelif şekillerde vefat eden Rakka Valisi Abdurrezzak, Sadrazam Mehmed, Belgrad muhafızı Mehmed, Silistre Valisi Seyyid Hasan, Sam Valisi Osman Paşazade Hacı Mehmed, Kırşehir ve Delvine mutasarrıfları Çerkes Mehmed ve Mustafa, Rodoscuk'ta Raha'da, Erzurum'da, Edirne'de mukim Süleyman, Ömer, Kadızade Halil, Seyyid Numan ve Hacı Osman Paşaların ve Hotin, Vidin, Özü muhafızları Arab Ahmed, Çatalcalı Ali ve Süleyman Paşaların muhasılları Hacı İbrahim ile Ali Beyler, Bayburt Voyvodası Köşik oğlu Salih Aga, Abdülkerim ve İbrahim Efendilerle Surre Emini Hacı Mehmed Tahir, Gümüşhane Emini Hafız Seyyid Mehmed, Matbah-ı amire emini Hacı Mehmed, Gradiska bina emini Mustafa Ağalarla sıkk-ı sani defterdarı Hacı Mehmed Hayri, Siroz mübayaacısı Mustafa Ağa, Güzelhisar, Edirne, Kilifçe, İskeçe, Rusçuk, Alaşehir, Selanik, Gölpazarı, Milas, Teke, Antalya, Pristine, Dimetoka, Tırhala, Malkara, Selanik, Balıkesir ve Zagra-yı Atik agyanlarının, Aydın, Beypazarı, Uşak ve Mihaliç havalisinde sekavette bulunan Çörenoğlu, Kel Hasanoğlu, İbrahim, Tahir ve Nekkaroğulları'nın Rodos, Kütahya, Lazkiye, Trabzon, İlbasan ve Konya'da sakin tacir, esnaf ve diğer zümrelerin emval, emlak, akar, nükud, hayvanat, zehair vesairelerinin devlet tarafından zabt, tahrir ve füruht isleriyle diğer zimemat ve müfredat hesablarıyla ilgili müteaddid ahkam, evamir, ilmühaber suret ve serhlerini havi muhallefat defteri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI