Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509A 1016 HAT.1016.42509A Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkes kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509B 1016 42509B Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır olan Çerkes kabilelerinin arz-ı hal için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509C 1016 42509C Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır ve meştası olan Çerkes kabilelerinin İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti ile bazı mahallerde tesisini istedikleri müstahkem mevkilerin tarifini havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
MECLİS-İ VALA MVL.1016.36 1016 36 İskodra'daki Lis kazası ile Tiran kazası arasındaki Mat Nehri'nin denize döküldüğü yerde Gorze Çiftligi'ni Merdita Reisi Bib Dora Paşa'nın mübayaa etmek niyetinde olduğu bu durumun ise mahsurlu olduğundan buralara Çerkes muhacirlerin gönderilerek muhafazasına dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.52 1016 52 Vize'de bulunan Çerkes muhacirlerden Elbruz Bey'in biraderi Mehmed Bey'in Batum'da bulunan kabilesinin Vize'de iskanları talep edilmis ise de orada uygun yer olmadıgı için çevre kazalara tevzi olunmalarına dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1016.125 1016 125 Ahyolu Bergosu canibinde iskan olunan Çerkes muhacirlerden Mehmed Bey takımını diğer bir mahlle nakli. (1. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1017 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Anapa müdafaasına müretteb asker için istediği zahire ve çadırın gönderilmesi ve Canik ile Faş arasındaki kalelere müretteb askerler için emirler yazılması ve müşarünileyhe istiklal verilerek Trabzon seraskeri unvanı ile emr-i ali ısdarı ve beş yüz kese akçe irsali lüzumuna dair Sadaret'ten yazılan tahriratın arzı. a.g.y.tt
MECLİS-İ VALA MVL.1017.38 1017 38 Gelibolu ve civarında iskan olunacak Çerkes muhacirlerin bu kere adem-i itaatle nöz civarında vaki Koru-yı Hümayun'a hücum ve orada iskan olunmak istediklerine dair. (1. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1018.73 1018 73 Selanik eyaletinde yerleştirilen Çerkes muhacirlerinin tercümanı olarak mahallince iltimas olunan İbrahim Efendi'nin ikiyüz elli kuruş maaşla muvakkaten tayini. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1019 0 Memuriyetini tebrik ile bir kaç gün sonra bulunduğu mahalden hareket ederek nezdine geleceğine dair Anapa Kaymakamı Osman Paşa'dan Trabzon Valisi Mürsel Bey'e mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1019 0 Anapa Kalesi'nin istilasında esir olanlardan iki yüz kadarı bir gemi ile Trabzon'a gelmiş ve Anapa Kaymakamı Osman Paşa'nın da yakında geleceği haber alınmış olduğuna ve ruz-ı hızırdan sonra çıkacak büyük Rus Donanması'nın Trabzon veya Rumeli tarafına gideceğini söylediğine dair Trabzon Valisi Osman Paşa'dan kapıkethüdasına gelen şukkanın arzı.
HATT-I HÜMEYUN 1019 0
HATT-I HÜMEYUN 1019 0
MECLİS-İ VALA MVL.1019.83 1019 83 Prizren sancağında meskun muhacirin-i Çerakiseye Bin iki yüz seksen bir Kanun-ı Evveli'nden Binikiyüzsekseniki Eylülü sonuna kadar verilmesi lazım gelen tayinat vesaireye dair evrakın, icabı icra olunmak üzre gönderildiği. (2. Rumeli)
MECLİS-İ VALA MVL.1019.14 1019 14 Pristine'de meskun Çerkes muhacirlerinden olup Edirne'ye nakillerine ruhsat istenilen müteveffa Hasan Bey'in taallukatının, aldıkları muhacir ianatını terkedip yol ve Edirne'deki iskan masraflarını kendileri karşılamaları halinde naklolunabilecekleri. (2. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 102 4044 Gürcistan, Abhaz, Kafkasya'da Nahiye ve Kale Çerkeş memleketlerinden Anapa'dan Batum'a kadar Karadeniz iskelelerini Rusya'nın zabt etmek istediğine, Anapa Kalesi'ni cebren zabt ile Abhaz kabilelerini biat ettirdiklerine, hacegandan Necib Efendi'nin Rus kumandanıyla görüşdüğüne, Gönye sancağından Laz Ahmed oğlu Mehmed'in Faş Kalesi'ni cebren zabt eylediğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 4045 Sohum Kalesi'nde sarılan Tayyar Paşa'nın ve avanesinin kaçtıkları ve gittikleri yere dair haberler hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Firar eden Tayyar Paşa'nın uzakta olmadığını haber aldığına ve Faş müteselliminden aldığı tahriratın gönderildiğine dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 İdamına ferman çıkan Tayyar Paşa'nın Sohum Kalesi'nden Kırım'a ve kethüdası Lüftullah'ın Bağdad'a kaçtıklarına dair.
HATT-I HÜMEYUN 102 0 Kırım'a kaçan Tayyar Paşa'nın firarından evvel kendisini aldattığı için yanında alakoyduğundan bu kusurunun affı hakkında.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI