Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.1005.42142 1005 42142 Havanın muhalefetinden Abaza sahillerine düşen bir Rus gemisi zabtedilip Soğucak'a götürüldüğüne ve Soğucak Muhafızı Hüseyin Pasa emrinde Çerkes ve Abaza kabileleri Anapa'da muharebe ettiklerine ve İstanbul'dan mühimmat geldiğine dair birinin şifahi ifadesi.
HATT-I HÜMEYUN 1006 0 Anapa Muhafızı Hüseyin Paşa'nın kabilelerin yardımıyla Ruslarla yaptığı muharebede galebe temin ettiği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1006 0 Denizden ve karadan Anapa Kalesi'ne girmiş olan düşman ile Kale Muhafızı Hüseyin Paşa'nın kabilelerle beraber durmadan harbettiğine dair telhis.
HATT-I HÜMEYUN 1006 0 Faş Kalesi'nin istirdadı için Zohum Kalesi Muhafızı Arslan Bey maiyyetine Trabzon Valisi Süleyman Paşa ve diğer bir mahalden asker tayinine, Çerkeş ve Abaza kabileleri ile müttefikan hareket olunmasına dair telhis. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1006 0 Koban nehrini geçip Rusya arazisini yağmalayan kabileler Anapa'ya giren Rusları muhasara etmişlerse de kuvvetleri kafi olmadığından imdad istedikleri hakkında Trabzon valisinden tahrirat vüruduna ve karar ittihazına dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.1006.42230 1006 42230 Fas Kalesi'nin istirdadı için Zohum Kalesi Muhafızı Arslan Bey maiyyetine Trabzon Valisi Süleyman Pasa ve diğer bir mahalden asker tayinine, Çerkes ve Abaza kabileleri ile müttefikan hareket olunmasına dair telhis. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1007 0
HATT-I HÜMEYUN 1007 0 Faş ve Anakara sahillerine dair üç sene evvel Rus elçisiyle yapılan mükaleme evrakının huzura arzına ve hıfz için tekrar iadesine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1007 0 Anapa Kalesi'ne Anadolu'dan asker tertibi, kalenin tamiri ve istihkam yapılması cebhane, mühimmat ve zahire irsali hakkında Muhafız Ahmed Paşa'dan gelen tahrirat üzerine ittihaz olunan karara dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1007 0 Anapa Kalesi Muhafızı Hüseyin Paşa ile iş birliği yapıp çalışan Abaza ve Çerkeş beylerinin paye ve atiyye ile taltiflerine mühimmat, çadır, tuz vesaire verilmesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1007.42301 1007 42301 Anapa Kalesi Muhafızı Hüseyin Paşa ile is birliği yapıp çalışan Abaza ve Çerkes beylerinin paye ve atiyye ile taltiflerine mühimmat, çadır, tuz vesaire verilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1008.17 1008 17 Rusya'dan Dersaadet'e gelen ve sefil bir hayat sürmekte olan yüz seksen beş nüfus muhacirin-i İslamiyenin iskan edilmek üzere Bursa'ya gönderileceği.
HATT-I HÜMEYUN 1008 0
HATT-I HÜMEYUN 1008 0
HATT-I HÜMEYUN 1008 0
HATT-I HÜMEYUN 1009 0
SADARET A.}DVN.101.40 101 40 Dersaadet'e gelen Çerkeslerin gelirken yolda emanet bıraktıkları "Moskof Karbonunun" gönderilmesi.
SADARET A.}DVN.101.45.1 101 45.1 Çerkes ahalisi üzerine memur, Bahçet Paşa'nın kapukethudalığının Meclis-i Nafia ikinci katibi Ali Efendi'ye tevcihi.
SADARET A.}MKT.DV.101.6 101 6 Tahir ve Çerkes Sükrü'nin miras davalarının halledilmesi.
CEVDET C..BH..101.4887 101 4887 Sohum ve Soğucak kaleleri arasındaki abaza eşkıyalarının Anapa kalesine gelen bir sefineyi tecavüz, zapt ve yağma eyledikleri. (Anapa muhafızı Hüseyin Kuvvet tarafından)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI