Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Trabzon, Canik ve Karahisar'a ilhakan Anapa Muhafızlıağı'nın da kendisine verilmesi üzerine kış münasebetiyle şimdilik kethüdası Abdullah Ağa'yı kaymakam nasbederek bir mikdar asker ile gemilere bindirdiği selefini Sinob'a irsal ettiği hakkında Trabzon Valisi Hasan Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Anapa Muhafızı Ahmed Paşa'mn kabailden Rus toprağına tecavüz etmeleri için on kişiyi rehine aldığı, Ruslar bir aralık Kabail toprağına gelmiş iseler de şimdiki vaziyeti bilmediğine dair Anapa'dan gelen Hacı Ali Efendi'nin takriri.
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Ruslarla hududdaki kabileler arasında karşılıklı tecavüzlerden Kabartay ve diğer kabilelerin ahvalinden bahisle yine Rusların Koban yaşı havalinisden Devlet-i Aliyye arazisine girdiği vesaire Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'dan Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Nehr-i Kuban başına ve Kuh-ı Elbiruz nihayetine kadar giderek ora kabailinin rahat durmalarını temin maksadıyla on iki beyzadeyi rehine aldığı, Rusların rahat durmadıkları ve oraca icabına bakılması hakkında Anapa Muhafızı Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1041 0 Faş ve Anapa kalelerine muhtelif yerlerden asker tedariki ve teferruatı hakkında, Trabzon valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e .
HATT-I HÜMEYUN 1041 0
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Anapa Muhafızlığı uhdesine verilmiş olan Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın maaşına, hudud kabailinden alınan rehinelerine rağmen vukuat eksik olmadığından Rusya elçisine müracaata, Türkiye'ye iltica etmiş olan Kabartay kabilesinin himayesine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Trabzon Valisi Hasan Paşa'nın Polatna'da mülaki olarak Anapa'ya asker vesaire gönderilmesinde hazır bulunduğu, paşa Anapa'ya giderse o taraf ahalisinin müşkülat çıkarmaları muhtemel olduğu, Trabzon sahiline tabyalar yapıldığı hakkında Mahmud Tatar tarafından gönderilen takrir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Türkiye'ye iltica etmiş olan Kabartay kabilesine karşı bu tarafda Rus memurlarının tecavüzkar vaziyetlerinden dolayı İstanbul'da Rus elçisi nezdinde teşebbüsde bulunulması ricasına dair, Anapa Muhafızı Seyyid Ahmed Paşa'dan şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Anapa gitmek üzere iken zabtedildiğini işitmeleri üzerine kaldıkları Arif Reis'in getirdiği haberden memnun oldukları, himaye edecek başka kimseleri olmadığı hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Abaza ile Osman Paşa'nın müşaveresi neticesi Ruslar ile yapılan muharebeden ve neticede parasız pulsuz açıkta kaldıklarından tüccar malının telef olduğuna dair, Abanoszade Süleyman Ağa'dan Trabzon valisine mektup, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Arif Reis eliyle gelen mektubdan memnun oldukları, her gün gaza ettikleri kabailin mahzun edilmemesi ve niyazlarının kabul edilmesine dair Kabartay kabilesinden Yusuf Efendi'den Trabzon valisine ariza. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Kuban nehri sahilinden Kuh tarafına gelip düşmanla çarpıştıkları, Anapa'nın zabtına şaştıkları, Elhas ve Mehmed beylerin Kuban'a gittikleri, kabilelerin gayreti ve her iki tarafın silahları hakkında Başkovi Bey'den Trabzon valisine mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Anapa Kalesi'ne yardım için ne suretle muharebe ettikleri ve muharebede bulunanlar hakkında tafsilat ile kalenin vira ile nasıl düştüğüne, Osman Paşa ve o tarafta bulunan tüccar ahvaline dair Dergah-ı Ali gediklilerinden Silahdarzade Seyyid Mehmed tarafından Trabzon valisine mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Rusların Anapa'daki harekatına, kırk yedi gün ve gece cenkten sonra kalenin düştüğüne ve kendi ahvallerine dair Trabzon valisine mektup.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Gelen mektubdan memnun oldukları, Anapa Kalesi'nin Ruslara karşı muvaffakiyetle harb etmişler ise de düşmanın kaleye tüfek atmadan girdiği, Trabzon uşaklarının iyi döğüştükleri kabailin sonuna kadar döğüşmek niyetinde olduğu hakkında, Nezir Efendi'den Trabzon valisine yazı.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Rusların Anapa Kalesi'ne hücumu ve burada yapılan cenk ile kalenin düşmanın eline geçtiği vesaire hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Arif Reis ile gelen emre ve Anapa Kalesi'ne ve kendi ahvallerine dair Zara naib ve ihtiyarlan tarafından Trabzon valisine mahzar, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1042 0 Anapa Kalesi'ne Rusların geldiği haberi üzerine hazırlanıp gitmek üzere iken kalenin düştüğünü işitmeleri üzerine kaldıkları ve kendilerine yardım edilmesi ricasına dair Öyük Naibi Süleyman ve diğerleri tarafından gönderilen mahzar, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI