Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.2240.127 2240 127 Van Emniyet İdaresi'nde görevli komiserlerden isimleri belirtilenlerin taltifleri önerildiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1394.104480 1394 104480 Van Gölü civarında Bargiri Kazasında bulunan bir kıta neft madeni imtiyazinin Van Gölü'nde vapur işletilmesi imtiyazıyla birlikte Hazine-i Hassa-i Sahane'ye ihalesi. (Bahriye, Orman ve Meadin, Nafia; 103332)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1421.106524 1421 106524 Van Gölü'nde küçük vapurlar işletilmesi imtiyazıyla Bargiri kazası dahilinde bulunan Neft Madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya ihalesi. (Hazine-i Hassa; 103332)
İRADE İ..HUS.77.138 77 138 Van Gölü'nde vapur isletilmesi imtiyazıyla neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa-i Şahane'ye ihalesi. (1317C-43)
YILDIZ Y.EE.150.33 150 33 Van Gölü'nde vapur isletilmesi ve Bargiri kazası civarında ki neft madeni imtiyazının Hazine-i Hassa'ya verilmesi iradesi hakkında Sadarete tezkire.
MECLİS-İ VALA MVL.1052.45 1052 45 Van sancağına iskan ettirilen Çerakise'nin tayinatlarının katı ve bundan maada bazı bikes çocuklar ile kadınlara tayinat verilip verilmemesi. (1. Erzurum)
İRADE İ.MVL.574.25785 574 25785 Van sancağına tabi Adilcevaz kazasında meskun Çerkes muhacirlerinden Mustafa'nın katiline ceza verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.185.100 185 100 Van Seyyar Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Hüsrev Bey'in dedelerinden intikal eden Davud Peygamber yapımı bir zırh ile Hz.Ebubekir'e ait bir tacı Hazine-i Hümayun'a sunmak istediği ve bunların Van Valisi marifetiyle Saray'a celbinin emredildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İM..168.13 168 13 Van vilayeti Bargiri kazası Beşparmak ve Gurzevit karyelerinde tasarruf hakkı mütekait Müsir Fuad Paşa'nın olan neft ve petrol imtiyazının Fransa'da bulunan Emil Mayen'e satısı ile ilgili dava.
SADARET A.}MKT.MHM.673.8 673 8 Van Vilayeti dahilindeki jandarma alayının merkez taburundaki yüzbaşılardan Edhem, Çerkes Ahmed ve Çerkes Rıza Beyler'in binbaşılığa terfi ve yeni görevlerine tayinleri.
İRADE İ.AS.34.29 34 29 Van Vilayeti Jandarma Alayı Seyyar Taburu Binbaşılığı'na Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı Merkez Taburu'nda müstahdem Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın tayini. (1318B-02)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1573.117941 1573 117941 Van Vilayeti Jandarma Alayı'nın Seyyar Taburu Bin başılığı'na Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Merkez Taburu'nda müstahdem Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın rütbe-i haliyesi ile tayini. (Harbiye)
DAHİLİYE DH.MKT.201.68 201 68 Van vilayeti polis memurlarından Çerkes Ahmed Efendi'nin iyi hizmetinden dolayı besinci rütbeden Mecidi nisanı ile taltifi teklifi
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3249.243614 3249 243614 Van Vilayeti Polis Müdürlüğü Vekaleti'ne intihap olunan Hüsnü Efendi'nin yerine Görice Jandarma Taburu'nda müstahdem Nizamiye yüzbaşılarından Çerkes İbrahim Efendi'nin terfien tayini. (Harbiye; 237219)
SADARET A.}DVN.MKL.54.29 54 29 Van Vilayeti'nin Bargiri Nahiyesi'ne tabi Beşparmak ve Körzüt köylerinde bulunan petrol ve neft madenlerinin imtiyazının ayandan Müsir Fuad Paşa'ya itasına dair müsvedde emr-i ali.
DAHİLİYE DH.SFR.542.75 542 75 Vapur ile Dersaadet'e giden Düzce sabık Reji Kolcubaşısı Düzceli Çerkez Safer Bey ile Sapanca'nın Yanıkşarki karyesinden ve bahriye zabitliğinden mütekaid Abaza Rıza Bey'in tarassutta bulundurulması hakkında. (Izmid)
DAHİLİYE DH.UMVM.23.46 23 46 Varidat fazlası ve tasarruf edilen tahsisatlardan temin olunmak üzere 1333 yılı adi ve fevkalade hususi bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddelerine tahsisat ilavesine izin verildiği.
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.343.27655 342 27655 Varna kadısına Dergah-ı Ali gediklilerinden Malatya'da olan Himmet'e müteveffa Abaza Mehmed Paşa'nın zuhur eden düyunu hakkında hüküm. a.g.tt
CEVDET C..ADL.90.5403 90 5403 Varna kazasında 3 çerkezi öldüren Fisan'ın idamı.
DAHİLİYE DH.MKT.1442.21 1442 21 Varna mülhakatından Balçık kazasında bulunan Akyazılı Sultan türbe ve tekkesi eşya ve hayvanlarının mahalli hükümetçe satılarak, parasının ve tekkeye ait olan Çerkes karyesi öşrünün mal sandığına konduğundan vesaireden bahisle adalet isteğini havi, zaviyedar Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından verilen arzuhal üzerine, gereğinin yapılmasının Bulgaristan ve Şarkı Rumeli Kapıkethüdalığı'na tekiden yazıldığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI